Do: Komprojekt s.c.

Dotyczy: projektu budowy ciągu ulic Al. Dzieci Polskich - Wydmowa - Nowoborkowska - Graniczna

Uwagi do projektu

Zgłaszamy następujące uwagi do projektu budowy ciągu ulic Al. Dzieci Polskich - Wydmowa - Nowoborkowska - Graniczna, przedstawionego na Radzie Technicznej w Zarządzie Dróg Miejskich 17 lipca br.:

1. Postulujemy rozważenie powrotu do przebiegu ścieżki rowerowej po stronie północnej przynajmniej do ulicy Borkowskiej. Taki przebieg pozwala na lepsze powiązanie z trasą rowerową wzdłuż Kanału Wawerskiego, poprzez uniknięcie dwukrotnego przecinania projektowanej jezdni.

2a. W przypadku zrealizowania ww. postulatu, proponujemy zachowanie istniejącej drogi żwirowej - obecnego dojazdu do posesji Kruszyny 9 - i połączenie jej ze ścieżką rowerową, by stworzyć skrót do ul. Borkowskiej i projektowanego ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim.

2b. W przypadku pozostawienia przebiegu ścieżki w wersji zaprezentowanej na Radzie Technicznej, wnioskujemy o poszerzenie azylu przy skrzyżowaniu z ul. Kociszewskich do co najmniej 3,0 m i zwiększenie promieni łuków do minimum 4,0 m licząc do wewnętrznej krawędzi ścieżki.

3. Niezależnie od wybranego przebiegu ścieżki, popieramy wysunięty podczas Rady Technicznej wniosek pana naczelnika Antoniego Wilima o zastosowanie technicznych środków uspokojenia ruchu, np. w formie wyniesionych tarcz skrzyżowań. Takie elementy zniechęcą kierowców do rozwijania nadmiernych prędkości i tranzytowego wykorzystywania projektowanej trasy, a co za tym idzie - pozwolą ograniczyć obawy mieszkańców dzielnicy Wawer związane z tą inwestycją.

4. Proponujemy rozważenie potraktowania projektowanej ulicy jako przebiegającej przez teren zabudowany i w związku z tym zastosowania mniejszej szerokości jezdni, dopuszczalnej dla dróg klasy "Z" - 6,0 m. Sprzyjać to będzie uspokojeniu ruchu, a jednocześnie pozwoli ograniczyć ingerencję w Mazowiecki Park Krajobrazowy.

5. Zwracamy uwagę, że przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego przebiegają liczne szlaki turystyczne, zarówno rowerowe jak i piesze. Należy zwrócić uwagę, by projektowana inwestycja nie zakłóciła ich ciągłości. Konieczne może być wprowadzenie dodatkowych przejazdów przez rowy odwadniające, przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych wraz z azylami. Dotyczy to np. niebieskiego szlaku rowerowego na wysokości dojazdu do posesji al. Dzieci Polskich 84 B.

6. Zaprojektowane zakończenie ścieżki przy ul. Mchów nie daje możliwości wygodnego i bezpiecznego zjazdu na ścieżkę z kierunku Centrum Zdrowia Dziecka, nie przewiduje też kontynuacji trasy po północnej stronie al. Dzieci Polskich. Proponujemy wykonanie przynajmniej azylu ułatwiającego skręt w lewo z al. Dzieci Polskich.

7. W rejonie przewężenia pasa drogowego przy posesji al. Dzieci Polskich 87 postulujemy zbliżenie ścieżki rowerowej do jezdni na dłuższym odcinku, tak by zapewnić wzajemną widoczność rowerzystom nadjeżdżającym z naprzeciwka.

8. Wnosimy o zaprojektowanie wyjazdów z posesji i dróg wewnętrznych z zachowaniem ciągłości drogi dla rowerów i chodnika, z krawężnikami równoległymi, nie poprzecznymi do ścieżki.

Uwagi do istniejącego odcinka

Jednocześnie wyrażamy stanowisko, że przed zrealizowaniem omawianej inwestycji, ze względu na przewidywany wzrost natężenia ruchu samochodowego, powinny zostać zaprojektowane i wykonane działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na istniejącym odcinku al. Dzieci Polskich, takie jak:

- budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Mchów do pętli ZTM Międzylesie;

- wyznaczenie pasów rowerowych na istniejącej jezdni al. Dzieci Polskich i Żegańskiej na odcinku od pętli ZTM Międzylesie do ul. Pożaryskiego;

- separatory uniemożliwiające nielegalne, ograniczające widoczność parkowanie w rejonie przejść dla pieszych.

Do wiadomości

1. Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

2. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie