DIPI/981/05

Do: marcin.jackowski@[adres.email]

Dotyczy: remontu Estakad Bielańskich.

W odpowiedni na Pana pismo oraz w nawiązaniu do pisma Zielonego Mazowsza [zobacz >>>] Zarząd Dróg Miejskich rozumiejąc wysuwane przez Państwa postulaty dotyczące zapewnienia jak najlepszych warunków dla użytkowników ciągów pieszo-jezdnych oraz ochrony środowiska na obszarze m. ST. Warszawy pragnie wyjaśnić, że:

- Konieczność remontu estakad spowodowany był ich złym stanem technicznym i dotyczył remontu tylko samych estakad.

- remont Estakad Bielańskich będzie realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy i wynikające z nich wymagania.

- Prace projektowe zostały rozpoczęte w połowie 2003 roku i były realizowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy wydawaniu, których ze względu na fakt, że inwestycja jest realizowana w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, wystąpiono o opinie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, który wydał opinie pozytywną nie zgłaszając żadnych zastrzeżeń.

- ZDM posiada prawomocną decyzje o pozwoleniu na budowę. Na etapie wydawania pozwolenia na budowę właściwy urząd wydając taką decyzję ma obowiązek wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z realizacją inwestycji. Przy omawianym zadaniu nic stwierdzono żadnych uchybień ani nie zalecono uzyskania dodatkowych uzgodnień.

- Remontowane estakady muszą spełniać wszelkie normy techniczne wymagane przepisami dotyczące: geometrii, nośności, zastosowanych materiałów, wyposażenia. Wymogi te zostały spełnione w wykonanym projekcie, który posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia.

Przy każdej inwestycji można rozszerzyć jej zakres i zastosować nowe dodatkowe rozwiązania. Aby można to było zrealizować zgodnie z przepisami, ustalenia takie muszą być dokonane na etapie przygotowywania założeń do projektu i posiadać decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o pozwoleniu na budowę. Wiąże się to z dokładnym określeniem zakresu zadania, jego terminu realizacji oraz zapewnienia dla niego odpowiednich środków finansowych.

Jednocześnie chcemy zauważyć, że zgodnie z ustaleniami podjętymi przez władze miasta w sprawie realizacji ciągów rowerowych, Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął realizację w wielu miejscach Warszawy inwestycji związanych z budową nowych i modernizacją istniejących ścieżek rowerowych.

Realizacja tych inwestycji będzie postępowała sukcesywnie w miarę przyznawanych środków finansowych po przygotowaniu i przeprowadzeniu wszystkich związanych z tym czynności formalno-prawnych.

Mirosław Kazubek,
Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich.

Dalszy ciąg sprawy

[zobacz >>>]