Wstęp

Z kreatywnym podejściem do realizacji projektów wybranych w ramach budżetu partycypacyjnego spotkaliśmy się już na Mokotowie [zobacz >>>]. Tym razem wracamy na Ochotę, gdzie - jak się okazuje - problemy występują nie tylko pod względem tempa realizacji wybranych projektów [zobacz >>>], i nie tylko z projektami wybranymi w 2014 roku. Raz jeszcze każe to zastanowić się nad przełożeniem takich dokumentów jak polityka mobilności na rzeczywistość, gdy biuro inżyniera ruchu stara się realizować odwrotne cele niż zostały w nich wskazane. Jak widać, problemy w tym względzie występują nie tylko na etapie weryfikacji projektów, lecz również ich realizacji.

Pismo do Burmistrz Ochoty z 13 IX

W edycji budżetu partycypacyjnego 2016 roku złożyłem projekt Usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach. Został on wybrany 570 głosami do realizacji w tym roku. Wczoraj (tj. 12 września) odby- łem spotkanie w Wydziale Infrastruktury Dzielnicy Ochota, gdzie został mi zaprezentowany projekt stałej organizacji ruchu (SOR) na ulicy Białobrzeskiej jako planowanej realizacji wyżej wymienionego projektu z budżetu partycypacyjnego.

W projekcie do BP 2016 wyraźnie opisałem, że na ulicy Białobrzeskiej: „należy zabudować jezdnie na wysokości przystanków autobusowych do poziomu pasa parkingowego tworząc w ten sposób perony dla wsiadających i wysiadających z autobusu”.

Rozwiązanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Wydział Infrastruktury Urzędu Dzielnicy oraz Zarząd Dróg Miejskich w 2015 roku, nie wzbudzając zastrzeżeń. Na rozwiązanie w takim kształcie zagłosowali mieszkańcy, którzy byli przekonani (w związku z pozytywną weryfikacją projektu), że w wypadku wygranej projekt będzie realizowany w tej formie.

Mimo to projekt SOR znacząco różni się od opisanej przez mnie i zobrazowanej graficznie koncepcji. W obu ww. miejscach stworzono zatoki dla autobusów oraz wydzielone pasy do omijania ich przez samochody.

Takie rozwiązanie w obu wypadkach jest niezgodne z moim projektem oraz:

1) Pogarsza warunki komunikacji miejskiej, gdyż wymaga włączania się do ruchu autobusów po zatrzymaniu się na przystanku (wydłużenie czasu przejazdu). Komunikacja miejska odpowiada za prawie 60% podróży w Warszawie i niezrozumiałe jest jej dyskryminowanie dla wygody indywidualnego transportu samochodowego, w szczególności w świetle dokumentów strategicznych m.st. Warszawy, dających priorytet komunikacji zbiorowej (Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego do 2015 roku i na lata kolejne; konsultowany obecnie projekt Warszawskiej polityki mobilności).

2) Dodatkowo budowa zatoki spowoduje likwidację miejsc parkingowych, które mogłyby istnieć w sytuacji powstania proponowanych przeze mnie rozwiązań w postaci peronu dla pasażerów. Takie rozwiązanie wzbudzi negatywne reakcje okolicznych mieszkańców.

Najważniejsze jednak jest to, że wprowadzenie takiego rozwiązania przy przejściu dla pieszych przy ulicy Opaczewskiej jest skrajnie niebezpieczne. Umożliwienie kierowcom wymijania stojących na przystanku autobusów spowoduje, że piesi wchodząc na przejście dla pieszych przez ulicę Białobrzeską, nie będą widzieli szybko nadjeżdżających (zza autobusu) samochodów. Może doprowadzić to do utraty zdrowia i życia mieszkańców Szczęśliwic.

Nie zgadzam się na takie rozwiązanie i domagam się zmiany obecnego projektu SOR do formy opisanej i zobrazowanej przeze mnie w moim projekcie do budżetu partycypacyjnego.

Link do opisu mojego projektu: bp2016warszawa.zetwibo.pl/taskPropose/1941

Załączam także przykład istniejącej w Polsce antyzatoki (przystanku peronowego) w Radomiu.

Do wiadomości:
1. Wydział Infrastuktury Dzielnicy Ochota
2. Zarząd Dróg Miejskich

Odpowiedź z 12 X

W odpowiedzi na Pana pismo, z dnia 13 września 2016r., w sprawie wniosku złożonego w ramach budżetu partycypacyjnego 2016 roku, pn.: Usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach informuję, że zaproponowane przez Pana rozwiązanie zostało ponownie skierowane do zatwierdzenia przez Inżyniera Ruchu m.st.Warszawy. W dniu 10 października 2016r. odpowiedź została przekazana do Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota.

Inżynier Ruchu m.st. Warszawy odrzuca przekazany do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu na ul.Białobrzeskiej, zgodny z Pana wnioskiem, jako „nieefektywny i niebezpieczny" oraz uznaje za optymalne rozwiązanie zatwierdzone pod nr IR/10/1889/16 w dniu 14.06.2016 r.

W załączeniu przesyłam kopię stanowiska Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Burmistrz
Katarzyna Łęgiewicz

Pismo do Centrum Komunikacji Społecznej z 24 X

W ramach edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2016 złożyłem projekt Usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach. Projekt ten został pozytywnie zweryfikowany bez żadnych uwag ze strony biura inżyniera ruchu. Został wybrany 570 głosami z obszaru Szczęśliwice na Ochocie do realizacji. Projekt ten w punkcie 4 zakładał:

Przeniesienie parkowania na ulicy Białobrzeskiej (strona wschodnia) na odcinku od Dickensa do Opaczewskiej z chodnika na jezdnie (tj. zmianę sposób organizacji ruchu na: dwa pasy ruchu po 3,5 metra oraz 2 metrowy pas postojowy dla samochodów).  Istniejący azyl powinien zostać zachowany tworząc swoiste "esowanie" jezdni, które spowoduje uspokojenie ruchu przy przejściu dla pieszych w tym miejscu.  Przy przejściach dla pieszych przy ulicy Dickensa i Opaczewskiej należy zabudować jezdnie do poziomu pasa parkingowego, co skróci długość przejścia i poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu. Dodatkowo należy zabudować jezdnie na wysokości przystanków autobusowych do poziomu pasa parkingowego tworząc w ten sposób perony dla wsiadających i wysiadających z autobusu [podkreślenie moje].

Zostało to także rozrysowane graficznie w załączniku do projektu.

Fragment dotyczący jednej z zatok, tutaj przy Opaczewskiej.

Projekt, w powyższym zakresie, został przekazany do realizacji Wydziałowi Infrastruktury Dzielnicy Ochota. W pierwszej połowie września (było to chyba 12 września) zostałem zaproszony do tego wydziału, gdzie zaproponowano mi przygotowany projekt organizacji ruchu. Ku mojemu zdziwieniu zamiast opisanych przeze mnie powyżej rozwiązań pracownicy Wydziały Infrastruktury przygotowali projekt, który nie tylko nie zakłada stworzenia peronów na wysokości przystanków autobusowych, ale tworzy zatoki dla autobusów na wysokości pasów postojowych.

Projekt nie został mi do tej pory udostępniony, ale rozwiązanie prezentowało się następująco (rysunek mój, na podstawie tego co mi zaprezentowano, przystanek przy skrzyżowaniu Opaczewskiej i Białobrzeskiej).

W dniu 13 września wysłałem do Burmistrz Dzielnicy Ochota p. Katarzyny Łęgiewicz (której podlega Wydział Infrastruktury) protest przeciwko takiej bezprawnej zmianie projektu, gdyż dyskryminuje ono użytkowników komunikacji miejskiej, wymusza likwidację miejsc parkingowych, a przede wszystkim jest skrajnie niebezpieczne dla pieszych korzystających z przejścia dla pieszych znajdującego się za wyżej narysowanym peronem. (Pismo to załączam w oddzielnym pliku).

W dniu 19 października dostałem odpowiedź od p. burmistrz Łęgiewicz, że Inżynier Ruchu odrzuca możliwość wprowadzenia zaproponowanego, opisanego i zweryfikowanego pozytywnie rozwiązania w moim projekcie do budżetu partycypacyjnego (odpowiedź załączam w oddzielnym pliku, pisma z biura IR niestety nie otrzymałem).

Uważam, że takie postawienie sprawy jest absolutnie nie do przyjęcia:

1) Biuro inżyniera ruchu miało możliwość do weryfikacji nadesłanych projektów do budżetu partycypacyjnego zgodnie z harmonogramem w roku 2015. Blokowanie rozwiązań, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie realizacji podważa cały sens składania i wybierania projektów.

2) Rozwiązanie, polegające na zasłanianiu przejścia dla pieszych przez zatokę autobusową, ten sam inżynier uznał w tym roku za niebezpieczne i zatwierdził jego przebudowę. Miało to miejsce na skrzyżowaniu ulic Reja i Krzyckiego, gdzie do czasu przebudowy dochodziło to bardzo dużej liczby wypadków i potrąceń. To, co nie sprawdziło się na Starej Ochocie, teraz ma zostać powtórzone i testowane na zdrowiu i życiu mieszkańców Szczęśliwic.

Miejsce to sprzed przebudowy: goo.gl/V7F6hu

3) Rozwiązanie polegające na budowie peronów przystankowych (antyzatok) jako bezpieczne i  efektywne zostało zatwierdzone przez Inżyniera Ruchu w jednym z najnowszych projektów w Warszawie. Przebudowa ulicy Kinowej na Pradze zakłada właśnie budowę takich peronów.

Opis inwestycji ZDM: zdm.waw.pl/aktualnosci/rozpoczynamy-przebudowe-ulicy-kinowej

W tej sytuacji wnoszę:

1) O jak najszybsze doprowadzenie do realizacji projektu w formie, w jakiej został on opisany, pozytywnie zweryfikowany i wybrany przez mieszkańców. Realizacja go w formie zaproponowanej przez Wydział Infrastruktury wypacza zupełnie sens zmian w tym miejscu i zamiast poprawiać jakoś życia okolicznych mieszkańców, pogarsza ją.

2) Pociągnięcie do odpowiedzialności służbowej urzędników biura Inżyniera Ruchu, którzy po raz kolejny blokują realizację projektów z budżetu partycypacyjnego, nie dopuszczając do realizacji projektów lub bezprawnie zmieniając ich kształt na odwrotny do zamierzonego. Ich działalność prowadzi do podważenia sensu budżetu partycypacyjnego, lekceważy wysiłek projektantów i osób wspierających zmiany. Jest sprzeczna także z polityką miejską wyrażoną zarówno w dokumentach już przyjętych (Strategia Zrównoważonego Transportu) i jak właśnie przyjmowanych (Warszawska Polityka Mobilności). Przede wszystkim jest to jednak wyraz skrajnej arogancji, buty i pogardy wobec mieszkańców.

Do wiadomości:
1. Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz
2. Zarząd Dróg Miejskich
3. Biuro Inżyniera Ruchu