GDOŚ/DOPoc-4120-47/2012/pw

Warszawa, dnia 31 maja 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z 3 marca 2009 r. znak: UD-III-WIR-GRA-5541-ll-1-09/502,

nie zezwalam

na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6, 15, 18, 20 ustawy o ochronie przyrody, w związku z realizacją prac polegających na przebudowie drogi gminnej — ul. Dewajtis, obejmujących budowę chodnika, na terenie rezerwatu przyrody Las Bielański w Warszawie.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 3 marca 2009 r. Burmistrz Dzielnicy Bielany zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wyrażenie zgody na budowę chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej -ul. Dewajtis, na terenie rezerwatu przyrody Las Bielański w Warszawie.

Postanowieniem znak: RDOŚ-14-WPN-I-AZ-6630-R3-51/09 z 25 czerwca 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przekazał ww. wniosek Burmistrza Dzielnicy Bielany, zgodnie z właściwością rzeczową, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Postanowieniem znak: RDOŚ-14-WPN-I-AZ-6630-R3-2/10 z 20 stycznia 2010 r. [zobacz >>>] Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie negatywnie zaopiniował ww. przedsięwzięcie. W uzasadnieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wskazał na możliwość realizacji rozwiązania alternatywnego dla ww. inwestycji, polegającego na połączeniu ul. Dewajtis z Wisłostradą, co umożliwiłoby dojazd pojazdów mechanicznych do Uniwersytetu od strony Wisłostrady, a także pozwoliło na całkowite włączenie ul. Dewajtis w części położonej w granicach ww. rezerwatu z ruchu wszelkich pojazdów mechanicznych i przeznaczenie jej dla ruchu pieszego. Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nie zachodzi podstawowa przesłanka prawna, tj. brak rozwiązań alternatywnych dla ww. inwestycji, umożliwiająca zastosowanie w przedmiocie postępowania odstępstw od obowiązujących w rezerwacie przyrody zakazów.

Podstawą prawną do wydawania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwoleń na odstępstwa od zakazów, obowiązujących na obszarze rezerwatu przyrody, jest przepis art. 15 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z delegacją ustawową, zawartą w punkcie 2 powyższego ustępu. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody na odstępstwa od zakazów, jeżeli są spełnione dwie przesłanki tj. realizowana inwestycja zaliczana jest do inwestycji liniowych celu publicznego oraz brak jest rozwiązań alternatywnych dla lokalizacji ww. inwestycji. W przedmiotowej sprawie należy uznać, że pierwsza z ww. przesłanek została spełniona - przedsięwzięcie polegające na (...) budowie chodnika, realizowane w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Dewajtis, należy zaliczyć do inwestycji liniowej celu publicznego. W myśl art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cel publiczny stanowi, m.in. budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych dróg.

W ocenie tut. Urzędu w przypadku ww. inwestycji nie zachodzi druga przesłanka będąca warunkiem bezwzględnym do wydania zezwolenia na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, tj. brak rozwiązań alternatywnych dla ww. inwestycji. W powyższym przypadku istnieje rozwiązanie alternatywne polegające na połączeniu ul. Dewajtis z Wisłostradą i skierowaniu tam ruchu wszelkich pojazdów mechanicznych, co umożliwiłoby wyłączenie z ww. ruchu ul. Dewajtis i przeznaczenie jej wyłącznie pod ruch pieszy. Przytoczone rozwiązanie alternatywne wpłynęłoby w mniejszym zakresie na przyrodę ww. rezerwatu, którego celem ochrony jest zachowanie wartości społecznych i krajobrazowych „Lasu Bielańskiego", będącego cennym składnikiem środowiska naturalnego, zachowanym na obszarze aglomeracji miejskiej Warszawy. Budowa chodnika wiązałaby się z wyłączeniem 0,16—hektarowej powierzchni biologicznie czynnej rezerwatu, zniszczeniem wierzchniej warstwy gleby wraz z runem leśnym.

W związku z faktem, iż nie zachodzi podstawowa przesłanka prawna wynikająca z art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, która uzasadniałaby wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody Las Bielański w Warszawie, w przedmiotowej sprawie zezwolenie na odstępstwo od zakazów nie może zostać wydane. W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Michał Kiełsznia

[Wytłuszczenia i skróty w tekście od redakcji, skan pełnej kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/dewajtis/chodnik/gdos_dewajtis_chodnik_rdos_odmowa_201005.pdf ]

Zobacz też

Jak władze Bielan najpierw robią, zanim pomyślą i zapytają, czy im wolno [zobacz >>>] [zobacz >>>] i ile nas to kosztowało [zobacz >>>]

Komu przypisał zablokowanie budowy chodnika Samorząd Studentów UKSW [zobacz >>>] i odpowiedź oskarżonych mieszkańców [zobacz >>>]

Dwie wcześniejsze odmowy akceptacji poszerzenia jezdni w rezerwacie w latach 2002 [zobacz >>>] i 2005 [zobacz >>>]

UKSW nigdy nie miał prawa rozwijać się kosztem Lasu [zobacz >>>], ale prawie nigdy o tym nie pamięta [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]