Od redakcji

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na sesji plenarnej 22 kwietnia 2015 r. niemal jednogłośnie (96 głosów za, 2 wstrzymujące) przyjął opinię w sprawie dokumentu dotyczącego oceny białej księgi transportowej. W opinii zwrócono uwagę, że zbyt duża waga jest przywiązywana do wdrażania rozwiązań technologicznych (inteligentnych systemów transportowych, pojazdów o niekonwencjonalnych napędach), a zbyt mała do faktycznych efektów podejmowanych działań. Komitet wniósł o uwzględnienie jasnego celu osiągnięcia wymiernych efektów w zakresie motywowania mieszkańców do korzystania ze środków transportu przyjaznych dla zdrowia mieszkańców, środowiska i wydajności miejskiego systemu transportowego.

Fragment Opinii dotyczący mobilności w miastach

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – postępy i wyzwania”

Pogrubienie od redakcji

7. Mobilność w miastach

7.1 Aby osiągnąć zintegrowaną i zrównoważoną mobilność na obszarach miejskich, nie można ograniczyć się wyłącznie do stopniowej eliminacji pojazdów o napędzie konwencjonalnym.

7.2 EKES przypomina, że w opinii z 2011 r. w sprawie planu położył nacisk na ogromną potrzebę rozwoju miejskiego transportu publicznego, jak również logistyki miejskiej, w ramach zrównoważonej polityki transportowej (zob. rozważania w pkt 31, 33 i 41 planu). Jak się zdaje, Komisja wychodzi jednak z założenia, że podstawowym rozwiązaniem problemów miejskich są innowacje technologiczne w dziedzinie produkcji czystych pojazdów. Jest to wizja naprawdę długoterminowa, a tymczasem teraz trzeba szybko zadziałać, by ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i hałas w miastach. Ponadto jedynym rozwiązaniem problemu zatorów na obszarach miejskich i tak pozostaje upowszechnianie transportu publicznego.

7.3 EKES jest rozczarowany tym, że korzystanie z transportu publicznego na obszarach miejskich nie zostało wyraźnie określone jako cel, na przykład w pkt 2.3 wykazu inicjatyw załączonego do planu. Zwraca się do Komisji o uzupełnienie białej księgi w tym względzie i o wyznaczenie celu dwukrotnego zwiększenia korzystania z transportu publicznego na obszarach miejskich do 2030 r., a przy tym także o zapewnienie instalacji i infrastruktury ułatwiających mobilność pieszych, rowerzystów oraz osób starszych lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Inteligentne systemy transportowe są niezbędne, by móc zapewnić użytkownikom potrzebne informacje dotyczące dostępnych środków transportu. Jednakże systemy te potrzebują odpowiednich częstotliwości radiowych i długości fal, a ta kwestia nie została poruszona w białej księdze.