SKE ZM

Warszawa, 27.02.2002

Do: mgr inż. Janusz Galas, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Szanowny Panie!

Wnosimy o wygrodzenie słupkami antysamochodowymi odcinków ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Banacha (od ul. Wolnej Wszechnicy do ul. Grójeckiej) oraz ul. Bitwy Warszawskiej (od ul. Grójeckiej do ul. Dorotowskiej).

Na odcinkach tych występuje intensywny ruch pieszych, związany z Halą Banacha, bazarem i węzłem przesiadkowym komunikacji miejskiej, oraz rowerowy, związany z pobliskimi wydziałami oraz akademikami Uniwersytetu Warszawskiego. Tymczasem znaczna część ciągu pieszo-rowerowego jest zajęta przez nieprawidłowo parkujące samochody. Często samochody blokują całą szerokość chodnika, zmuszając pieszych oraz rowerzystów do brnięcia w błocie. Codziennie można oglądać widoki takie jak pokazany na zdjęciu obok.

Wnosimy też o przeniesienie postoju taksówek przy ul. Banacha z powrotem na jezdnie. Nawet gdyby ruch pieszy nie był tak intensywny, pozostawiona po wyznaczeniu postoju taksówek szerokość 1,5 metra nie byłaby wystarczająca do prowadzenia ruchu zarówno pieszego jak i rowerowego. Dodatkowe zagrożenie stwarzane jest przy otwieraniu drzwi zaparkowanych na postoju taksówek.

Zwracamy uwagę, że w "Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie", minimalna szerokość wspólnego ciągu pieszo-rowerowego została określona na 3 m, a przy tym natężeniu ruchu pieszego wskazane byłoby jego odseparowanie od ruchu rowerowego - co wymaga jeszcze większej szerokości.

Wnosimy o jak najszybsze udrożnienie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Banacha i Bitwy Warszawskiej, gdyż stanowi on istotny element Obwodowego Szlaku Rowerowego - jest łącznikiem pomiędzy ścieżką rowerową wzdłuż Al. Prymasa Tysiąclecia i Polem Mokotowskim.

Z poważaniem,

Aleksander Buczyński

ZDM

Warszawa dn.21.03.2002 r.

ZDM/IO/5512/33/2115/02

W odpowiedzi na Państwa wystąpienie z dn. 27.02.2002 r. Zarząd Dróg Miejskich informuje, że na ul. Banacha na odcinku od postoju TAXI do ul. Grójeckiej przewiduje się ustawienie słupków wzdłuż krawędzi jezdni. Słupki zostaną ustawione po wykonaniu dokumentacji technicznej i uzgodnieniu jej w Zespole Uzgodnień Dokumentacji. Natomiast nie ma możliwości przeniesienia postoju TAXI na jezdnię ul. Banacha, ze względu na duże natężenie ruchu na tej ulicy. W rejonie tym przewiduje się budowę ścieżki rowerowej obok chodnika. Jednak ze względu na brak środków finansowych, nie jesteśmy w stanie określić terminu jej realizacji. Jednocześnie informujemy, że rowerzysta korzystając z drogi dla rowerów i pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym /Art. 33 pkt. l ustawa "Prawo o ruchu drogowym"/.

Odnośnie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. informujemy, że w rejonie przystanku autobusowego zostanie zmieniony przebieg ścieżki rowerowej. Rowerzysta i pieszy na odcinku od ul. Grójeckiej do drogi wewnętrznej będą korzystać wspólnie z ciągu pieszego. W związku z powyższym nie zostaną ustawione słupki na chodniku, znajdującym się przy jezdni. Chodnik ten będzie przeznaczony do parkowania pojazdów. W rejonie tym występuje duży deficyt miejsc postojowych.

Zastępca dyrektora
Inżynier Ruchu m. st. Warszawy
mgr inż. Janusz Galas

SKE ZM 2

Warszawa, 10.04.2002

Do: mgr inż. Janusz Galas, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Szanowny Panie!

Dziękujemy za odpowiedź (znak ZDM/IO/5512/33/2115/02) na pismo w sprawie nieprawidłowego parkowania w rejonie skrzyżowania ulic Grójeckiej i Banacha. Cieszy nas zapowiedź Pana Dyrektora, że przynajmniej na odcinku pomiędzy ul. Grójecką a postojem TAXI ustawione zostaną słupki uniemożliwiających wjazd samochodów na ciąg pieszo-rowerowy, jednak uważamy że nie wystarczy to do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w ww. rejonie.

Większość odcinka między po północnej stronie ul. Bitwy Warszawskiej między ul. Grójecką a drogą wewnętrzną zajmuje przystanek autobusowy. Zwracamy uwagę, że zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, "zabrania się zatrzymania pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości". Zapis ten jest głęboko uzasadniony, wszystkie obecnie tam parkujące samochody łamią prawo, utrudniając ruch i zagrażając bezpieczeństwu. Natomiast między przystankiem a ulicą wewnętrzną można wydzielić co najwyżej 4 miejsca parkingowe - ale parkujące tam samochody ograniczałyby widoczność wyjeżdżającym z drogi wewnętrznej, również stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.

Jednocześnie przystanek autobusowy jest miejscem szczególnie dużego natężenia ruchu pieszych, dlatego błędem jest łączenie na ww. odcinku ruchu pieszych i rowerzystów.

Natężenie ruchu samochodów na ul. Banacha nie uzasadnia konieczności zajmowania połowy szerokości chodnika pod postój taksówek. Na dodatek ze względu na niewielką liczbę skręcających z ul. Banacha w prawo w ul. Grójecką, nie jest potrzebny pas skrętny na całej długości od ul. Pawińskiego do ul. Grójeckiej. Wnosimy o przeznaczenie części tego pasa skrętnego na miejsca parkingowe oraz postój TAXI i uwolnienie chodnika od blokujących go samochodów.

Błędem - przynajmniej w stosunku do strefy wielkomiejskiej - jest próba dostosowania podaży miejsc parkingowych do popytu. Nie jest możliwe zapewnienie każdemu potencjalnemu chętnemu miejsca do parkowania w centrum miasta. Prawidłowe zarządzanie ruchem polega również na zarządzaniu popytem - poprzez np. ograniczanie przepustowości dróg prowadzących do centrum oraz płatne parkowanie.

Jeżeli w rejonie występuje znaczący deficyt miejsc parkingowych, oznacza to, że należy jak najszybciej wprowadzić odpłatność za parkowanie. Zgodnie z rekomendacją Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego nt. strefowania ruchu, w których opracowaniu również ZDM uczestniczył, cała strefa miejska, do której bez wątpienia należą okolice ww. skrzyżowania, powinna zostać płatnym parkowaniem.

Z poważaniem,

Aleksander Buczyński