Do: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.

Dotyczy: organizacji ruchu na ul. Wilsona w Brwinowie.

W związku z napływającymi do naszego stowarzyszenia skargami mieszkańców dotyczącymi zagrożenia bezpieczeństwa, zwracamy się do Państwa z wnioskiem o oznakowanie przejazdów dla rowerów w ciągu drogi dla rowerów i pieszych przy ul. Wilsona w Brwinowie.

Na ulicy tej wyznaczony został ciąg pieszo-rowerowy, niestety jednak nie oznakowano przy tej okazji przejazdów dla rowerów przez podporządkowane ulice poprzeczne. Jest to rozwiązanie nieczytelne dla użytkowników i niezrozumiałe z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż większość zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów ma miejsce w rejonie skrzyżowania i tutaj szczególnie istotne jest czytelne oznakowanie, zapewniające kierowcom informację, że mogą się spodziewać rowerzysty. Zakładanie, że na każdym skrzyżowaniu rowerzyści będą schodzić z roweru i przeprowadzać rower przez przejście na piechotę jest nierealne i niezgodne z podstawowymi zasadami organizacji ruchu rowerowego (a w szczególności z wymogami spójności i wygody).

Zwracamy ponadto uwagę na fakt, że znaki P-10 na przejściach przez podporządkowane ulice poprzeczne (np. Kępińska, Konopnickiej) zostały umieszczone niezgodnie z uzgodnionym Projektem organizacji ruchu na oznakowanie ul. Wilsona i ścieżki rowerowej.

Dlatego wnosimy o oznakowanie przejazdów dla rowerów przez wszystkie poprzeczne ulice podporządkowane znakami poziomymi P-11 i pionowymi D-6b. Tam, gdzie brak miejsca na umieszczenie obok siebie normatywnych znaków P-10 i P-11, powinny zostać naniesione znaki P-11, nie P-10, gdyż zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym pieszy może przekraczać jezdnie na skrzyżowaniu niezależnie od występowania oznakowania P-10, a rowerzysta nie dysponuje takim przywilejem.

Z góry dziękujemy za uwzględnienie potrzeb mieszkańców korzystających z roweru i pozytywne rozpatrzenie naszych uwag. Prosimy o poinformowanie o podjętych działaniach w trybie Art. 35 KPA.