ZM/08/0434/03/MS-WS

Do: Prezydent m.st. Warszawy

Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Białołęka Wieś

Szanowna Pani Prezydent--

W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do ustaleń planu:

Uwagi i wnioski

W zakresie komunikacji rowerowej

1. Proponujemy poprowadzenie ruchu rowerowego wzdłuż ulicy 2KD-G Białołęckiej tam, gdzie to tylko możliwe, ulicą serwisową przewidywaną po jej stronie wschodniej zamiast budowy osobnej drogi rowerowej. W takim wypadku na ulicy serwisowej powinny zostać zastosowane elementy uspokojenia ruchu oraz rozwiązania przypominające kierowcom i rowerzystom, że ruch rowerowy odbywa się jezdnią, np. przewężenia jezdni z bocznymi przepustami jednokierunkowymi dla rowerzystów, płytowe progi spowalniające z bocznymi przepustami dla rowerzystów umożliwiającymi ominięcie progu itp. Przy dojazdach do skrzyżowań ruch rowerowy powinien być dodatkowo kanalizowany, np. poprzez osobne pasy rowerowe. W przypadku ślepego zakończenia drogi serwisowej powinno być możliwe dalsze kontynuowanie jazdy rowerem po drodze rowerowej wzdłuż ulicy Białołęckiej.

2. Zwracamy uwagę, że w ulicy 2KD-L Juranda ze Spychowa, na odcinku od 6KD-D Zbyszka z Bogdańca do 7KD-L Danusi w planie przewidziano zbyt mało miejsca na poprowadzenie drogi rowerowej zaznaczonej na planie. Wnioskujemy o zmianę geometrii jezdni w celu zapewnienia odpowiedniej szerokości dla ruchu pieszego i rowerowego.

3. Droga rowerowa wzdłuż ulicy 2KD-G Nowo-Białołęckiej powinna być kontynuowana także wzdłuż mostu nad Kanałem Żerańskim.

4. Zwracamy uwagę, że obecnie rysunek na skrzyżowaniu 2KD-G Nowo-Białołęckiej i ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego jest niezrozumiały w zakresie rozwiązania rowerowego. Sugeruje bowiem, że droga rowerowa biegnąca wzdłuż ulicy Nowo-Białołęckiej będzie się łączyła z biegnącą w tym miejscu ok. 5 metrów niżej drogą rowerową wzdłuż ulicy Proletariatczyków. Jeśli ma być wykonane takie połączenie, powinno ono biec wzdłuż drogi dojazdowej łączącej Nowo-Białołęcką z 1KD-Z Proletariatczyków i takie połączenie postulujemy.

5. Należy zaprojektować drogę rowerową wzdłuż ulicy Płochocińskiej po jej stronie zachodniej.

6. Wnioskujemy o rozważenie poszerzenia ciągów pieszych/zieleni miejskiej wzdłuż Kanału Bródnowskiego 1KP/ZP, 2KP/ZP, 3KP/ZP do szerokości ciągów 4KP/ZP, 7KP/ZP, 9KP/ZP, 10KP/ZP. Stworzy to atrakcyjny teren rekreacyjny dla całego obszaru objętego PZP i częściowo zrekompensuje opisane w Prognozie Oddziaływania na Środowisko pogorszenie jakości powietrza (pkt. 6.1).

W zakresie infrastruktury drogowej

1.Wnioskujemy o zamknięcie dla ruchu samochodowego ulicy 7KD-L Danusi lub ograniczenie ruchu na niej wyłącznie dla dojazdu mieszkańców, np. poprzez wyznaczenie strefy zamieszkania lub deptaka z dopuszczonym ruchem rowerowym. Przy tej ulicy zlokalizowane są stare i cenne drzewa pomnikowe, których strefy ochronne wkraczają w pas drogowy. Z tego względu wskazane jest ograniczenie ruchu drogowego w ich pobliżu, a także ograniczenie robót budowlanych związanych z remontami ulic itp. Ulica Danusi nie spełnia znaczącej roli w systemie drogowym i ruch samochodowy może wykorzystać zamiast niej np. ulice 8KD-L (na planie bez nazwy) i 4 KD-L Białołęcką.

2.Postulujemy, aby wjazdy z dróg klasy D lub ciągów pieszo-jezdnych (klasa J), na drogi klasy L i Z były wykonane w standardzie wyniesionych wyjazdów bramowych, tzn. tak, aby jezdnia ulicy klasy D była wyniesiona do poziomu chodnika/ścieżki rowerowej, a chodnik/ścieżka biegnące wzdłuż ulicy klasy L lub Z zachowywały ciągłość wysokości. Rozwiązanie to podkreśla pierwszeństwo przejazdu rowerzysty i przejścia pieszego wzdłuż ulicy klasy L lub Z i wymusza zachowanie ostrożności przez kierowcę.

3.Postulujemy umieszczenie w planie zapisu zobowiązującego do wykonywania skrzyżowań dróg równorzędnych, niższych klas (D i D, L i L) w sposób uspokajający ruch i zmniejszający ryzyko wypadków, tj. w postaci skrzyżowań z wyniesioną tarczą lub jako tzw. ronda typu pinezka bądź minironda.

4.Ze względu na niewielkie przekroje pasów drogowych i związane z tym niewielkie przestrzenie dla ruchu pieszego lub rowerowego na wszystkich ulicach klasy D i L na obszarze planu, postulujemy zastosowanie szerokiego programu uspokojenia ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przyjaznych dla pieszych i rowerzystów, a tam, gdzie to konieczne, także rozwiązań przyjaznych dla komunikacji miejskiej. W szczególności postulujemy stosowanie na wszystkich ulicach klasy D i L: - wyniesionych tarcz skrzyżowań (p. pkt 3); - przewężeń przekroju jezdni z przepustami dla ruchu rowerowego lub wyspami dla drzew; - esowania toru jazdy samochodów; - wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na drogach rowerowych (p. pkt 2); - płytowych lub wyspowych progów spowalniających, przy czym progi wyspowe są wskazane na ulicach z ruchem komunikacji miejskiej, gdyż możliwe jest ich ukształtowanie w sposób, który nie utrudnia przejazdu autobusów.

Zwracamy przy tym uwagę, że zastosowanie uspokojenia ruchu jest korzystne zarówno ekonomicznie jak i ekologicznie. Umożliwia ono zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego bez konieczności stosowania sygnalizacji świetlnej, która zużywa (coraz droższy) prąd, w polskich warunkach produkowany praktycznie wyłącznie poprzez spalanie paliw kopalnych, co wiąże się z niekorzystną emisją gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji.

W zakresie zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną

Zwracamy uwagę, że obowiązujący od początku 2008 roku Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji warszawskiej ustalił obowiązki w zakresie zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci ogólnomiejskich w taki sposób, że energetyka odnawialna powinna być rozważana jako pierwsza z możliwych opcji. Cyt.: „w przypadku braku możliwości podłączania obiektów do sieci cieplnej – ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepło z preferencji dla następujących czynników grzewczych: energia odnawialna, energia elektryczna, gaz ziemny, gaz płynny, olej, opałowy lekki.” W związku z tym obecne zapisy uznajemy za niewystarczające, że względu na fakt, iż energetykę odnawialną uwzględnia się na końcu, np. punkt d w par. 12 ust. 10, a w pierwszej kolejności ustala się (a nie jedynie dopuszcza) stosowanie ogrzewania gazowego (punkt b). Wnioskujemy o dostosowanie zapisów planu do ustaleń Programu Ochrony Powietrza.

Od redakcji

Przypominamy, że wnioski do Planów Zagospodarowania Przestrzennego może składać każdy. Dlatego warto często sprawdzać zawiadomienia z ratusza [zobacz >>>] (PZP dostępne są pod środkowym linkiem). W końcu to właśnie te plany mają określić, jak będzie docelowo wyglądać Warszawa.