Notatka ze spotkania w Biurze Drogownictwa i Komunikacji w dniu 25.06.2009 ws. projektu budowy ul. Czerniakowskiej Bis i ul. Augustówka autorstwa Transprojekt Gdański sp. z o.o.

Po zapoznaniu się z projektem postulujemy następujące korekty:

1. W miarę możliwości rozdzielić drogę rowerową od chodnika pasem zieleni; tam gdzie nie jest to możliwe droga rowerowa powinna być oddzielona od chodnika leżącym krawężnikiem o nachyleniu ok. 30% lub pasem kostki brukowej.

2. Na odcinkach, gdzie droga rowerowa prowadzi po obu stronach jezdni, możliwe jest jej zawężenie do 2 m z poszerzeniami do 2,50-3,00 m na łukach i przed skrzyżowaniami.

3. W rejonie przystanków autobusowych należy doprojektować odcinki chodnika doprowadzające ruch pieszy od przejścia do przystanku bez konieczności dwukrotnego przecinania drogi rowerowej.

4. Zachować ciągłość nawierzchni i poziomu niwelety drogi dla rowerów na przejazdach przez zjazdy.

5. Przybliżyć przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów i przystanki autobusowe do skrzyżowań.

6. W rejonie wiat przystankowych przewidzieć wygrodzenia rurowe ok. 2 m w każdą stronę uniemożliwiające wychodzenie bezpośrednio zza wiaty na drogę rowerową.

7. Doprojektować przejazd przez ul. Czerniakowską Bis na skrzyżowaniu z ul. Czerniakowską.

8. Doprojektować drogę rowerową po drugiej stronie jezdni ul. Czerniakowskiej Bis na odcinku Czerniakowska – Planowana Melomanów.

9. W obrębie skrzyżowania z Trasą Siekierkowską należy wymienić istniejącą substandardową nawierzchnię z kostki betonowej na nawierzchnię bitumiczną.

10. Doprojektować przejazdy rowerowe przez wszystkie wloty skrzyżowania Czerniakowska Bis / Augustówka.

11. Doprojektować drogę rowerową po drugiej stronie jezdni ul. Augustówka.

12. Doprojektować przejazdy rowerowe przez wszystkie wloty skrzyżowania Augustówka / Zawodzie.

13. Skorygować przebieg drogi rowerowej w kierunku ul. Zawodzie, tak by uniknąć substandardowych łuków.

14. Doprojektować przejazd przez ul. Augustówka na skrzyżowaniu z ul. Powsińską.

15. Nawierzchnia drogi dla rowerów bitumiczna zgodnie z zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy nr 380/2007 z 25.04.2007.

Obecni:

Marek Utkin – BDiK-BR

Aleksander Buczyński – Zielone Mazowsze

Rafał Muszczynko – Zielone Mazowsze