ROW-07-0007-04

Do Mirosław Kazubek Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich

dotyczy: docelowego projektu dróg rowerowych i ciągów pieszych przy estakadach bielańskich (pisma ZDM/DIPI/554/1527/07 z 21.09.2007 r [zobacz >>>])

Szanowny Panie!

Dziękujemy za odpowiedź udzieloną w/w pismem. Odnosimy się do niej poniżej.

W zakresie projektowanego przez Metroprojekt sp. z o.o. połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą (numer umowy DIZP/225/PN/127/06) rzeczywiście znajduje się przebudowa ścieżki rowerowej, ale jest to jedynie krótki odcinek. Zaś nasze pismo dotyczyło docelowego projektu dróg rowerowych i ciągów pieszych na całej długości estakad bielańskich, a nie około 50 metrów ich przecięcia z Wisłostradą przy ul. Pergaminów. Nawet gdyby ten fragment będący w zakresie w/w opracowania został wykonany niedługo, to i tak prowadziłby donikąd i nie miałby żadnego znaczenia dla przejezdności traktu nadwiślańskiego w tym rejonie. Asfaltowe ciągi przy estakadach zostały bowiem zasypane i zniszczone przy urządzaniu dojazdu technicznego do obsługi robót, o czym Pan doskonale wie jako osoba zezwalająca na to wykonawcy remontu estakad (w piśmie z 3.10.2006 r.). O te właśnie ciągi, wymagające przeprojektowania i przebudowy (a nie odtworzenia pierwotnego przebiegu!) cały czas nam chodzi, począwszy od pisma skierowanego do ZDM w lutym 2005 r. (kopia w załączeniu - zał. [1])

Nie negujemy, że kolejną w/w inwestycję w tym rejonie należy brać pod uwagę pod kątem wpływu na infrastrukturę rowerową i ruch na niej. Wręcz przeciwnie. Zgłosiliśmy w tym zakresie szereg uwag do autorów wstępnej koncepcji (pismo z 26 lipca 2006 r. do Biura Prac Inżynierskich, do wiadomości Zarządu Dróg Miejskich) i w pełni je podtrzymujemy. Jeśli intencją Państwa (nie wyrażoną wprost) było rozszerzenie zakresu prac w/w inwestycji na modernizację ciągów pieszych i rowerowych na całej długości estakad, to byłby to sygnał pozytywny. Niestety, znany nam zakres opracowania przedstawiony w materiałach do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje tylko krótki odcinek drogi rowerowej przy nowej łącznicy i przejście ze strony zachodniej na wschodnią estakad, a więc traktowanie tej inwestycji jako okazji do rozwiązania szerszego problemu wydaje się błędne i nierealne (o czym niżej). Jeśli jest inaczej, to prosimy o potwierdzenie tego odpowiednią dokumentacją.

Ponadto – wszyscy zdajemy sobie sprawę, że powstanie węzła komunikacyjnego Dewajtis – Wisłostrada może ulec znacznym opóźnieniom z powodu kontrowersji i obaw jakie budzi jego wpływ na środowisko i związanych z tym licznych i długotrwałych uzgodnień, możliwych odwołań od decyzji itp. Uważamy za niedopuszczalne, aby z tego powodu opóźniało się powstanie docelowej infrastruktury rowerowej przy estakadach, która takich kontrowersji przecież nie wywołuje i nie ma bezpośredniego związku z budową nowego węzła. Dlatego realna ocena uwarunkowań nakazywałaby jednak podjąć temat ruchu rowerowego niezależnie. De facto powinien on znaleźć się w zakresie przebudowy estakad bielańskich, i można by oczekiwać od Inwestora, który o to nie zadbał, że obecnie dołoży wszelkich starań, by choć częściowo to nadrobić i zrehabilitować się.

18 grudnia 2006 r. na spotkaniu w BDiK poświęconym przejezdności omawianych ścieżek dyrektor Marek Mistewicz przeprosił za niepotraktowanie naszego pisma [1] z należytą starannością. Konsekwencje są dobrze znane. Liczymy, że Dyrekcja Zarządu Dróg Miejskich, także w trosce o własny wizerunek, tym razem potraktuje tę sprawę poważnie. Zwłaszcza, że w tej chwili wszystkie podległe Prezydentowi m.st. Warszawy jednostki są zobowiązane jego zarządzeniem nr 380/2007 do tworzenia warunków dla komunikacji rowerowej. Mając na uwadze opisane wyżej uwarunkowania czasowe, inwestycyjne i organizacyjne oraz pilną potrzebę ustalenia pełnego, docelowego rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego na bielańskim odcinku Wisłostrady wnosimy o niezwłoczne podjęcie przez ZDM działań z uwzględnieniem w/w uwarunkowań i udzielenie odpowiedzi odnoszącej się do całego zakresu problemu, a nie jego wycinka, jak poprzednia. Jak zawsze deklarujemy pełną współpracę w wypracowywaniu rozwiązań optymalnych dla transportu rowerowego.

Do wiadomości:

Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

Załączniki:

[1] Kopia pisma Stowarzyszenia Zielone Mazowsze do ZDM z 15.02.2005 [zobacz >>>]

Zobacz też

Kolejne pisma

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]