Zarząd Mienia m.st. Warszawy wyraźnie ma uraz do cyklistów. Działalność swą nad Wisła rozpoczął od postawienia ławek w skrajni jednej z najstarszych warszawskich ścieżek rowerowych, po fakcie wyrażając zdziwienie, że tu w ogóle jest jakaś ścieżka rowerowa (a wydawać by się mogło, że epoka wielkich odkryć geograficznych już minęła). Następnie na odcinku śródmiejskim zaprojektował budowę nowej ścieżki według zasady falowanie i spadanie [zobacz >>>]. Niestety, teraz kontynuuje radosną twórczość dla dalszych odcinków ścieżki w oderwaniu od obowiązujących miejskich dokumentów strategicznych.

Efektem dotychczasowej działalności Zarządu Mienia na bulwarach wiślanych jest ustawienie ławek w miejscu maksymalizującym konflikty pomiędzy próbującymi z nich skorzystać a rowerzystami. Niestety, kolejne projekty idą w tym samym kierunku.

Pismo ws. projektu Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego

Warszawa, 2011.03.02.

Do: Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Szanowny Panie Prezydencie,

Wyrażamy zaniepokojenie treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) załączonego do przetargu na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zadania p.n.: Nadwiślański Szlak Rowerowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioru, ogłoszonego 11 lutego br. przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy.

1. W Opisie Przedmiotu Zamówienia jako dokument obowiązujący przy wykonywaniu zadania zostało wymienione Zarządzenie nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 18.11.2010 r. Tym niemniej wymagania przedłożone w dalszej części OPZ są z nim sprzeczne, np. (cyt.): Ze względu na turystyczno-rekreacyjny charakter Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, nie jest na nim preferowany agresywny ruch kołowy [...] Dotyczy to również codziennego ruchu rowerowego o charakterze tranzytowym (dojazdy obligatoryjne). [...] Dopuszczone zostały także niskie parametry geometryczne (zwłaszcza promienie łuków poziomych), a w warunkach leśnych, także mniejsze szerokości drogi.

2. Niezrozumiałe jest uznanie rowerowego ruchu komunikacyjnego za ruch agresywny, zaś wymagane w dokumentach przetargowych zaniżenie parametrów technicznych drogi utrudni lub wręcz uniemożliwi korzystanie z Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego rodzicom z dziećmi (w fotelikach, przyczepach lub na osobnych rowerach dziecięcych), turystom z obciążonymi rowerami (sakwy, przyczepki), jak i użytkownikom rowerów dłuższych, jak np. tandemy (wg Prawa o Ruchu Drogowym zespół rower + przyczepa może mieć do 4,0 m długości).

3. Nadwiślański Szlak Rowerowy zgodnie z treścią dokumentów przetargowych nie będzie drogą rowerową (cyt.): Poza miejscami, w których ze względów bezpieczeństwa przewidziano odseparowanie od siebie chodniki i drogi dla rowerów, nie przewiduje się oznakowania NSR jako drogi rowerowej. Oznacza to obniżenie standardu NSR w stosunku do stanu obecnego i budzi wątpliwości co do zgodności z celami projektu Pedałuj i płyń.

4. Wyżej zacytowane stwierdzenia, jak również załączniki graficzne, są sprzeczne także z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy [zobacz >>>], które dla centralnego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego wyznacza parametry głównej ścieżki rowerowej.

5. Załączona do Opisu Przedmiotu Zamówienia Koncepcja programowo–przestrzenna Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, opracowana na zamówienie Zarządu Mienia m.st. Warszawy (umowa ZMW/66/2010/I3/AK/C), częściowo dubluje, ale nie wykorzystuje opracowanej w 2008 r. na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji Analizy możliwości modernizacji Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego (NSR) na odcinku od ul. Dziwożony w Łomiankach do granicy między Dzielnicą Śródmieście i Dzielnicą Mokotów na wale przeciwpowodziowym. Rodzi się wątpliwość, czy Zarząd Mienia nie marnotrawi środków publicznych zlecając opracowanie o bardzo zbliżonym zakresie do wykonanego już na zlecenie innej jednostki miejskiej.

6. Wymienione wyżej Zarządzenie nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 18.11.2010 r. w § 5 mówi, że Przy planowaniu systemu dróg dla rowerów jak również przy przygotowywaniu konkretnych rozwiązań należy włączać do opiniowania grupy użytkowników rowerów. Informujemy, że OPZ nie był konsultowany ze środowiskiem rowerzystów, co w związku z napiętym harmonogramem może spowodować opóźnienia na dalszych etapach przygotowania dokumentacji, na których wprowadzanie poprawek będzie znacznie trudniejsze.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie działań Pełnomocnika ds. zagospodarowania brzegów Wisły oraz dyrekcji Zarządu Mienia m.st. Warszawy pod kątem zgodności ze strategicznymi dokumentami miejskimi, jak np. Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 r. - przede wszystkim w zakresie celów operacyjnych 2.3.1; 1.6 i 5.4.2. Jest to szczególnie istotne w związku z faktem, iż zadanie Nadwiślański Szlak Rowerowy jest finansowane z Funduszy Europejskich w ramach projektu Pedałuj i płyń, a nieprawidłowości w jego przygotowaniu mogą skutkować wycofaniem dofinansowania.