DOP-OC.6205.121.2011.PW.4

Warszawa, dnia 16.01.2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 1, 5, 6, 9, 15, 18 oraz 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2011 r., znak: UD-III-WIR-KBO-720-17-1-11, uzupełnionego pismem z dnia 23 lipca 2012 r., znak: UD.III.WIR.7221.114.2012.MSI, oraz pismem z dnia 26 listopada 2012 r., znak: UD.HI.WIR.7221.186.2012.MSI,

zezwalam

Burmistrzowi Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1, 5, 6, 9, 15, 18 oraz 20 ustawy o ochronie przyrody, na obszarze rezerwatu przyrody Las Bielański, w związku z realizacją inwestycji liniowej celu publicznego, obejmującej:

- budowę chodnika o szerokości 2 m po południowej stronie ul. Dewajtis na odcinku od ul. Marymonckiej do wjazdu na teren Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

- wymianę kabla oświetleniowego i słupów oświetleniowych na ww. odcinku wraz z przeniesieniem 9 latarń z północnej strony ulicy na południową,

- usunięcie dwóch drzew gatunku robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, o obwodach pni 137 i 140 cm, kolidujących z budową chodnika,

w ramach przebudowy ww. drogi gminnej, w obrębie działek: nr ew. 1, obręb 7-09-04 i nr ew. 1, obręb 7-09-03, z zastrzeżeniem następujących warunków:

1) przed wejściem na obszar rezerwatu należy poinformować o tym fakcie zarządcę terenu,

2) zaplecze techniczne oraz baza materiałowo - sprzętowa zostaną zlokalizowane poza terenem rezerwatu,

3) roboty prowadzone będą wyłącznie w granicach istniejącego pasa drogowego -ul. Dewajtis, bez możliwości ingerencji w obszar leśny rezerwatu, z wyłączeniem realizacji działań z zakresu kompensacji przyrodniczej,

4) do wykonania chodnika zastosowane zostaną drewniane podkłady kolejowe, nie poddane procesowi impregnacji olejem kreozotowym,

5) przekształconą w wyniku robót powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika należy pokryć warstwą humusu o grubości 10 cm,

6) odpady powstałe w wyniku prac należy usunąć poza granice rezerwatu, zaś po zakończeniu prac teren robót powinien zostać uporządkowany,

7) należy poinformować zarządcę rezerwatu, tj. Lasy Miejskie-Warszawa o terminie geodezyjnego wytyczenia przebiegu trasy planowanego chodnika,

8) o szczegółowym zakresie oraz terminie planowanych prac należy poinformować Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

9) w terminie 30 dni od zakończenia robót złożone zostanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie z ich wykonania, do wiadomości Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Niniejsze zezwolenie jest ważne w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

W ramach kompensacji przyrodniczej należy zlikwidować przedept zlokalizowany po północnej stronie ul. Dewajtis, poprzez zrekultywowanie terenu - wykonanie orki pełnej z pogłębieniem w miejscu ciągu pieszego; w przypadku stwierdzenia pod ścieżką gruntu pochodzenia antropogenicznego, należy go usunąć, zaś ubytek uzupełnić zdezynfekowaną glebą z poziomów organicznych, próchnicznych i mineralnych, o składzie zbliżonym do okolicznych gleb; zrekultywowany teren należy obsadzić drzewami i krzewami o więźbie, formie zmieszania oraz gatunku, uzgodnionych z zarządcą terenu rezerwatu; termin sadzenia należy także uzgodnić z zarządcą terenu rezerwatu; w miejscach szczególnie narażonych na wydeptywanie należy wyłożyć gałęzie oraz chrust; ponadto na odcinku od wjazdu od ul. Marymonckiej do wjazdu na teren Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, ustawione zostaną po obu stronach ul. Dewajtis drewniane wygrodzenia, uniemożliwiające parkowanie pojazdów na poboczu ww. drogi, w formie wskazanej w załączniku graficznym do wniosku z dnia 8 sierpnia 2011 r., znak: UD-III-WIR-KBO-720-17-1-11, nie stanowiące bariery dla poruszających się zwierząt.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8 sierpnia 2011 r., znak: UD-III-WIR-KBO-720-17-1-11, Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zwrócił się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, na terenie rezerwatu przyrody Las Bielański, w związku z realizacją inwestycji liniowej celu publicznego, obejmującej budowę chodnika o szerokości 2 m po południowej stronie ul. Dewajtis na odcinku od ul. Marymonckiej do wjazdu na teren Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wymianę kabla oświetleniowego i słupów oświetleniowych na ww. odcinku wraz z przeniesieniem 9 latarń z północnej strony ulicy na południową, ustawienie na dwóch odcinkach w poboczu drogi drewnianych wygrodzeń uniemożliwiających parkowanie pojazdów oraz usunięcie dwóch drzew gatunku robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, kolidujących z budową chodnika.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 29 sierpnia 2011 r., znak: DOP-OC.6205.121.2011.PW, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania przedmiotowego zezwolenia, jednocześnie informując o możliwości zgłaszania wniosków i uwag w sprawie wszczętego postępowania. W odpowiedzi na ww. zawiadomienie, pismem z dnia 12 września 2012 r., znak: LM-W/LO-1/1532/11, Lasy Miejskie-Warszawa zwróciły się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o nałożenie na inwestora obowiązku zapewnienia udziału pracowników Lasów Miejskich-Warszawa podczas geodezyjnego wyznaczenia w terenie, określonego projektem, przebiegu trasy chodnika, z uwagi na fakt, iż inwestycja miejscami graniczy z działkami leśnymi, których ochrona i użytkowanie należy do statutowej działalności ww. instytucji. Pismem z dnia 29 sierpnia 2011 r., znak: DOP-OC.6205.121.2011.PW, zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, o wyrażenie opinii w przedmiocie wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w rezerwacie, w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, w trybie art. 15 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. W odpowiedzi, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 30 września 2011 r., znak: WPN-1.6205.147.2011.A2, poinformował, iż inwestor winien przedstawić propozycję kompensacji przyrodniczej wraz z metodą jej wykonania, obejmującą likwidację ścieżki przebiegającej wzdłuż północnej strony ul. Dewajtis. Ponadto wskazał na potrzebę rozważenia możliwości ustawienia szlabanu uniemożliwiającego wjazd pojazdów na ww. ulicę bez stosownej przepustki, w celu zmniejszenia odbywającego się w rezerwacie ruchu pojazdów.

Pismem z dnia 31 października 2012 r., znak: DOP-OC.6205.121.2011.PW.1, zwrócono się do Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy o uzupełnienie wniosku w zakresie wskazania propozycji kompensacji przyrodniczej wraz z określeniem metody jej realizacji, obejmującej likwidację ścieżki biegnącej wzdłuż północnej krawędzi ul. Dewajtis, jak również rozważenie możliwości ustawienia szlabanu uniemożliwiającego wjazd ww. pojazdów na ul. Dewajtis bez stosownej przepustki. W odpowiedzi, pismem z dnia 6 grudnia 2011 r., znak: UD-III-WIR-KBO-720-35-2-11, Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy poinformował Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o fakcie wystąpienia do Lasów Miejskich-Warszawa z prośbą o wskazanie technologii rekultywacji ścieżki biegnącej wzdłuż północnej strony ul. Dewajtis, a także do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, zarządzającego ruchem na drogach publicznych, o ustosunkowanie się do propozycji ustawienia szlabanu uniemożliwiającego wjazd pojazdów spalinowych na ul. Dewajtis bez stosownej przepustki.

Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, pismem z dnia 23 lipca 2012 r., znak: UD.III.WIR.7221.114.2012.MSI, przedstawił działania jakie zostaną podjęte w ramach kompensacji przyrodniczej, obejmujące likwidację ścieżki biegnącej wzdłuż północnej strony ul. Dewajtis. Poinformował także, iż nie jest możliwe ustawienie szlabanu blokującego wjazd pojazdów spalinowych w ul. Dewajtis bez stosownej przepustki. Ulica Dewajtis, mająca status drogi gminnej, jest jedyną drogą dojazdową do kompleksu UKSW, kościoła parafialnego, domu rekolekcyjnego, gimnazjum, liceum i innych instytucji, w związku z tym nie jest możliwe określenie ilości i wytypowanie wszystkich osób uprawnionych do posiadania stosownej przepustki. Wskazał ponadto, iż ustawienie szlabanu nie może być uwzględnione również z powodu bezpieczeństwa ruchu drogowego, z uwagi na małą odległość od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy ul. Marymonckiej. W sytuacji o zawracania na ul. Dewajtis przez pojazdy nieuprawnione do wjazdu przy funkcjonującym szlabanie, będzie to skutkować znacznymi utrudnieniami w ruchu. Projekt ustawienia szlabanów ograniczających wjazd w ul. Dewajtis wraz z ustawieniem budki dla strażnika kontrolującego wjazd pojazdów spalinowych został odrzucony przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Pismem z dnia 10 sierpnia 2012 r., znak: DOP-OC.6205.121.2011.PW.2, zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o ponownie wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi, pismem z dnia 10 września 2012 r. znak: WPN-I.6205.196.2012.A2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wskazał, iż zasadnym byłoby wykorzystanie do budowy chodnika wyłącznie naturalnych materiałów, a także zlikwidowanie ścieżki, biegnącej po drugiej stronie drogi, w ramach kompensacji przyrodniczej.

Pismem z dnia 13 października 2012 r., znak: DOP-OC.6205.121.2011.PW.3, zwrócono się do Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy o uzupełnienie wniosku w zakresie wskazania planowanego terminu realizacji inwestycji. Ponadto, zwrócono się z prośbą o przedstawienie informacji o możliwości ustawienia w poboczu drewnianych wygrodzeń, uniemożliwiających parkowanie pojazdów, na całym odcinku planowanej budowy chodnika, po obu stronach ul. Dewajtis.

W odpowiedzi na ww. pismo, wystąpieniem z dnia 26 listopada 2012 r., znak: UD.I1I.WIR.7221.186.2012.MSI, Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, uzupełnił wniosek w zakresie określenia terminu żądanego zezwolenia, jak również poinformował, iż Dzielnica Bielany uwzględni ustawienie w poboczu drewnianych wygrodzeń wzdłuż planowanej budowy chodnika, po obu stronach ul. Dewajtis.

Rezerwat przyrody Las Bielański został utworzony w drodze zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie wartości społecznych i krajobrazowych "Lasu Bielańskiego", będącego cennym składnikiem środowiska naturalnego, zachowanym na obszarze aglomeracji miejskiej Warszawy. W granicach ww. rezerwatu obowiązuje na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody szereg zakazów, z których część zostałaby naruszona w wyniku realizacji wyszczególnionych we wniosku prac, w tym zakaz budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody, użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody czy też niszczenia roślin. Zgodnie jednak z delegacją ustawową zawartą w art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zezwolić na odstępstwo od zakazów, obowiązujących w rezerwacie przyrody, jeżeli jest to uzasadnione realizacją inwestycji liniowej celu publicznego, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej. W myśl art. 4 ustawy o drogach publicznych chodnik stanowi część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych, zaś przebudowa drogi stanowi wykonywanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego. Projektowany chodnik będzie wykonany w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi gminnej, zaś w wyniku jego budowy dojdzie do podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Zamierzenie polegające na budowie chodnika, realizowane w ramach przebudowy drogi publicznej, stanowi zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami , w związku z art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycję liniową celu publicznego, w związku z czym w przedmiotowym przypadku ma zastosowanie art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody.

Obrzeże chodnika zostanie wykonane z drewnianych podkładów kolejowych, ułożonych na gruncie i przymocowanych do podłoża przy pomocy stalowych szpilek. Pomiędzy tak wykonanym obrzeżem zostanie nasypana warstwa pospółki o grubości ok. 15 cm, a następnie na zagęszczonej i wyrównanej warstwie pospółki zostanie ułożona kostka betonowa o grubości 6 cm. Szczeliny pomiędzy kostkami zostaną wypełnione piaskiem rzecznym, natomiast po bokach podkłady kolejowe zostaną obsypane ziemią. Przekształcona w wyniku robót powierzchnia terenu przylegająca do chodnika zostanie pokryta warstwą humusu o grubości 10 cm. Zastosowana nawierzchnia chodnika jest rozbieralna i przepuszczalna. Drewniane podkłady kolejowe nie będą zaimpregnowane toksycznym olejem kreozotowym. Wymiana kabla i słupów oświetleniowych spowodowana jest ich złym stanem technicznym. Inwestycja obejmująca budowę chodnika będzie się również wiązać z koniecznością usunięcia dwóch drzew gatunku robinia akacjowa, kolidujących z przebiegiem chodnika.

W ramach kompensacji przyrodniczej, zobowiązuje się inwestora do usunięcia przedeptu zlokalizowanego po północnej stronie ul. Dewajtis, poprzez zrekultywowanie terenu - wykonanie orki pełnej z pogłębieniem w miejscu ciągu pieszego. W przypadku stwierdzenia pod ścieżką gruntu pochodzenia antropogenicznego, zostanie on usunięty, zaś ubytek uzupełniony glebą z poziomów organicznych, próchnicznych i mineralnych, o składzie zbliżonym do okolicznych gleb. Gleba użyta do uzupełnienia ewentualnych ubytków zostanie poddana dezynfekcji, celem niedopuszczenia do wprowadzenia nowych patogenów, niepożądanych roślin i zwierząt na teren rezerwatu. Zrekultywowany teren zostanie obsadzony drzewami i krzewami, o więźbie, formie zmieszania oraz gatunku, uzgodnionych z zarządcą terenu rezerwatu. W miejscach szczególnie narażonych na wydeptywanie zostaną wyłożone gałęzie oraz chrust. Ponadto na odcinku budowanego chodnika - od wjazdu w ul. Dewajtis z ul. Marymonckiej do wjazdu na teren Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, ustawione zostaną w poboczu po obu stronach drogi drewniane wygrodzenia, uniemożliwiające parkowanie pojazdów na poboczu ww. drogi

Należy wskazać, iż nie istnieją racjonalne rozwiązania alternatywne dla przedmiotowej inwestycji, obejmującej budowę chodnika. Całkowite wyłączenie ul. Dewajtis z ruchu pojazdów i użytkowanie jej w charakterze ciągu pieszego nie jest możliwe z uwagi na fakt, iż jest to droga publiczna, będąca jedyną drogą dojazdową do kompleksu UKSW, kościoła parafialnego, domu rekolekcyjnego, gimnazjum, liceum i innych instytucji. Nie jest także możliwe ustawienie szlabanu blokującego wjazd pojazdów spalinowych w ul. Dewajtis bez stosownej przepustki, ograniczającego ruch pojazdów przedmiotową ulicą, co wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się jej poboczem. Budowa chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ludzi poruszających się wzdłuż ul. Dewajtis, zaś w związku z inwestycją wyeliminowane zostaną przedepty powstałe w wyniku długotrwałego ruchu osób wzdłuż ww. drogi.

Zgodnie z powyższym orzeczono, jak w sentencji.

Niniejsze zezwolenie nie zwalnia od konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia na odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody, wydawanego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku, gdyby realizacja prac wiązała się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, grzybów i zwierząt, podlegających ochronie gatunkowej.

(...)

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Michał Kiełsznia

[Wytłuszczenia i skróty w tekście od redakcji, skan pełnej kopii pisma PDF, 293 kB]

Zobacz też

O czym zapomniał autor tej decyzji [zobacz >>>]

Jakie zastrzeżenia budzi ta decyzja [zobacz >>>]