Do: Inżynier Ruchu.

W związku z otrzymanym projektem wykonawczym ulicy Gierdziejewskiego autorstwa firmy Arcadis Profil, przedstawiamy uwagi do tego projektu:

1. Niedopuszczalne jest załamywanie dróg rowerowych pod kątem. Należy przewidzieć wyłukowania drogi rowerowej łukami o promieniu co najmniej 20 m.

2. Wnosimy o prowadzenie drogi rowerowej konsekwentnie po zachodniej stronie ul. Gierdziejewskiego, tj. doprojektowanie odcinka od ul. Krańcowej do ul. Połczyńskiej. Adaptacja ul. Mory na ciąg pieszo-rowerowy jest ciekawym pomysłem, nie może jednak być uzasadnieniem dla pogarszania bezpieczeństwa przez wymuszanie dwukrotnego przekraczania jezdni ul. Gierdziejewskiego.

3. Na wiadukcie nad torami kolejowym należy zapewnić możliwość odgrodzenia drogi rowerowej i chodnika od jezdni z zachowaniem skrajni ruchu rowerowego.

4. Dla chodników bezpośrednio przylegających do drogi rowerowej należy przewidzieć szerokość min. 2 m.

5. Projekt sygnalizacji na skrzyżowaniu Połczyńska / Gierdziejewskiego powinien przewidywać przejazdy dla rowerów przy obu przejściach dla pieszych (po południowej i zachodniej stronie skrzyżowania).