O co chodzi?

W 2012 r. północny chodnik przy ulicy Pańskiej na zachód od Żelaznej został zaanektowany pod kilkanaście miejsc do parkowania samochodów. Dla pieszych pozostało 0,5-1 m co nie spełnia wymogów rozporządzeń - powinno być co najmniej 1,5 m. Postanowiono znak zakazu ruchu pieszych i wyznaczono dodatkowe przejście dla pieszych, które umożliwia ominięcie zamkniętego dla ruchu fragmentu drugą stroną ulicy.

Organizacja ruchu zmusza pieszych do dodatkowego dwukrotnego przecięcia jezdni. Zakaz ruchu pieszych oznacza też, że kierowca zatrzymujący się na miejscu postojowym nie może opuścić pojazdu. Podobny problem mają kierowcy parkujący na płatnym parkingu. Zgodnie z prawem nie powinni tam poruszać się pieszo. Rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych nie przewidują zakazu ruchu pieszych z powodu miejsc postojowych. Takim powodem może być tylko brak chodnika i duży ruch samochodowy.

Problem można łatwo rozwiązać przez przesunięcie parkowania częściowo na jezdnię, która ma 6 m szerokości. Minimalna szerokości jezdni wymagana przy skośnym parkowaniu (po drugiej stronie) wynosi 4 m. Miejsce postojowe powinno mieć 2,5 m szerokości - 2 m na jezdni i 0,5 m na chodniku. Dla pieszych pozostałoby ponad 2 m chodnika.

Wniosek o zmianę

W związku z powyższym wystąpiłem do zarządcy drogi (Urząd Dzielnicy Wola) i zarządzającego ruchem (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) o zmianę niekorzystnej dla pieszych i niezgodnej z prawem organizacji ruchu.

2016.12.07: Pieszy do BPMiT i UD Wola

Szanowni Państwo

Proszę o likwidację zakazu ruchu pieszych na chodniku po północnej stronie Pańskiej przy północno-zachodnim narożniku skrzyżowania z Żelazną. Ten zakaz dyskryminuje pieszych i zmniejsza bezpieczeństwo, gdyż zmusza pieszych do dodatkowego przechodzenia przez jezdnię. Jest niezgodny że strategiami miejskimi, które nakazują wspieranie ruchu pieszego, a nie jego utrudnianie. Zakaz wynika ze stworzenia na chodniku miejsc parkingowych. Nie są one tam niezbędne, gdyż nie występuje tu brak miejsc parkingowych. Obok jest spory parking. Zakaz zmusza także parkujących do łamania prawa. Wynika to z tego, że po chodniku nie mogą chodzić ze względu na zakaz. Nie mogą też przechodzić przez jezdnię, gdyż jest mniej niż 100 m od najbliższego przejścia. Kierowcy moja więc tylko stanąć na miejscu parkingowym. Nie mogą pójść np. do sklepu.

Rozporządzenia dotyczące znaków drogowych nie przewidują stawiania znaku zakaz ruchu pieszych z powodu tworzenia miejsc parkingowych. Taki zakaz stawia się w miejscach gdzie jest rzeczywisty brak możliwości przejścia, np brak chodnika.

Proszę o odpowiedź w terminie przewidzianym w KPA.

Pozdrawiam

Paweł Ziniewicz

2017.01.04: Odpowiedź Dzielnicy Wola

Odpowiadając na pismo z dnia 07.12.2016 r., dotyczące likwidacji zakazu ruchu pieszych po północnej stronie ul. Pańskiej przy północno - zachodnim narożniku skrzyżowania z ul. Żelazną informuję, jak poniżej. Organizacja ruchu na ul. Pańskiej jest zgodna z projektem organizacji ruchu nr IR/10/1312/2012, zatwierdzonym przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729) zarządza ruchem na terenie miasta. Podkreślam, iż ze względu na deficyt miejsc postojowych w przedmiotowym rejonie dzielnicy, ograniczanie ich ilości nie jest zasadne. Ponadto mogłoby spotkać się z dezaprobatą okolicznych mieszkańców oraz właścicieli i dzierżawców lokali usługowych, prowadzących działalność przy ul. Pańskiej.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Wola

Barbara Sopotnicka

Podejście drugie

W drugim podejściu szerzej opisuję problem i sugeruję, że likwidacja miejsc postojowych może nie być konieczna. Odpowiedzi na ten list z Urzędu dzielnicy nie otrzymuję.

2017.01.18: Wniosek ponowiony do Urzędu Dzielnicy Wola

Szanowni Państwo

W odpowiedzi (w załączniku) zwracają Państwo uwagę na ewentualną dezaprobatę okolicznych mieszkańców czy właścicieli lokali. Nie bierzecie natomiast pod uwagę dezaprobatę pieszych, którymi także są okoliczni mieszkańcy czy właściciele lokali. Niezrozumiałe jest dla mnie przeznaczenie dla parkowania tego chodnika. Równie dobrze można na parkowanie przeznaczyć dowolny chodnik w mieście. W czym ten fragment jest lepszy lub gorszy od pozostałych chodników? Nie odnieśli się też państwo do moich uwag. Przytoczę je ponownie oczekując na odpowiedź. Stwierdzenie, że organizacja ruchu jest zatwierdzona przez Inżyniera Ruchu jest zbywaniem mnie. To żadna odpowiedź. Ponownie przedstawię swoje uwagi tym razem w formie pytań. Może to ułatwi udzielenie odpowiedzi.

1. Ten zakaz dyskryminuje pieszych i zmniejsza bezpieczeństwo gdyż zmusza pieszych do dodatkowego przechodzenia przez jezdnię. Dlaczego mimo istnienia chodnika stosowana jest organizacja ruchu która zmniejsza bezpieczeństwo pieszych poprzez konieczność dodatkowego dwukrotnego korzystania z przejścia dla pieszych?

2. Tan zakaz jest niezgodny że strategiami miejskimi które nakazują wspieranie ruch pieszego, a nie jego utrudnianie. Dlaczego stosuje się zakaz ruchu pieszych niezgodny ze strategiami miejskimi?

3. Zakaz wynika ze stworzenia na chodniku miejsc parkingowych. Nie są one tam niezbędne, gdyż nie występuje tu brak miejsc parkingowych. Obok jest spory parking. Dlaczego mimo zajęcia przez parkowanie każdej wolnej przestrzeni zabiera się pieszym chodniki?

4. Zakaz zmusza także parkujących do łamania prawa. Wynika to z tego, że po chodniku nie mogą chodzić, ze względu na zakaz. Nie mogą też przechodzić przez jezdnię gdyż jest mniej niż 100 m od najbliższego przejścia. Kierowcy mogą więc tylko stanąć na miejscu parkingowym. Nie mogą pójść np. do sklepu. Dlaczego powstała organizacja ruchu, która zmusza parkujących do łamania prawa?

5. Rozporządzenia dotyczące znaków drogowych nie przewidują stawiania znaku zakaz ruchu pieszych z powodu tworzenia miejsc parkingowych. Taki zakaz stawia się w miejscach gdzie jest rzeczywisty brak możliwości przejścia, np brak chodnika. Dlaczego postawiono zakaz ruchu pieszych niezgodnie z istniejącymi rozporządzeniami?

Proszę o zmianę organizacji ruchu na wskazanym fragmencie ulicy Pańskiej polegającą na likwidacji zakazu ruchu pieszych i usunięcie parkowania z chodnika. Ewentualnie proponuję przesunąć parkowanie na jezdnię ulicy Pańskiej, która jest jednokierunkowa

Proszę o odpowiedź w terminie przewidzianym w KPA.

pozdrawiam

Paweł Ziniewicz

Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu

Dłużej zwleka z odpowiedzią Biuro Polityki Mobilności i Transportu, jednak na taką odpowiedź warto poczekać

2017.03.16: Odpowiedź z Biura Polityki Mobilności i Transportu

W odpowiedzi na Pana pisma dot. wyłączenia z ruchu pieszych chodnika po północnej stronie ul. Pańskiej (od ul. Żelaznej do posesji 81/83) uprzejmie informuję, że miejsca do parkowania w omawianym rejonie zostały wyznaczone w związku z rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zgodnie z zatwierdzonym projektem nr IR/IO/1313/12. Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na miejsca parkingowe oraz istniejące zagospodarowanie terenu podjęto decyzję o przeznaczeniu tej części drogi pod parkowanie pojazdów. Decyzja ta utrzymana w 2014 roku, podczas zatwierdzania projektu organizacji ruchu związanej z przebudową ul. Prostej. Jednocześnie informuję jednak że w chwili obecnej uznaję Pana argumenty i spostrzeżenia za słuszne w związku ze zmianami w zagospodarowaniu terenów przyległych oraz pojawiającym się ruchem pieszym po północnej stronie ulicy Pańskiej zasadnym byłaby likwidacja funkcjonujących tam miejsc postojowych w celu poprawy warunków ruchu pieszego. Wobec powyższego zwracam się niniejszym pismem do Urzędu Dzielnicy Wola (zarządcy w/w drogi) z prośbą o opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, mającego na celu wprowadzenie postulowanych przez pana zmian, które przyczyną się do poprawy bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie.

Jednocześnie przepraszam za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi na pismo , którego przyczyną jest duża ilość pracy związana z realizacją priorytetowych zadań dla m.st. Warszawy.

Otrzymuje: Urząd Dzielnicy Wola

Zastępca Dyrektora BPMiT Michał Domaradzki

Zapytanie o status sprawy

Wydaje się że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Kolejne miesiące nie przynoszą jednak zamian w ternie. Piszę więc pytanie o to, co się dzieje, a właściwie czemu nic się nie dzieje.

2017.09.25: Wniosek o informacje do Dzielnicy Wola

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o informację kiedy nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulic Pańskiej wynikająca z pisma organu zarządzającego ruchem.

2017.10.05: Druga odpowiedź z Dzielnicy Wola

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącego organizacji ruchu na ul. Pańskiej

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.09.2017 r. informuję, jak poniżej. Tutejszy Urząd wnikliwie analizuje zasadność likwidacji miejsc postojowych, czy też wprowadzania zakazów parkowania na terenach będących w zarządzie dzielnicy. Rozpatrując Pana postulat, dotyczący likwidacji zakazu ruchu pieszych po północnej stronie ul. Pańskiej, przy północno - zachodnim narożniku skrzyżowania z ul. Żelazną, dokonano kilkukrotnie wizji w terenie. W wyniku tych działań stwierdzono zaparkowane pojazdy na wszystkich miejscach postojowych, co potwierdza deficyt stanowisk parkingowych na ul. Pańskiej. W trosce o bezpieczeństwo pieszych, tutejszy urząd podjął działania pozwalające na zajęcie stanowiska w przedmiocie ewentualnej likwidacji miejsc postojowych i udostępnieniu chodnika pieszym. Decyzja o wprowadzeniu ww. zmian w organizacji ruchu — podjęta zostanie po przeprowadzeniu analizy ruchu pieszych w omawianym rejonie. Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu odbywa się wyłącznie na podstawie projektów organizacji ruchu. Środki finansowe będące w bieżącym roku w dyspozycji Urzędu Dzielnicy Wola na dokonanie zmian w organizacji ruchu uległy wyczerpaniu. Wobec powyższego wprowadzenie ewentualnych zmian w organizacji ruchu na ul. Pańskiej, będzie możliwe po zawarciu umowy z projektantem z zakresu inżynierii ruchu na 2018 r.

Zastępca burmistrza Dzielnicy Wola Adam Hać

Trzecia negatywna odpowiedź z Dzielnicy Wola

Problemy się piętrzą. Potrzeba analizy, a tak w ogóle nie mamy pieniędzy. Może w 2018. Mija cały rok 2018, brak informacji o analizach i podjętych na ich podstawie decyzjach. Zakaz jak stał tak stoi. Do Urzędu Dzielnicy leci kolejny mail z nadzieją, że nowy Zarząd ma lepsze nastawienie do pieszych.

2019.01.21: Wniosek do Dzielnicy Wola o informacje o postępach prac

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o informacje:

1. Dlaczego nie została zrealizowana prośba organu zarządzającego ruchem dotycząca likwidacji zakazu ruchu pieszych po północnej stronie ulicy Pańskiej na zachód od Żelaznej?

2. Proszę o informacje jakie działania zostały podjęte w celu realizacji zaleceń organu zarządzającego ruchem ? W informacji z 5 października 2017 była mowa o przeprowadzeniu analizy ruchu pieszych w omawianym rejonie. Ostatni akapit sugerował ze zmiany ostaną przeprowadzone w 2018, a mamy już rok 2019.

2019.02.01: Odpowiedź Dzielnicy Wola

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej, w sprawie likwidacji zakazu ruchu pieszych po północnej stronie ulicy Pańskiej, na odcinku od ulicy żelaznej do posesji nr 81/83

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.01.2019 r. informuję, jak poniżej.

1. Zarządcą ul. Pańskiej (drogi gminnej) jest Dzielnica Wola.

2. O wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu na przedmiotowej ulicy decyduje zarządca drogi.

3. Pana uwagi dotyczące oznakowania zostały poddane wnikliwej analizie, w wyniku której nie stwierdzono konieczności wprowadzania zmian w organizacji ruchu, z uwagi na niżej wymienione aspekty:

1) Duże zapotrzebowanie na miejsca postojowe na ul. Pańskiej.

2) Wniosek jednego mieszkańca nie może być podstawą do wprowadzenia radykalnych zmian w organizacji ruchu.

3) Likwidacja miejsc postojowych mogłaby spotkać się z dezaprobatą okolicznych mieszkańców oraz właścicieli, bądź dzierżawców lokali usługowych, prowadzących działalność przy ul. Pańskiej.

4) Natężenie ruchu pieszych po południowej stronie ulicy, nie wskazuje na konieczność udostępnienia pieszym chodnika stronie północnej.

5) Obecnie funkcjonująca organizacja ruchu jest efektywna i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu.

6) Likwidacja miejsc postojowych zmniejszyłaby wpływy do budżetu miasta, w związku funkcjonowaniem w przedmiotowym rejonie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN).

7) Do Urzędu Dzielnicy Wola nie wpłynęły wnioski innych mieszkańców, dotyczące poruszonych przez Pana spraw, co wskazuje, że mieszkańcy nie mają zastrzeżeń do obecnie funkcjonującej organizacji ruchu. Wobec powyższego tutejszy Urząd nie planuje wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicy Pańskiej, na odcinku od ulicy żelaznej do posesji nr 81/83.

Zastępca burmistrza Dzielnicy Wola

Robert Rafałowski

Podsumowanie

Przedstawione argumenty Urzędu nie opierają się na żadnych konkretnych liczbach. To osobiste opinie danego urzędnika. Nie mają też oparcia w prawie. Co ciekawe, nie obstaję za likwidacją miejsc parkingowych, tylko chcę umożliwić chodzenie po chodniku. Z wizji lokalnej i analizy przepisów wynika, że miejsca postojowe można przesunąć na jednokierunkową jezdnię. Łatwiejsze jest jednak wymyślanie kolejnych powodów, żeby nic nie robić.

W całej sprawie widać, jak niewydolnie działa warszawska administracja. Dowolne, nawet proste zmiany mogą być storpedowane przez urzędników w dzielnicach. Brak współpracy między urzędami i orientacja na niedasię powoduje, że oficjalne strategie pozostają tylko na papierze.