List ZM do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent!

Problemy w dziedzinie gospodarki odpadami na obszarze stolicy należą do najbardziej widocznych i uciążliwych. Nasze miasto od lat nie może wypracować skutecznych mechanizmów pozyskiwania surowców wtórnych najbliżej źródła powstawania odpadów czyli wprost z gospodarstw domowych. Odbija się to niekorzystnie zarówno na środowisku jak i na budżecie (koszty wywozu i składowania śmieci na wysypiskach). Groźba niedotrzymania wymaganych przez UE poziomów selektywnego odzysku i wynikających stąd dotkliwych kar finansowych staje się coraz realniejsza!

Niestety, mimo oczywistych argumentów za poważnym i kompleksowym podejściem do segregacji odpadów w Warszawie nie ma ani zadowalającej polityki odpadowej, ani organizacyjnych i technicznych środków do jej realizacji. Wprawdzie ostatni rok minionej kadencji przyniósł akcję medialną "Śmieć przykładem" i zaostrzenie lokalnego prawa, ale ich skuteczność wydaje się mocno wątpliwa. Nadal obserwuje się następujące niedociągnięcia:

1. Regularnie ubywa zestawów pojemników, przez co tracą możliwość segregacji mieszkańcy wielu osiedli, w tym (co gorsza) duża rzesza osób, które już wyrobiły sobie odpowiednie nawyki i czują się zdezorientowane i zlekceważone.

2. Firmy odbierające odpady nie wywiązują się należycie z opróżniania pojemników nie rzadziej niż raz w tygodniu. Przepełnione pojemniki powodują powstawanie nieporządku, czym (w absurdalny sposób) argumentuje się niekiedy ich likwidację.

3. Przeważająca większość pojemników nie spełnia wymogu umieszczenia na nich numeru telefonu interwencyjnego. Mieszkańcy widząc przewrócony czy przepełniony pojemnik, z którego nie da się skorzystać, nie wiedzą komu i jak to zgłosić!

4. Nie spotyka się w ogóle na pojemnikach wykazów opakowań i przedmiotów, do jakich są przeznaczone, czy zaleceń by gnieść puszki i butelki PET (w skali miasta wywóz powietrza pochłania ogromne ilości paliwa i robocizny).

Powyżej sygnalizujemy jedynie podstawowe problemy segregacji. W załączonym opracowaniu [zobacz >>>] przedstawiliśmy wyniki przeprowadzonej przez Stowarzyszenie internetowej ankiety [zobacz >>>], dowodzące m.in. istnienia dużego potencjału społecznego dla segregacji odpadów. Niestety, nie jest on wykorzystywany. Opracowanie przekazaliśmy urzędom dzielnic i dyrekcji Biura Ochrony Środowiska w czerwcu b.r., ale do dziś dnia żadna z tych jednostek nie zechciała ustosunkować się do zawartych w nim wniosków i rekomendacji. Liczmy, że Pani współpracownicy wykorzystają ten raport lepiej i zdecydują się włączyć do szerszej współpracy liczne organizacje społeczne zainteresowane działaniami na rzecz gospodarki odpadami przyjaznej środowisku.

Załącznik: Selektywna zbiórka odpadów na terenie Warszawy i okolic. Raport z ankiety i propozycje na przyszłość - opracowanie Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. [zobacz >>>]