Publikujemy materiał na temat alternatywnej wersji projektu przygotowanej przez BP Metrpoprojekt, w której ciąg pieszo-rowerowy poprowadzono kładką na palach zamiast na nasypie. Dzięki temu redukuje się konieczność poszerzenia skarpy i zasięg wycinki drzew. Najistotniejszy końcowy fragment został przez autorów wytłuszczony. Dla lepszej orientacji zamieszczamy fragment przekroju.

ZMID/DIPD/554/139/2008

Warszawa, dnia 25.07.2008 r.

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji U.M.st. Warszawy

Dot. wykonania połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnienia miejsc postojowych przy Wisłostradzie

W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2008 r.w siedzibie Urzędu m.st Warszawy przy Placu Bankowym 3/5, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych jako nowo utworzona jednostka (Uchwała Nr XXXIV/1024/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29.05.2008 r.) kontynuująca zadania inwestycyjne prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich przekazuje w załączeniu opracowaną przez Wykonawcę dokumentacji projektowej kalkulację różnicy w kosztach budowy ciągu rowerowego i pieszego na kładce żelbetowej (dług 170 mb) i na nasypie w celu dokonania wyboru rozwiązania.

Andrzej Marecki
p.o. z-cy Dyrektora
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Załączniki
1. kalkulacja kosztów
2. plan sytuacyjny z gosp. zielenią- wariant na nasypie
3. plan sytuacyjny z gosp. zielenią- wariant na kładce betonowej
4. przekroje poprzeczne
5. typowy przekrój konstrukcyjny kładki żelbetowej

Kalkulacja

KALKULACJA RÓŻNICY W KOSZTACH BUDOWY CIĄGU ROWEROWEGO I PIESZEGO NA KŁADCE ŻELBETOWEJ (170 mb) W PORÓWNANIU Z POPROWADZENIEM TYCH CIĄGÓW W KORONIE DROGI NA NASYPIE

Różnica w kosztach dla wariantu przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika w nasypie (na dług. 170 m) w poszczególnych pozycjach:

[składnik] ilość jedn. koszt jedn. koszt
- Roboty ziemne 2400m3 39,30 94.320
- Wykonanie koryta 680 m2 4,70 3.196
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 680 m2 28,50 19.380
- Obrzeże betonowe 340 mb 12,00 4.080
- Humusowanie z obsianiem przy gr. 5 cm 1 400 m2 4,80 6.720
- Wycinka drzew 30.000
- Poniesienie kosztów na Fundusz Ochrony Środowiska w związku z wycinką drzew, które zostaną oszczędzone w przypadku zastosowania kładki żelbetowej 863.000
RAZEM 1.020.696

Koszt kładki żelbetowej (szer. 4,50 m i dług. 170 m)

170 mb x 16.500 = 2.805.000 zł

RÓŻNICA W KOSZCIE 2.805.000 - 1.020.696 = 1.784.304.-

W przypadku wyboru wariantu z budową kładki żelbetowej, po której będzie odbywał się ruch rowerowy i pieszy, koszt będzie większy o około 1,8 MLN ZŁ: w porównaniu z wariantem poprowadzenia tego ruchu na nasypie. Jednak podstawową zaletą wariantu poprowadzenia ruchu na kładce żelbetowej jest bezkolizyjny przebieg drogi w stosunku do obszaru "Rezerwatu Las Bielański" i uchronienie 32 sztuk drzew przed wycinką. Ponadto rozwiązanie poprowadzenia ścieżki rowerowej i chodnika na kładce żelbetowej ma większe szanse na sfinalizowanie wydania decyzji lokalizacyjnej i uwarunkowań środowiskowych, które umożliwią wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych.

Fragment przekroju poprzecznego

Na rysunku widać fragment przekroju przez zachodnią skarpę nasypu (1 - jezdnia łącznicy, 2 - kładka p-r). Kładka jest ,,zawieszona'' na filarach osadzonych w skarpie, a więc nie wymaga usypywania pod nią dodatkowego ,,poziomego'', terenochłonnego poszerzenia.