Z cyklu odpowiedzi na interpelacje rowerowe radnego Dominiaka:

UD-XII-WIR-WJ-MPI-00581-3-2-08

Warszawa, dnia 19.09.2008r.

Do: Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

W odpowiedzi na pismo znak BD-BR-MUT-0581-7-1-08 z dnia 12.08.2008r. w sprawie remontu ulicy Dereniowej i braku wytyczenia drogi rowerowej informuję, że zakres remontu ulicy Dereniowej polegał na wymianie zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników oraz oznakowania pionowego i odtworzenia oznakowania poziomego.

Nie wytyczono ścieżki rowerowej w przedmiotowej ulicy, ponieważ w istniejącym układzie komunikacyjnym takiego elementu nie było. Jego stworzenie wymagało, zgodnie z Prawem budowlanym, wykonania projektu technicznego wraz ze wszystkimi, prawem określonymi, uzgodnieniami oraz uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponieważ wykonane prace budowlane sprowadzały się do wymiany zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników (dokonano zgłoszenia w organie architektonicznym zamiaru wykonania robót budowlanych - art. 29. 2. oraz art. 30. ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118), nie było możliwości, w ramach tych prac i określonego w WPI limitu środków finansowych, wykonanie nowego elementu drogi. Budowa ścieżki rowerowej wymusiłaby dostosowanie do niej istniejących elementów drogi, w tym: przesunięcie chodnika, ograniczenie ilości miejsc parkingowych, likwidacją części pasa zieleni, przebudowa dojść i dojazdów do ulicy.

Istotnym elementem, na który warto również zwrócić uwagę, jest brak powiązań ewentualnej nowej ścieżki z innymi ciągami komunikacji rowerowej na Ursynowie.

Biorąc powyższe pod uwagę budowa ścieżki rowerowej w ulicy Dereniowej na odcinku od ul. I. Gandhi do ul. Płaskowickiej, przy ograniczonym charakterze prac i środków przewidzianych na inwestycję oraz braku zachowania ciągłości z innymi ciągami komunikacji rowerowej na Ursynowie, była bezcelowa i nieuzasadniona.

Docelowo, zgodnie z koncepcją sieci tras rowerowych dla Dzielnicy Ursynów wykonaną w 2006 roku, planujemy stworzenie ścieżki rowerowej na ciągu ulic Dereniowej i Stryjeńskich łącząc ją ze ścieżkami w ul. Przy Bażantarni i ul. Wąwozowej

Obecnie na terenie Dzielnicy Ursynów znajdują się ścieżki rowerowe:

- wydzielone dwukierunkowe drogi dla rowerów - 14,1 km,

- dwukierunkowe drogi dla rowerów obok chodnika - 9,0 km,

- dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy - 3,2 km.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Piotr Zalewski