Porozumienie Gmin i Dzielnic ds. Komunikacji Rowerowej Północnego Mazowsza do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

Wniosek o uzupełnienie projektu trasy S7/S8

Odcinek wschodni - projektowany

W związku z prowadzonymi pracami nad wspólną siecią tras rowerowych w północno-zachodnich dzielnicach Warszawy (Bielany, Żoliborz, Bemowo) zwracamy się z prośbą o udział przedstawicieli GDDKiA oraz projektanta modernizacji Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła "Prymasa Tysiąclecia" do Marek we posiedzeniu naszego zespołu roboczego.

Prosimy o przedstawienie aktualnego stanu prac projektowych Trasy Armii Krajowej na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do Mostu Grota-Roweckiego włącznie, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu dróg rowerowych - zarówno wzdłuż Trasy AK, jak i na ciągach do niej poprzecznych. Trasa Armii Krajowej dzieli dzielnice Bielany i Żoliborz, stanowiąc istotną barierę dla ruchu niezmotoryzowanego. Dla spójności miejskiej sieci tras rowerowych niezmiernie istotne jest, by planowana modernizacja trasy zapewniała możliwość bezpiecznego i wygodnego przejazdu na rowerze w lokalizacjach odpowiadających głównym ciągom podróży i by zastosowane rozwiązania były spójne z projektami samorządu lokalnego.

Dlatego wnosimy o udostępnienie aktualnego stanu prac projektowych i proponujemy wspólne spotkanie robocze, którego celem byłaby koordynacja projektów.

Odcinek zachodni - w budowie

Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie projektu Trasy S-7/S-8 na odcinku od węzła "Konotopa" do węzła "Prymasa Tysiąclecia" o obustronne trasy rowerowe.

Na terenie miasta stołecznego Warszawy przyjęta została zasada, że budowie lub modernizacji dróg powinno towarzyszyć tworzenie bezpiecznych warunków dla ruchu rowerowego. Efektem wyjątków od tej zasady są zaburzenia spójności sieci tras rowerowych, bardzo trudne i kosztowne do naprawienia. Wzdłuż planowanej inwestycji możliwe jest wykonanie tras rowerowych niewielkim kosztem poprzez wykorzystanie do prowadzenia ruchu rowerowego dróg serwisowych. Konieczne jest jedynie wykonanie krótkich odcinków dróg rowerowych - łączników zapewniających ciągłość tras rowerowych.

Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność zachowania ciągłości istniejącej drogi rowerowej wzdłuż al. Armii Krajowej - al. Prymasa Tysiąclecia również w trakcie budowy. Niezbędne zamknięcia drogi rowerowej związane z budową węzła "Prymasa Tysiąclecia" należy skrócić do minimum i zapewnić na ich czas objazd, np. poprzez budowę drogi rowerowej po drugiej stronie ciągu ulic (wzdłuż ogrodzenia cmentarza).

Wnosimy o jak najszybsze zorganizowanie spotkania roboczego, na którym przedyskutujemy szczegółowo możliwości zapewnienia warunków dla ruchu rowerowego w trakcie oraz w ramach realizowanej inwestycji.

Sygnatariusze porozumienia

M.st. Warszawa

Dzielnica Bemowo

Dzielnica Bielany

Dzielnica Żoliborz

Gmina Łomianki

Związek Gmin Kampinos