Od: mieszkańcy Warszawy.

Do: prezydent Lech Kaczyński.

Szanowny Panie Prezydencie,

Od kilku lat obserwujemy z niepokojem negatywne zjawiska zagrażające środowisku naturalnemu na terenie Bielan i brak skutecznych działań zapobiegawczych ze strony władz i służb miejskich. Liczne próby interwencji telefonicznych, na piśmie czy podejmowanych na łamach prasy nie przynoszą zauważalnej poprawy. Zdecydowaliśmy się więc wystąpić z publicznym apelem do Pana.

Najbardziej widoczną przyczyną degradacji terenów leśnych jest nielegalne wywożenie odpadów. Można temu zapobiegać tanio i skutecznie zamykając wjazd na drogi leśne odpowiednimi zaporami. Po wielu staraniach zrobiono to na drodze przez Las Młociński, równoległej do ul. Pułkowej. Niestety w wiele innych miejsc nadal można bez przeszkód wwozić śmiecie, przez co ciągle odradzają się tam dzikie wysypiska. Dzieje się tak również na obszarach objętych akcją Sprzątanie Świata. Młodzi ludzie mogą więc, zamiast satysfakcji i zamiłowania do porządku, czuć rozgoryczenie i zniechęcenie do tego typu aktywności, skoro jej efekty idą na marne. Akcje społeczne należy kontynuować i nasilać, jednak musi im towarzyszyć wzrost skuteczności innych form przeciwdziałania zanieczyszczeniom, przede wszystkim działań organów, które do tego celu zostały powołane.

Załączone kopie tekstów z prasy i pism ilustrują kilka konkretnych problemów wymagających rozwiązania. Nie wyczerpują oczywiście tematyki ochrony środowiska Bielan i całej aglomeracji. Apelujemy do Pana o zainicjowanie płaszczyzny, na której można by szerzej dyskutować i być może współdecydować o tych sprawach przy współudziale organów władz, organizacji społecznych, fachowców i indywidualnych obywateli. Być może jako wzór mógłby posłużyć Warszawski Okrągły Stół Transportowy. Niezależnie od tego dobrym rozwiązaniem wydaje się uruchomienie w witrynie internetowej um.warszawa.pl moderowanego forum, na którym można by zgłaszać i dyskutować sprawy ochrony środowiska oraz śledzić reakcje urzędników.

Północna część Warszawy stoi w obliczu poważnych zmian inwestycyjnych, które będą mieć ogromny wpływ na środowisko (metro, most północny, trasy komunikacyjne, a w konsekwencji nowa zabudowa; północna oczyszczalnia ścieków). Nie negujemy ich celowości. Uważamy jednak, że projektując te inwestycje należy analizować ich skutki i zawczasu planować działania ochronne na rzecz środowiska, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przyrodnicze walory Bielan takie jak Las Bielański, Lasek Lindego, Park Młociński, Las Młociński czy nadbrzeża Wisły są zbyt cenne dla miasta, by obojętnie czekać na ich degradację. Ich ochrona jest naszym wspólnym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń warszawiaków.

Dla zwykłych obywateli, takich jak my, ekologia nie jest przebraniem do sprytnego inkasowania danin od inwestorów. Uzbrojeni jedynie we własną troskę i jeszcze trochę złudzeń, w kontaktach z urzędami napotykamy najczęściej na bezradność lub obojętność. Funkcjonariusze publiczni odsyłają nas do innych organów (dobrze gdy tylko raz) albo tłumaczą się brakiem pieniędzy, własności gruntu, przepisów czy technicznych możliwości. Dla przykładu: ZOM, który przez lata nie dbał zupełnie o stan asfaltowych ścieżek nad Wisłą, na propozycję społecznej akcji porządkowania odpowiada, że nie ma sprzętu dla ochotników.

Inicjatywy takie jak "Nasza Czysta Warszawa" dowodzą, że podziela Pan naszą troskę i obawy. Liczymy, że z Pana pomocą uda się zachęcić urzędy i mieszkańców miasta do wspólnych działań powstrzymujących degradację środowiska naturalnego nie tylko na Bielanach.

Z poważaniem

(Podpisy 127 osób)

Załączniki:

1. kopia tekstu "Dzikie porządki", Gazeta Stołeczna z 8.10.2004 r.

2. kopia tekstu "Zakaz wjazdu śmieci", Życie Warszawy, z 13.04.2004 r.

3. kopia tekstu "Straszne Lasy", Życie Warszawy z 25.11.2003 r.

4. kopia tekstu "Chrońmy je razem", Życie Warszawy, z 9.10.2003 r.

5. kopia tekstu "Padły drzewa króla Stasia", Życie Warszawy, z 13.03.2003 r.

6. kopia tekstu "Rowerowa ścieżka zdrowia", Rzeczpospolita z 13.10.2004 r.

7. kopia fragmentów pisma do Urzędu Gminy Warszawa Bielany z 27.03.2001 r. (pozostało bez odpowiedzi)

Do wiadomości:

1. Redakcja "Gazety Stołecznej"

2. Redakcja "Życia Warszawy"

3. Redakcja "Rzeczpospolitej"

4. Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze"