RDOŚ-14-WPN-I-AZ-6630-R3-2/10

Warszawa, 20 stycznia 2010 r.

Postanowienie

Na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody oraz art. 106 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Dzielnicy Bielany przedłożonego do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na budowę chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Dewajtis na terenie rezerwatu przyrody „Las Bielański"

postanawiam

negatywnie zaopiniować przedsięwzięcie obejmujące budowę chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Dewajtis na terenie rezerwatu przyrody „Las Bielański".

Uzasadnienie

Burmistrz Dzielnicy Bielany wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na budowę chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Dewajtis na terenie rezerwatu przyrody „Las Bielański''. (...) Na podstawie zebranego materiału dowodowego w sprawie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustalił co następuje:

Ustawa o ochronie przyrody poprzez art. 15 ust. 4 czyni Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska organem właściwym do wydania w myśl art. 106 k.p.a. opinii w kwestii możliwości zastosowania dla realizacji inwestycji liniowych celu publicznego odstępstw od zakazów obowiązujących w rezerwatach. Zgodnie z art. 15 ust. 4 pkt 2 cyt. ustawy inwestycja liniowa celu publicznego może być realizowana na terenie rezerwatu przyrody tylko i wyłącznie po równoległym spełnieniu dwóch warunków, braku rozwiązań alternatywnych i zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej. Rozpatrując przedmiot postępowania należy w pierwszej kolejności ustalić, czy dla danej inwestycji może zostać zastosowane rozwiązanie alternatywne umożliwiające rezygnację z konieczności jej przeprowadzenia w zaplanowanym rozmiarze. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją założonym celem nowopowstałego chodnika wzdłuż ulicy Dewajtis ma być ułatwienie dojścia pieszym do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla tak ustalonego dla przedmiotowej inwestycji celu rozwiązaniem alternatywnym jest połączenie ulicy Dewajtis z Wisłostradą, co umożliwi dojazd pojazdów mechanicznych do ww. uniwersytetu od strony Wisłostrady oraz pozwoli wyłączyć ulice Dewajtis w części wchodzącej w skład rezerwatu przyrody Las Bielański z ruchu wszelkich pojazdów mechanicznych i przeznaczyć ją dla ruchu pieszego (postępowanie w tej sprawie toczy się przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska). Tak zastosowane rozwiązanie, z przyrodniczego punktu widzenia należy bezwzględnie uznać jako korzystne dla rezerwatu przyrody, tym samym staje się ono alternatywnym rozwiązaniem dla inwestycji będącej przedmiotem postępowania wszczętego na wniosek Burmistrza Dzielnicy Bielany z dnia 3.03.2009 r.

Uwzględniając przedstawiony powyżej stan prawny i faktyczny, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, w związku z możliwością zastosowania dla inwestycji obejmującej budowę chodnika w ramach przebudowy ulicy Dewajtis rozwiązania alternatywnego przynoszącego dla rezerwatu więcej korzyści niż jej realizacja stwierdza, iż nie zachodzi podstawowa przesłanka prawna (brak rozwiązań alternatywnych) umożliwiająca zastosowanie w przedmiocie postępowania odstępstw od zakazów obowiązujących w rezerwacie. Tym samym brak jest podstaw do pozytywnego zaopiniowania ww. inwestycji. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Anna Ronikier - Dolańska
Regionalny Konserwator Przyrody

Otrzymuje:
1. Burmistrz Dzielnicy Bielany
2. Lasy Miejskie - Warszawa
3. Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze".

[Wytłuszczenia i skróty w tekście od redakcji, skan pełnej kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/dewajtis/chodnik/dewajtis_chodnik_rdos_odmowa.pdf ]

Zobacz też

Jak władze Bielan najpierw robią, zanim pomyślą i zapytają, czy im wolno [zobacz >>>] [zobacz >>>] i ile nas to kosztowało [zobacz >>>]

Komu przypisał zablokowanie budowy chodnika Samorząd Studentów UKSW [zobacz >>>] i odpowiedź oskarżonych mieszkańców [zobacz >>>]

Dwie wcześniejsze odmowy akceptacji poszerzenia jezdni w rezerwacie w latach 2002 [zobacz >>>] i 2005 [zobacz >>>]

UKSW nigdy nie miał prawa rozwijać się kosztem Lasu [zobacz >>>], ale prawie nigdy o tym nie pamięta [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]