Wstęp

Poniżej przytaczamy pismo Biura Drogownictwa i Komunikacji będące odpowiedzią na wniosek Transprojektu Gdańskiego. Przedmiotem wniosku było wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej. Na szczęście, jak się wydaje, Zarządzenie 380/2007 [zobacz >>>] ochroniło nas przed kolejną "wstrząsającą" ścieżką.

Pismo Biura Drogownictwa

Od: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji

BD-KR-MUT-7041-1-1-08

Do: Transprojekt Gdański

W odpowiedzi na wystąpienie o odstępstwo od technologii asfaltowej przy budowie ścieżki rowerowej, przy okazji przebudowy ul. Marynarskiej na odc. od ul. Taśmowej do ul. Rzymowskiego w Warszawie, przedstawione w piśmie z dn. 5 czerwca br., znak TG-WA/PP/2008/93, uprzejmie informuję, że Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy zamierza nie uzgodnić odstępstwa od technologii asfaltowej, zalecanej Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 380/2007, na podstawie Rozporządzenia MTiGM z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 14.05.1999 r.), §140. 1.: Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, zwanej dalej "infrastrukturą", nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

Kostka brukowa zmniejsza wartość użytkową drogi, gdyż powoduje wibracje oraz szybko traci spójność, niekiedy w momencie oddania do użytku.

Przy okazji informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1297/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 lutego 2008 r., §1: W Zarządzeniu Nr 380/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej § 3 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 3. Budowa dróg dla rowerów powinna odbywać się w technologii nawierzchni asfaltowej. Odstępstwo od tej zasady wymaga dokonania uzgodnienia z Biurem Drogownictwa i Komunikacji."

W celu podjęcia ostatecznej decyzji w w/w sprawie, proponuję zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli: Biura Drogownictwa i Komunikacji, firmy Transprojekt Gdański, Zarządu Dróg Miejskich, Inżyniera Ruchu oraz Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. O terminie spotkania powiadomimy osobnym pismem.

Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji, Mieczysław Reksnis

Do wiadomości: 1. a/a

2. Pani Anna Piotrowska,Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

3. Pan Janusz Galas, Zastępca Dyrektora BDiK

4. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Przygotował: M.Utkin