ROW/08/0011/01/AB-MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich

Poniżej przedstawiamy nasze uwagi do koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy ul. Modlińskiej na odcinku od mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej, przedstawionego przez BAKS Sp. z o.o. na spotkaniu w Biurze Drogownictwa i Komunikacji 1 kwietnia br.

Wnioski ogólne:

- Doprojektować brakujący fragment trasy rowerowej po zachodniej stronie ul. Modlińskiej od Mehoffera Bis na północ do granicy opracowania;

- Rozróżnić nawierzchnię drogi rowerowej od chodnika - chodnik z płyt betonowych, ścieżka bitumiczna;

- Tam, gdzie warunki terenowe na to pozwalają, rozdzielić drogę rowerową od chodnika pasem zieleni. Jest to możliwe np. na odcinku Kowalczyka - Ekspresowa po stronie wschodniej. W pozostałych przypadkach rozdzielić ciągi pasem kostki brukowej;

- Wiaty przystanków autobusowych odsunąć co najmniej o 0,5 m od granicy drogi rowerowej. Z boków wiaty zastosować wygrodzenia uniemożliwiające wchodzenie pieszym bezpośrednio zza wiaty pod koła rowerów;

- Na jezdniach serwisowych wzdłuż ulicy Modlińskiej, którymi prowadzony jest ruch rowerowy, przewidzieć elementy uspokojenia ruchu takie jak podniesione tarcze skrzyżowań, płytowe progi zwalniające lub szykany poziome;

- Organizacja ruchu na jezdniach serwisowych powinna zapewniać możliwość dwukierunkowego ruchu rowerów;

- Wjazdy z dróg rowerowych w jezdnie serwisowe zaprojektować w taki sposób, aby niemożliwe było poruszanie się drogą rowerową samochodem i nielegalne parkowanie w miejscu wjazdu;

- Wjazdy z dróg rowerowych w jezdnie serwisowe zaprojektować w taki sposób, aby pomiędzy jezdnią lokalną, a drogą rowerową występowała ciągłość nawierzchni (brak krawężników i rynienek odprowadzających wodę);

- Na odcinkach, na których droga rowerowa prowadzona jest przy jezdni, przewidzieć rezerwę miejsca na ustawienie znaków i latarni wzdłuż ulicy, by te nie znajdowały się w skrajni drogi rowerowej (zalecana odległość 0,5 m);

- Na odcinkach, na których droga rowerowa prowadzona jest wzdłuż jezdni, przewidzieć wygrodzenia uniemożliwiające parkowanie na drodze rowerowej;

- Z uwagi na ruch rowerów w jezdniach serwisowych postulujemy wykonanie ich nawierzchni z asfaltu;

- Zastosować wyłukowania zakrętów dróg rowerowych o promieniu minimalnie 20 m lub minimalnie 4 m liczone do wewnętrznej krawędzi łuku w przypadku łuków przed skrzyżowaniami z ulicami G i GP;

- Przejazd przez wjazdy na stacje benzynowe i ulice lokalne (Wartka, Szałasa, Produkcyjna, Sąsiedzka) w miarę możliwości technicznych prowadzić grzbietem płytowych progów spowalniających;

- Przejazdy przez wjazdy do posesji, na stacje benzynowe i ulice serwisowe prowadzić bez przerywania ciągłości nawierzchni drogi rowerowej (krawężniki wzdłuż, a nie w poprzek drogi rowerowej);

- Kładki dla pieszych projektować z pochylniami zamiast wind;

- Sygnalizacja świetlna dla rowerów na skrzyżowaniach powinna pracować albo w cyklu stałoczasowym, albo być wzbudzana w sposób nie wymagający zatrzymywania się i wciskania przycisku. Zielone światło dla rowerów powinno być bezkolizyjne z ruchem samochodowym, w tym skręcającym w prawo. Przejazd rowerem przez obie jezdnie (lub wszystkie trzy w przypadku skanalizowanego prawoskrętu) powinien odbywać się w jednym cyklu, bez konieczności zatrzymywania się między jezdniami.

Uwagi szczegółowe:

- Na odcinku wiadukt nad Kanałem Żerańskim - Konwaliowa drogę rowerową poprowadzić konsekwentnie po zachodniej stronie torowiska tramwajowego, tak by nie krzyżowała się dwukrotnie z torami;

- Przy skrzyżowaniu z ul. Kowalczyka zaprojektować łącznik drogi rowerowej z ulicą Konwaliową oraz chodnik z przystanku tramwajowego do ulicy Konwaliowej;

- Po płn-wsch. stronie skrzyżowania Modlińskiej z Kowalczyka doprojektować chodnik po wschodniej stronie drogi dla rowerów od skrzyżowania z Kowalczyka do chodnika biegnącego w kierunku bloków;

- Doprojektować łącznik chodnika i drogi rowerowej z ulicą Soczewkową w miejscu istniejącego przedeptu;

- Drogi rowerowe wzdłuż ulicy Płochocińskiej zakończyć w taki sposób, by możliwe było włączenie się z nich do ruchu na zasadach ogólnych (zjazd na jezdnię z drogi rowerowej z kilkumetrowym pasem włączenia) oraz zjechanie z ulicy Płochocińskiej na drogę rowerową;

- Na odcinku Porajów - Pałuków zrezygnować z budowy wydzielonej drogi rowerowej i poprowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych jezdnia serwisową (z zastosowaniem na jezdni elementów uspokojenia ruchu);

- Przejazd przez drogę rowerową wzdłuż południowej strony Światowida zaprojektować w taki sposób, by auta oczekujące na wyjazd nie stały na drodze rowerowej (odsunięcie przejazdu od jezdni);

- Na skrzyżowaniu z ulicą Światowida, na wysepce oddzielającej prawoskręt po płd-zach. stronie skrzyżowania, przewidzieć miejsce na akumulację rowerzystów w taki sposób, by nie kolidowała z przejściem dla pieszych przez drogę rowerową;

- Na odcinku na północ od ul. Produkcyjnej po zachodniej stronie ul. Modlińskiej odsunąć drogę rowerową i chodnik od jezdni;

- Wjazd z Modlińskiej w ulicę Drogową zaprojektować w sposób uniemożliwiający zjazd w jezdnię techniczną z prędkościami mogącymi stanowić zagrożenie dla rowerzystów (obecne wyłukowania to umożliwiają);

- Wjazd na drogę rowerową w rejonie ulicy Anecińskiej przesunąć w taki sposób, by był naprzeciw wlotu drogi serwisowej wzdłuż Modlińskiej;

- Po płn-zach. stronie skrzyżowania z Mehoffera drogę rowerową odsunąć od istniejących zabudowań;

- Po północno-zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Mehoffera Bis zaprojektować brakujący łącznik drogi rowerowej z jezdnią serwisową wzdłuż ulicy Modlińskiej;

- Zaprojektować brakujący łącznik rowerowy pomiędzy ulicami serwisowymi po zachodniej stronie ul. Modlińskiej między ulicami Poetów a Sprawną.

Uwagi n/t wariantów rozwiązania:

- Na skrzyżowaniu z Klasyków Wariant I opiniujemy pozytywnie jako bardziej korzystny pod względem przebiegu dróg rowerowych, pod warunkiem przysunięcia przejazdu rowerowego po stronie zachodniej do skrzyżowania. Wariant II opiniujemy negatywnie ze względu na przebieg drogi rowerowej po płn-zach. stronie skrzyżowania z niebezpiecznymi zakrętami o zbyt małych łukach i gorszej widoczności;

- Na skrzyżowaniu z Mehoffera Wariant I opiniujemy pozytywnie jako bardziej korzystny pod względem przebiegu dróg rowerowych. Wariant II opiniujemy pozytywnie pod warunkiem wyłukowania drogi rowerowej w płd-wsch. narożniku skrzyżowania do łuków o promieniu min. 4 m i wyprostowania jej przebiegu oraz zlikwidowania "rozmijania się" drogi rowerowej z przejazdem przez ulicę Pomorską, by zwiększyć czytelność przebiegu trasy rowerowej;

- Na skrzyżowaniu z Mehoffera Bis opiniujemy pozytywnie oba warianty pod warunkiem wyprostowania przebiegu drogi rowerowej po płd-zach. stronie skrzyżowania (odsunięcie jej od jezdni).

Do wiadomości: Inżynier Ruchu m. st. Warszawy, BAKS Sp. z o. o.