Za wcześnie czy za późno?

Toczy się postępowanie administracyjne w sprawie rozbudowy trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej. Na rozprawie 2 czerwca [zobacz >>>] przedstawiciele GDDKiA stwierdzili, że jest za wcześnie, by rozstrzygać o takich szczegółach jak np. to, czy w efekcie modernizacji przy trasie pojawi się ścieżka rowerowa. Dowiedzieliśmy się jednocześnie, że wystosowane w tej sprawie w zeszłym roku pismo "zaginęło".

Nie chcemy, by potem okazało się, że ścieżka "nie mieści się" albo "musi" prowadzić po schodach i jest za późno, by cokolwiek zmienić. W przeciwieństwie do pseudodrogowców z GDDKiA orientujemy się, że im wcześniej zacznie się myśleć o udogodnieniach dla ruchu rowerowego, tym łatwiej je wprowadzić do projektu i tym lepszą ich jakość można zapewnić. Dlatego zamierzamy skorzystać z prawa do składania uwag i zastrzeżeń przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zachęcamy do wsparcia naszej akcji poprzez złożenie w tym tygodniu do Urzędu Wojewódzkiego wniosków przypominających o konieczności zapewnienia dogodnych warunków dla ruchu rowerowego oraz komunikacji publicznej wzdłuż Trasy Armii Krajowej. Do 10 lipca można złożyć uwagi i zastrzeżenia do tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - to jedyny etap procesu inwestycyjnego, na którym prawo polskie przewiduje udział społeczny. Nie przegap tej okazji!

Wydepcz sobie ścieżkę

1. Pobierz formularz wniosku:

a. wersja rowerowo-autobusowa: ODT, 8 kB lub DOC, 12 kB

b. wersja stricte rowerowa: ODT, 8 kB lub DOC, 10 kB

2. W wykropkowane miejsce wpisz imię, nazwisko i pełny adres. Uzupełnij datę.

3. Zmodyfikuj nieco wniosek, dodając własne oczekiwania wobec modernizacji Trasy AK, tak by uniknąć składania wniosków jednogłośnych.

4. Wydrukuj, podpisz i skseruj.

5. Złóż w kancelarii urzędu wojewódzkiego przy pl. Bankowym, najlepiej za pokwitowaniem (stempel na kopii)! Można też przesłać go pocztą (listem poleconym).

6. Kopię prosimy przekazać do Stowarzyszenia "Zielone Mazowsze" (najlepiej przesłać też w formie elektronicznej).

7. Prosimy zachęcać do udziału w akcji znajomych oferując złożenie wypełnionego przez nich wniosku - powodzenie zależy od liczby pism! Organizujmy się w grupy, aby każdy chętny nie tracił czasu na wizytę w urzędzie.

8. Urząd nie ma prawa odmówić przyjęcia pisma czy legitymować składającego! Można złożyć jednocześnie inne pisma w czyimś imieniu, ale każde za pokwitowaniem!

9. Jeśli jesteś mieszkańcem Bielan, Białołęki, Targówka lub Żoliborza - postaraj się zainteresować tematem także swojego lokalnego radnego lub Urząd Dzielnicy! Niech zadbają o interesy mieszkańców!

Treść zawiadomienia

Za: bip.mazowieckie.pl/news.php?id=7017

W Wydziale Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 w Warszawie toczy się postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie do ul. Piłsudskiego w Markach.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy i złożyć ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 (wejście F od strony Al. Solidarności), pok. nr 713, 719 tel. 695-61-24, 695-67-00. Uwagi można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości (czyli do 10 lipca).

Uwagi Zielonego Mazowsza

(wersja robocza)

Wniosek w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie do ul. Piłsudskiego w Markach zwracamy się z wnioskiem o wpisanie do wymagań koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym (art. 56, ust. 2, pkt. c Ustawy Prawo Ochrony Środowiska) następujących elementów:

Drogi rowerowe

1. Budowy dróg dla rowerów lub ciągów pieszo-rowerowego na całej długości modernizowanej trasy.

Na odcinkach Powązkowska - Wisłostrada oraz Wysockiego - Głębocka drogi dla rowerów powinny zostać zrealizowane po obu stronach trasy AK.

Na Moście Grota-Roweckiego ciąg pieszo rowerowy może zostać zrealizowany w postaci nowego, lekkiego pomostu dla pieszych i rowerów na poziomie DOLNEGO pasa belki mostowej, tak by ciąg pieszo-rowerowy znajdował się ok. 3 metry poniżej jezdni i byłby przez nią zadaszony. Z technicznego punktu widzenia jest to rozwiązanie stosunkowo proste i niedrogie, a jednocześnie korzystne dla rowerzystów - podjazdy do drogi rowerowej będą odbywały się na niższy poziom, niż korona mostu, co ułatwi połączenie ciągu pieszo-rowerowego na moście z trasami rowerowymi wzdłuż Wisły. Tego typu rozwiązania są powszechnie stosowane na mostach nie tylko w krajach zachodnioeuropejskich, ale też np. w Bratysławie, gdzie już trzy z czterech mostów przez Dunaj wyposażone są w takie udogodnienie (w tym oba mosty autostradowe, w ciągach dróg D1 i D2).

W ramach inwestycji konieczne jest także zapewnienie przejazdu rowerem wzdłuż wiaduktu nad torami stacji kolejowej Warszawa Praga i jego połączenie z ciągiem pieszo-rowerowym na Moście, które zapewni dogodny dojazd rowerzystom z Bródna na Żoliborz i na Bielany.

W miarę możliwości drogi dla rowerów powinny zostać poprowadzone tak, by ekrany dźwiękochłonne choć częściowo chroniły ich użytkowników od hałasu. Zwracamy uwagę, że obecnie podobne rozwiązanie funkcjonuje przy Trasie Armii Krajowej na odcinku od ulicy Obozowej do ul. Włościańskiej.

Przebieg tras rowerowych przez węzły drogowe musi zostać poprowadzony w taki sposób, by nie wymagał od rowerzystów pokonywania schodów lub korzystania z wind.

Pasy dla autobusów

2. Wydzielenia pasów dla autobusów w kierunku wschodnim na odcinku Słowackiego - Wisłostrada; w kierunku zachodnim na odcinku Wysockiego - Wisłostrada.

Przystanki autobusowe

3. Korekty położenia przystanków autobusowych tak, by zminimalizować drogi dojścia pieszego w węzłach przesiadkowych. Dotyczy to w szczególności zespołu przystankowego PKP Toruńska, gdzie przystanki powinny znaleźć się bezpośrednio przy schodach na peron kolejowy.

Hałas w godzinach nocnych

4. W zakresie hałasu: większego ograniczenia hałasu drogowego w okresie nocnym w rejonie osiedli Bródno i Ruda, gdzie przeprowadzone dla potrzeb Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko pomiary wykazały możliwe przekroczenia poziomu hałasu w okresie nocnym w zależności od miejsca o 4 do 8 dB(A). Przekroczenia te występują jedynie w okresie nocnym oraz mimo zastosowania ekranów półtunelowych. Dlatego sugerujemy, aby ekrany półtunelowe były zbudowane taki sposób, aby było możliwe zamykanie niedomkniętej górnej części tunelu na okres nocny w sposób automatyczny w określonych godzinach lub ich domknięcie.

Uzasadnienie

Trasa Armii Krajowej przebiega przez tereny silnie zurbanizowane i jest jedynym ciągiem komunikacyjym łączącym równoleżnikowo północne dzielnice Warszawy. Nawet po ewentualnym wybudowaniu Mostu Północnego będzie jedyną przeprawą przez Wisłę na odcinku 7 km. Dlatego konieczne jest uwzględnienie w projekcie modernizacji wielofunkcyjności tego ciągu - nie tylko trasy samochodowej, ale też ważnego korytarza komunikacji publicznej i rowerowej.

W godzinie szczytu komunikacyjnego Mostem Grota Roweckiego przejeżdża 80-90 autobusów 14 linii komunikacji miejskiej. Zapewnienie im warunków do płynnej jazdy, a pasażerom - do dogodnych przesiadek jest niezbędne, by uniknąć błyskawicznego wyczerpania dodatkowej przepustowości drogi przez wzmożony ruch samochodów osobowych.

Jednocześnie już obecnie, mimo skrajnie niekorzystnych warunków, można zaobserwować rosnący ruch rowerowy na moście Grota, na istniejącym odcinku drogi dla rowerów w dzielnicy Bielany, oraz na ciągach pieszych przy Trasie na wysokości osiedla Bródno. Dowodem rosnącego ruchu rowerowego są podjazdy wyjeżdżone przez rowerzystów na skarpie nasypu przy wschodnim przyczółku Mostu [zobacz >>>].

Dotychczasowe opracowania planistyczne - w tym koncepcja ogólnomiejskiego systemu dróg rowerowych w Warszawie, przyjęta uchwałą Nr 127/CXLIV/97 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 1997 r., oraz projekt nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy (wyłożony do wglądu publicznego w marcu br.) - przewidują drogę dla rowerów przy Trasie AK oraz na moście Grota-Roweckiego.

Drogi rowerowe oraz pasy dla autobusów mają także znaczenie dla ograniczenia uciążliwości trasy dla terenów sąsiednich (art. 56, ust. 2. p. 2 POŚ) oraz dla zapobiegania i ograniczania wpływu przedsięwzięcia na środowisko (art 56, ust. 4, p. 1 POŚ), gdyż wpływają na ograniczenie ruchu samochodowego, który jest główną przyczyną ww. uciążliwości i oddziaływań.