Do:

- Stavros Dimas, Komisarz ds. Środowiska,

- Catherine Day, Dyrektor Generalny ds. Ochrony Środowiska.

Dotyczy:

- nowych standardów unijnych dot. ochrony ludności przed promieniowaniem w zakresie częstotliwości radiowych.

Działając w interesie publicznym, na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców wspólnoty europejskiej (organizacja posiada status pożytku publicznego od 2004r), zważywszy na:

- rezolucję Parlamentu Europejskiego z 4 IX 2008 r,

- wnioski płynące z rezolucji Benevento (ICEMS, Italy, 2006),

zwracamy się do Pana Komisarza i Pani Dyrektor o jak najpilniejsze zaostrzenie standardów unijnych w zakresie ochrony ludności przed promieniowaniem w zakresie częstotliwości radiowych (RF-EMF fields).

Zgodnie z wynikami badań wpływu promieniowania na zdrowie ludzi (raport STOA Parlamentu Europejskiego, PE nr 297.574 z III 2001 r., raport „Bioinitiative” z 31 VIII 2007 r., raport „Gepulste Mobilfunkwellen im Vergleich” i inne), poziom graniczny dla miejsc przebywania ludzi nie powinien przekraczać wartości 1000 mikroW/m2 (0,1 mikroW/cm2), biorąc pod uwagę wszystkie skumulowane źródła promieniowania.

Natomiast dopuszczalny poziom uśredniony długookresowy, przy uwzględnieniu współczynnika bezpieczeństwa powinien wynosić nie więcej niż 100 mikroW/m2 dla miejsc długotrwałego przebywania ludzi.

Wnioskujemy jednocześnie o uwzględnienie sytuacji specyficznych przy ustalaniu nowych standardów. Szczególnie zaostrzone kryteria powinny być zastosowane w odniesieniu do:

- miejsc spania;

- miejsc długotrwałego przebywania dzieci, noworodków i matek ciężarnych;

- miejsc długotrwałego przebywania osób starszych, osób z ciężkimi schorzeniami i przewlekle chorych.

Dopuszczalny poziom uśredniony długookresowy powinien wynosić w takich przypadkach nie więcej niż 10 mikroW/m2.

Zgodnie z wnioskami rezolucji Benevento, nowe standardy powinny także dawać władzom lokalnym stosowne wytyczne odnośnie tworzenia w miastach stref wolnych od sieci bezprzewodowej „stref ciszy EM”, gdzie będą mogły przebywać osoby o szczególnej wrażliwości („hypersensivity”) na promieniowanie.

Ze względu na wagę problemu prosimy Pana Komisarza i Panią Dyrektor o dołożenie wszelkich starań, by dawno oczekiwane przez społeczeństwo zaostrzenie standardów nastąpiło jak najpilniej. Znając starania i troskę Komisji o dobro mieszkańców naszej europejskiej wspólnoty, ufamy, że podjęte zostaną zdecydowane działania na rzecz skutecznej ochrony mieszkańców przed promieniowaniem.