Notatka ze spotkania

Warszawa, dnia 25.01.2007 r.

W dniu 25.01.2007 r., w siedzibie ZDM, odbyło się spotkanie (lista obecności w załączeniu) poświęcone utrzymaniu ruchu rowerowego wzdłuż ciągu nadwiślańskiego z uwagi na remont Estakad Bielańskich. Spotkaniu przewodniczył Dyrektor ds. Inwestycji Pan Mirosław Kazubek.

Wykonawcą remontu jest firma SKANSKA, której Przedstawiciel wykluczył możliwość utrzymania ruchu pieszego i rowerowego pod estakadami w trakcie wykonywanego remontu ze względu na ograniczenie przestrzeni i duże zagrożenie bezpieczeństwa dla osób przebywających na placu budowy.

Wykorzystanie przez rowerzystów naturalnego objazdu remontowanych estakad, biegnącego przez Rezerwat Lasek Bielański, także nie jest możliwe ze względu na zakaz ruchu rowerowego, który został wprowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

W tej sytuacji Przedstawiciel Zielonego Mazowsza Pan Marcin Jackowski zaproponował wydzielenie pasa dla ruchu rowerowego na pozostawionej dla ruchu kołowego dwukierunkowej estakadzie. Rozwiązanie takie doprowadziłoby do dalszego ograniczenia przepustowości trasy, a w konsekwencji do dalszego przenoszenia się ruchu na ul. Marymoncką. Przy tak ogromnym natężeniu ruchu proponowane rozwiązanie nie zapewni bezpieczeństwa rowerzystom i zostało odrzucone.

W związku z powyższym ustalono, co następuje:

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Transportu Rowerowego Pan Stanisław Plewako wystąpi do Zarządu Oczyszczania Miasta z prośbą o odwołanie zakazu ruchu rowerowego w Rezerwacie Lasek Bielański.

- ZDM zaproponował wytyczenie zastępczej trasy dla rowerzystów wzdłuż ul.Marymonckiej. Prowadzenie trasy rowerowej odbędzie się poczynając od skrzyżowania z ul. Dewajtis, a' kończąc na skrzyżowaniu z ul. Pstrowskiego. Uzgodniono, że przejście ścieżki rowerowej przez ulicę Marymoncką, około 200 m przed skrzyżowaniem z ui. Przy Agorze, nastąpi przy istniejącym przejściu dla pieszych, które zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną również dla rowerzystów. Dostosowanie sygnalizacji i organizacji ruchu na skrzyżowaniu Marymoncką

- Przy Agorze do potrzeb ruchu rowerowego nastąpi w dalszym etapie ze względu na konieczność pełnej modernizacji sygnalizacji na całym skrzyżowaniu.

- Dla realizacji objazdu ruchu rowerowego poprzez ulicę Marymoncką ZDM udzieli zamówienia w trybie pilnym na opracowanie projektu technicznego wraz z organizacją ruchu. Rozważona zostanie także propozycja zastosowania nawierzchni asfaltowej dla wydzielonej ścieżki rowerowej tj. na odcinku ul. Dewajtis - przejście dla pieszych w pobliżu skrzyżowania z ul. Przy Agorze.

- Po zakończeniu robót remontowych estakad i przeprowadzeniu renowacji ścieżki rowerowej zostanie ona udostępniona rowerzystom.

Notatkę sporządził Daniel Gajewski

Od redakcji

W notatce zabrakło istotnej kwestii - deklaracji terminu powstania "objazdowej" ścieżki rowerowej przy Marymonckiej. Dyr. Kazubek zapowiedział, że inestycja uruchomiona w trybie pilnym rozpocznie się w czerwcu. Pytanie - czy sam autor tej obietnicy traktował ją poważnie?

Dalszy ciąg

[zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]