Do: Szanowny Pan
Karol Szadurski
Burmistrz Gminy Warszawa-Bielany.

Dotyczy: zamknięcia ulicy Dewajtis.

Szanowny Panie Burmistrzu!

Wnosimy o zamknięcie dla ruchu samochodowego przebiegającej przez środek rezerwatu "Las Bielański" ulicy Dewajtis.

Obecnie na ww. ulicy obowiązuje zakaz ruchu, ale szeroki zakres wyłączeń sprawia, że jest on czystą fikcją. W efekcie ulica ta prowadzi intensywny ruch samochodowy. Stanowi to nie tylko zagrożenie dla unikalnej przyrody rezerwatu, ale również poważną uciążliwość dla licznie odwiedzających Lasek Bielański spacerowiczów.

Wnosimy o wprowadzenie całkowitego zakazu ruchu pojazdów silnikowych na ul. Dewajtis i zagrodzenie barierą wjazdu od strony ul. Marymonckiej. Przejazd przez teren rezerwatu powinien odbywać się jedynie na podstawie ważnych przepustek, których liczba powinna być ograniczona do maksymalnie kilkunastu.

Z poważaniem,

Aleksander Buczyński
wiceprezes

WŚR-VII/6630/139/2002

Do: Karol Szadurski Burmistrz Gminy Warszawa Bielany

W związku z wystąpieniem Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze" w sprawie zamknięcia dla ruchu samochodowego ul. Dewajtis przebiegającej przez teren rezerwatu przyrody „Las Bielański" Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Środowiska i Rolnictwa, Wojewódzki Konserwator Przyrody w pełni popiera inicjatywę Stowarzyszenia.

Obecny sposób wykorzystania ulicy Dewajtis, jej ogólna dostępność dla samochodów powoduje, iż w czasie egzaminów wstępnych i sesji ulica zamienia się w jeden wielki parking. Rozumiejąc konieczność poruszania się tą ulicą samochodów niezbędnych-do obsługi ATK oraz korzystania z samochodów przez osoby niepełnosprawne kształcące się na tej Uczelni, Wojewódzki Konserwator Przyrody stoi na stanowisku, iż wprowadzenie ograniczeń w ruchu pozwoli na eliminację niekorzystnych czynników mających bezpośredni wpływ na rezerwat przyrody (hałas, zanieczyszczenie, rozjeżdżanie zwierząt itp.).

Jednocześnie tut. Urząd nie może się zgodzić z opiniami, iż wprowadzenie powyższych ograniczeń może spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu Uczelni. Niezależnie bowiem od argumentów merytorycznych wszyscy obywatele, a tym bardziej władze Uczelni są zobowiązane to przestrzegania obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z 200 Ir. poz. 1079 tekst jednolity z późn. zm.) i poszukiwania alternatywnych rozwiązań mających na celu eliminację niekorzystnych czynników z terenów chronionych.

Reasumując Wojewódzki Konserwator Przyrody popiera wniosek Stowarzyszenia i wnosi o podjęcia działań mających na celu ograniczenie ruchu samochodowego na ul. Dewajtis.

mgr Anna Ronikier - Dolańska
Wojewódzki Konserwator Przyrody

Do wiadomości:

Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze"