Deklaracja członka zwyczajnego

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że akceptuję statut i regulamin Zielonego Mazowsza i deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminu oraz do aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.

Miejscowość, data:

Podpis:

Kwestionariusz osobowy

Imię i nazwisko:

Data i miejsce urodzenia:

Miejsce zamieszkania (ulica, nr domu, kod, miejscowość, dzielnica):

Adres e-mail (ew. gg/tlen/FB):

Numer telefonu:

Wykształcenie:

Zawód wykonywany:

Umiejętności (w szczególności takie które mogę wykorzystać w stowarzyszeniu):

Jaki obszar działania w Stowarzyszeniu mnie interesuje:

Czym się zajmuję obecnie w Stowarzyszeniu / stała funkcja:

Informacje dodatkowe, uwagi:

Ulubiony rower:

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji dla potrzeb wewnątrzorganizacyjnych Stowarzyszenia Zielone Mazowsze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podpis:

Przyjęto członka zwyczajnego stowarzyszenia Zielone Mazowsze w dniu:

Podpisy dwóch przedstawicieli Zarządu:

Wersja PDF

PDF, 65 kB