Prawo Unii Europejskiej dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym od ponad 5 lat daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie pieniężne za spóźnienie pociągu międzynarodowego jadącego przez obszar Polski. Przedstawiamy kilka informacji i porad, jak z tego prawa korzystać.

Ile?

Wysokość zadośćuczynienia zależy od długości opóźnienia, przy czym próg minimalny, poniżej którego odszkodowanie nie przysługuje, wynosi zazwyczaj 4 euro.

opóźnienie wysokość zadośćuczynienia
0 – 59 minut brak
60 – 119 minut 25% ceny biletu
120 minut lub więcej 50% ceny biletu

Jak?

Aby uzyskać rekompensatę, trzeba oczywiście wystąpić o to na piśmie. Do kogo? W przypadku przejazdu pociągiem międzynarodowym mamy kilka możliwości, zależnie od trasy i miejsca zakupu biletu.

Warto pamiętać, że rozpatrzenie reklamacji leży zawsze w gestii przewoźnika, który sprzedał bilet (bezpośrednio lub np. przez ajenta) czyli zawarł umowę przewozu. Jednak podróżny nie musi zwracać się do niego bezpośrednio i może złożyć reklamację także u pozostałych przedsiębiorstw kolejowych uczestniczących w przewozie. Ta możliwość bywa bardzo przydatna, gdyż zamiast wracać do miejsca zakupu biletu czy wysyłać tam reklamację (zwłaszcza w nieznanym nam języku), możemy złożyć ją na stacji docelowej. W każdym przypadku trafia ona do kraju sprzedaży biletu, nawet gdy pociąg w ogóle przez ten kraj nie jechał.

Dla przykładu podróżny, który nabył w kasie PKP Intercity bilet na pociąg EN 463 w relacji München Hbf – Budapest-Keleti, może złożyć reklamację po powrocie do Polski w placówce PKP Intercity. Może też skierować ją do kolei węgierskich lub niemieckich, a nawet austriackich.

Załączyć bilety

Do reklamacji trzeba załączyć oryginalne bilety, najlepiej wykonując przedtem ich kopie lub skany. Teoretycznie podróżny nie ma obowiązku uzyskania potwierdzeń opóźnienia. Na trasach międzynarodowych nikt nie powinien kwestionować takiej okoliczności. Jednak gdy nie jest to problem, warto zwrócić się o wpisanie takiego potwierdzenia na odwrocie biletu już w pociągu, do jego obsługi, pod koniec trasy, kiedy wiadomo, że się nie zmieni.

Przykładowe poświadczenie konduktora z pieczątką.

Jeśli konduktor nie ma pieczątki, można poprosić o poświadczenie jedynie podpisem.

Jeśli z jakichś przyczyn nie uda nam się uzyskać poświadczenia w pociągu, można zwrócić się o nie do okienka informacji na stacji docelowej.

Tu specjalna pieczątka jest lepiej widoczna.

Przejawem wyższej kultury obsługi klienta może być wystawienie od ręki zaświadczenia o opóźnieniu pociągu przez punkt obsługi podróżnych. To przykład ostemplowanego datownikiem wydruku wydanego przez koleje austriackie.

Składając reklamację w Polsce można skorzystać z poniższego wzoru. Dalej zamieszczamy odpowiedź, której udzielił adresat.

PKP Intercity posiada gotowy formularz reklamacji i niekiedy żąda wypełnienia go, co jednak nie jest dla pasażera wiążące. Skorzystanie z formularza z pewnością przyda się jednak za granicą. Punkty obsługi na stacjach obsługujących połączenia międzynarodowe powinny oferować formularze anglojęzyczne.

Przykładowa reklamacja

Zgłaszający: imię nazwisko adres

REKLAMACJA

Na podstawie art. 17 Rozporządzenia 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, wnoszę o wypłacenie zadośćuczynienia pieniężnego za spóźnienie pociągu EN 447 Jan Kiepura (71008), którym podróżowałem razem ze współpasażerem w dniach 17/18.12.2009 r. na trasie Amsterdam Centraal - Warszawa Centralna. Pociąg dojechał do stacji docelowej o 13:24. Wobec planowego przyjazdu o 10:35 spóźnienie wyniosło prawie 170 minut. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem za spóźnienie powyżej dwóch godzin podróżnemu przysługuje rekompensata w wysokości 50% ceny biletu. Bilet na w/w przejazd (dwóch osób) kosztował 1364,04 zł (równowartość 324 Euro). 50% tej ceny to kwota 682,02 złote. Ponieważ zakupu dokonano w złotych, wnoszę o wypłatę zadośćuczynienia w złotych poprzez przelew na moje konto nr (...)

W załączeniu przedstawiam bilet na miejsca do leżenia dla dwóch osób na trasie Amsterdam Centraal - Warszawa Centralna (wyjazd 17.12.2009, przyjazd 18.12.2009 r.) z godziną przyjazdu 13:24 poświadczoną na odwrocie przez konduktora PKP Intercity. Pracownik ten oświadczył, że nie posiada pieczątki, na moją prośbę wpisał swój numer służbowy.

Licząc na przychylne rozpatrzenie wniosku pozostaję z poważaniem

Odpowiedź PKP Intercity

Szanowny Panie,

odpowiadając na reklamację w sprawie opóźnienia pociągu EuroNight „Jan Kiepura" nr 447 w dniu 17/18 grudnia 2009r. uprzejmie informuję, że mając na uwadze niedogodności, na jakie był Pan narażony podczas podróży Spółka „PKP Intercity" podjęła decyzję o przyznaniu rekompensaty w wysokości 50% należności za przejazd opóźnionym pociągiem.

W związku z powyższym na numer rachunku bankowego wskazany w reklamacji zostanie przekazana kwota w wysokości 682,02 zł.

Natomiast w części dotyczącej opóźnienia pociągu EuroNight „Jan Kiepura" nr 447 w dniu 8/9 grudnia 2009 r. uprzejmie informuję o przekazaniu sprawy do kolei niemieckich (na niżej podany adres), w celu rozpatrzenia zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Dodatkowo wyjaśniam, że podróżny może złożyć swe żądanie u któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego uczestniczącego w przewozie. Natomiast rozpatrzenie żądania należy do wyłącznej kompetencji przewoźnika, który zawarł umowę przewozu (sprzedał bilet).

W związku z powyższym ostatecznej odpowiedzi na reklamację prosimy oczekiwać od Zarządu Kolei Niemieckich.

Servicecenter Fahrgastrechte
60647 Frankfurt am Main
Deutschland

W imieniu Spółki „PKP Intercity" i kolei uczestniczących w przewozie uprzejmie przepraszam za zaistniałą sytuację oraz wszelkie trudności, na jakie był Pan narażony w trakcie podróży.

Podstawa prawna:
- Umowa dotycząca stosunków pomiędzy przewoźnikami w ramach międzynarodowego przewozu osób kolejami (AIV) obowiązującej od dnia 3 grudnia 2009r;
- Ogólne warunki przewozu osób kolejami (GCC-CIV/PRR).

Podróżny może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego zgodnie z zapisem pkt. 14 Ogólnych warunków przewozu dla międzynarodowego przewozu osób kolejami (GCC-CIWPRR). Podajemy adres sądu właściwego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział cywilny, ul. Marszałkowska 82, 00-951 Warszawa.

Zobacz też

Rozporządzenie 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

www.mazowieckie.com.pl/g2/oryginal/2012_04/475a34c8cf8f644fc439bf8679798423.pdf

Urząd Transportu Kolejowego o odszkodowaniach

www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/3932,Kiedy-nalezy-sie-odszkodowanie-za-opoznienie-lub-odwolanie-pociagu.html

Tanio za granicę pociągiem [zobacz >>>]