Wpływy
Wpływy z dotacji celowych 6 000,00 zł
Wpływy ze składek członkowskich i darowizn 797,61 zł
Odsetki 306,96 zł
Razem wpływy 7 104,57 zł
Wydatki
Opłaty za prowadzenie rachunku 124,27 zł
Publikacje 1 700,00 zł
Akcje 356,40 zł
Wynagrodzenia 3 000,00 zł
Opłata za użytkowanie biura 1 360,00 zł
Opłaty za telefon 240,19 zł
Razem wydatki 6 780,86 zł
Bilans
Stan konta 01.01.1998 1 116,45 zł
Wpływy 1998 7 104,57 zł
Wydatki 1998 6 780,86 zł
Stan konta 31.12.1998 1 440,16 zł

Zielone Mazowsze nie posiadało w 1998 żadnych rzeczy materialnych, z wyjątkiem tuby zakupionej w 1997 r. za 260 zł.