Uwagi do projektu drogi dla rowerów nad Kanałem Gocławskim w dzielnicy Praga Południe

Ad.8. Założenia projektowe

Pkt 4. zalecany promień łuku na drogach dla rowerów oraz na ciągach pieszo-rowerowych powinien wynosić 20 m

Dodać pkt 9. Na drodze dla rowerów prędkość projektowa powinna wynosić 30 km/h.

Ad.10. Nawierzchnia dróg rowerowych

Podstawową nawierzchnią jest 3 cm masy mineralno - asfaltowej, rozściełanej maszynowo, na 10 cm podbudowie z kruszywa wzmocnionego cementem.

Punkt A (wg AZ-PLAN)

Przebudowa przejścia podziemnego pod Trasą Łazienkowską

Drogę dla rowerów biegnącą pod Trasą Łazienkowską poprowadzić po południowej stronie Kanałku Gocławskiego

Wzdłuż kanałku wykonać pochylnię w kierunku zachodnim

Wzdłuż Trasy Łazienkowskiej wykonać pochylnię po obydwu stronach

Odcinek B - C - D - E

Wyremontować istniejący chodnik poszerzając go do 4 m przekształcając go w ciąg pieszo-rowerowy

Nie budować drogi dla rowerów po południowej stronie jeziorka

Po północnej stronie jeziorka i kanału wybudować ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 m

Punkt E

Przez ulicę przejazd dla rowerów poprowadzić grzbietem szerokich progów spowalniających ruch samochodowy

Odcinek E - G

Zrezygnować z budowy drogi dla rowerów.

Wyznaczyć drogę dla rowerów na chodniku wzdłuż ulicy Abrahama

Odcinek H - J

Drogę dla rowerów poprowadzić od ul. Abrahama do pkt J

Punkt J

Zbudować pochylnię na zachodnią część chodnika ul Fieldorfa

Punkt K

Po stronie wschodniej ulicy Fieldorfa zbudować pochylnię z możliwością wjazdu na wschodnią część chodnika ul Fieldorfa oraz na ciąg pieszo-rowerowy biegnący pod ulicą Fieldorfa

Odcinek L - Ł - M - N

Zrezygnować z budowy drogi dla rowerów

Istniejący chodnik poszerzyć do 4 m przekształcając go w ciąg pieszo-rowerowy

Odcinek N - O

Wyprofilować łuki

Przez ulicę przejazd dla rowerów poprowadzić grzbietem szerokich progów spowalniających ruch samochodowy

Istniejący chodnik poszerzyć do 4 m przekształcając go w ciąg pieszo-rowerowy