2010.12.30: Skarga do Biura Infrastruktury m. st. Warszawy

Wnoszę skargę na podmioty wykonujące zimowe utrzymanie dróg w dzielnicy Śródmieście i Wola i instytucje odpowiedzialne za nadzór nad działaniem tych podmiotów. Podmioty te zgarniając masy śniegu na drogi i przejazdy rowerowe doprowadziły do powstania na nich zlodowaciałych zatorów. Zatory te są złamaniem prawa, powodują zagrożenie i utrudnienie dla rowerowego ruchu drogowego, uniemożliwiają korzystanie z licznych fragmentów tras rowerowych zgodnie z ich przeznaczeniem i zmuszają rowerzystów do zachowań ryzykownych lub niezgodnych z prawem.

W związku z tym wzywam Dyrektora Biura Infrastruktury do:

1. spowodowania niezwłocznego usunięcia na terenie całego miasta naruszeń prawa, jakim są w/w działania i ich skutki widoczne na załączonych przykładowych zdjęciach;

2. niezwłocznego powiadomienia wszystkich podmiotów realizujących zimowe utrzymanie ulic o bezwzględnym zakazie składowania śniegu na drogach i przejazdach rowerowych oraz o sankcjach karnych, jakie będą nakładane na łamiących ten zakaz;

3. wystąpienia do służb porządkowych oraz inspektorów Zarządu Oczyszczania Miasta odpowiedzialnych za kontrolę prawidłowej realizacji umów przez podwykonawców o:

- regularne monitorowanie sytuacji na ciągach rowerowych na terenie całej Warszawy, aby nie dochodziło do podobnych nieprawidłowości,

- a jeśli do nich dojdzie, niezwłoczne ustalanie sprawców i egzekwowanie przywrócenia stanu zgodnego z prawem,

- nakładania kar na winnych w/w naruszeń prawa.

4. poinformowania mnie o podjętych działaniach i konsekwencjach wyciągniętych wobec winnych (np. kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy),

5. poinformowania mnie za dwa miesiące o realnych (potwierdzonych w terenie i udokumentowanych w formie notatek i protokołów) efektach podjętych działań i ich kontroli przez Biuro Infrastruktury.

Proszę o udzielenie odpowiedzi pocztą elektroniczną.

Z poważaniem

Eleonora Stokowska-Starzycka

Do wiadomości: Zielone Mazowsze

Załącznik

Dokumentacja fotograficzna - 11 zdjęć zlodowaciałych zatorów na ścieżkach na ul. Marszałkowskiej i ul. Jana Pawła [publikujemy wybrane – przyp. red.]

2011.01.04: Biuro Infrastruktury do Zarządu Oczyszczania Miasta

Otrzymałam odpowiedź z Biura Infrastruktury na moją skargę w sprawie pryzmowania śniegu na ścieżkach. Moja skarga została przesłana do dyrektora Tadeusza Jaszczołta z Zarządu Oczyszczania Miasta z następującym zaleceniem:

Proszę o pilne rozpatrzenie skargi zgodnie z kompetencjami oraz udzielenie odpowiedzi skarżącej zgodnie z przepisami kpa, a także podjęcie stosownych działań mających na celu likwidację powstałych z tytułu tych nieprawidłowości utrudnień i zagrożeń dla ruchu rowerowego. Proszę o poinformowanie Biura Infrastruktury o podjętych działaniach.