Pomysł łącznika rowerowego Ogrodu Krasińskich z Ogrodem Saskim, umożliwiającego cyklistom ominięcie placu Bankowego od wschodu i zachowanie ciągłości trasy po tej stronie Andersa i Marszałkowskiej, zgłaszaliśmy już w ramach konsultacji Programu Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020 r. [zobacz >>>] Niestety, autorzy Programu zignorowali naszą propozycję, uznając że pilniejsza jest budowa ciągów pieszo-rowerowych przy takich arteriach jak Bagatela, 11 Listopada czy Samochodowa. Niestety, również projekt złożony do budżetu partycypacyjnego został zweryfikowany negatywnie. Według urzędu miasta część proponowanej trasy przechodzi poza pasem dróg publicznych, przez tereny nie należące do zasobów miasta, co jest niezgodne z mapą własności gruntów, dostępną na stronie urzędu.

Trasa rowerowa Ogród Krasińskich - Ogród Saski

Budowa trasy rowerowej łączącej Ogród Krasińskich z Ogrodem Saskim, będąca jednocześnie elementem przyszłej trasy międzydzielnicowej w korytarzu ulic Marszałkowska - Andersa. Pokonanie al. Solidarności przy istniejących przejściach dla pieszych na wysokości ul. Bielańskiej, a Senatorskiej również przy istniejącym przejściu dla pieszych na wysokości wyjazdu z parku Saskiego.

Projektodawca: Krzysztof Rytel.

Złożono: 2014.02.16.

Lokalizacja terenu objętego propozycją projektu: rejon ulic Bohaterów Getta, Bielańskiej, prostopadle do ul Corazziego i Senatorskiej, Ogród Saski.

Opis

Na znacznej długości trasy przewiduje się dopuszczenie ruchu rowerów po istniejących chodnikach lub ciągach pieszo-jezdnych za pomocą oznakowania pionowego, względnie, jeśli szerokość chodnika pozwala poprzez wydzielenie z chodnika części dla rowerzystów za pomocą oznakowania poziomego.

Taka organizacja jest przewidziana na odcinku:

1) od skrzyżowania Świętojerska / Andersa do skrzyżowania Bohaterów Getta / Długa - trasa wiedzie istniejącymi chodnikami, na odcinku wzdłuż ogrodzenia Ogrodu Saskiego i ul. Bohaterów Getta prawdopodobnie możliwe wydzielenie drogi dla rowerów z szerokości chodnika za pomocą malowania.

2) przez osiedla mieszkaniowe pomiędzy ul. Corazziego i ul. Senatorską w osi istniejącego przejścia dla pieszych przez ul. Senatorską.

3) przez Ogród Saski - najpierw istniejącą drogą żwirową dojazdową do Ogrodu Saskiego od ul. Senatorskiej, a następnie wybranymi chodnikami Ogrodu Saskiego do skrzyżowania Marszałkowska / Królewska.

Drogi rowerowe będą wybudowane na kilku kluczowych odcinkach:

1) wzdłuż ul. Długiej - od chodnika wzdłuż ul. Bohaterów Getta do ul. Bielańskiej i wzdłuż wschodniej strony ul. Bielańskiej do al. Solidarności;

2) pomiędzy jezdniami al. Solidarności;

3) od skrzyżowania al. Solidarności / Bielańska wzdłuż budynku Bielańska 9 do ul. Corazziego i kilkanaście m za ul. Corazziego (pochylnia);

4) pomiędzy jezdniami ul. Senatorskiej.

Przejazdy dla rowerzystów należy wykonać przez: zjazd na parking przy ul. Bohaterów Getta, ul. Długą, obie jezdnie al. Solidarności (na sygnalizatorach wymiana blend z pieszych na pieszo-rowerowe, przebudowa lub likwidacja azylu przy północnej jezdni), przez ul. Corazziego (po płytowym progu spowalniającym), przez ul. Senatorską - obok istniejących przejść pieszych.

Uzasadnienie

Trasa byłaby zaczątkiem planowanej międzydzielnicowej trasy rowerowej w ciągu ulic Marszałkowskiej - Andersa, która jest planowana w Studium Miasta oraz w Programie Rozwoju Warszawskich Tras Rowerowych do 2020 r. - zarówno po wschodniej jak i zachodniej stronie tych ulic. Niestety w PRWTR wschodnią nitkę trasy zaplanowano po wschodniej stronie pl. Bankowego, gdzie musi się urwać ze względu na brak przejść w poziomie jezdni przez al. Solidarności, ponadto przejście przez podcień Pałacu Błękitnego jest obecnie niemożliwe ze względu na prywatny grunt.

Proponowana trasa stanowi dobrą alternatywę (i będzie dobrym uzupełnieniem PRWTR), wykorzystuje istniejące przejścia dla pieszych przez al. Solidarności i Senatorską. Przejście przez teren osiedla mieszkaniowego jest możliwe, gdyż grunty poza obrysem budynków są miejskie. Wykorzystuje także istniejące ciągi piesze i pieszo-jezdne, co pozwala znacznie ograniczyć koszty.

Wstępny kosztorys

1) Droga dla rowerów - łączna długość (z przejazdami) 320 m x 500 zł = 160.000 zł

2) Projekt 3 x 10000 zł = 30.000 zł

3) Pozostałe odcinki - łączna długość 1030 m - koszt z projektem: 80.000 zł (przyjęto dolny pułap kosztu wyznaczenia pasa rowerowego na jezdni).

Całkowity koszt projektu: 270 000 zł

Załącznik graficzny

Planowana trasa rowerowa, czerwony: droga dla rowerów, niebieski: drogi pieszo - rowerowe po istniejącej nawierzchni, żółty – przejazdy dla rowerzystów (źródło podkładu: Google Maps).