Z zadowoleniem informujemy o kolejnej interpelacji poselskiej w sprawie hałasu powodowanego przez działalność lotniska Warszawa-Babice. Złożył ją poseł PiS Jarosław Krajewski. Treść publikujemy poniżej z wytłuszczeniami od redakcji.

Autor zwraca uwagę, że w 2015 roku dzienna liczba operacji lotniczych wynosiła średnio ok. 300, czyli tyle, ile w 2007 wykonywano ich... miesięcznie! Obecna sytuacja jest znacząco różna od pierwotnej - zastanej przez mieszkańców decydujących się przed laty zamieszkać w opisywanym rejonie - trafnie konkluduje Krajewski obalając wyrażany często demagogiczny zarzut, że narzekający na lotnictwo wiedzieli, gdzie się osiedlają, a lotnisko było pierwsze [zobacz >>>]. Poseł wskazuje także, że CUL posiada narzędzia prawne, by ograniczać ilość lotów.

Interpelacja nr 4362 z 22-06-2016

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

w sprawie ograniczenia hałasu wynikającego z działalności szkoleniowej, prowadzonej na lotnisku Warszawa - Babice

Szanowny Panie Ministrze,

Lotnisko Warszawa- Babice funkcjonuje w obrębie gęsto zabudowanych dzielnic m.st. Warszawy: Bemowa, Bielan oraz Żoliborza. Trasa kręgu podejścia do lotniska wytyczona jest: od południa wzdłuż Alei Armii Krajowej, od wschodu wzdłuż lewego brzegu Wisły, od północy nad Hutą i Radiowem, od zachodu nad Bemowem. Sposób jej usytuowania rodzi wiele problemów związanych z bezpieczeństwem oraz uciążliwość hałasu. Loty prowadzone są nad osiedlami mieszkaniowymi: Bemowo, Boernerowo, Chomiczówka, Piaski, Sady Żoliborskie, Marymont Potok, Ruda, Młociny, Placówka, Radiowo; nad szkołami i przedszkolami oraz w obrębie Rezerwatu „Las Bielański”. Wykonywanie lotów w tym obszarze stanowi nie tylko naruszenie wymogów ochrony środowiska oraz przepisów określających zasady prowadzenia lotów, lecz stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego w przypadku wystąpienia potencjalnej katastrofy.

Lotnisko stało się komercyjnie wykorzystywanym obiektem. Do roku 2005 lotnisko Warszawa-Babice służyło wyłącznie do obsługi lotnictwa służb instytucji publicznych. Sytuacja uległa zmianie, kiedy Minister Spraw Wewnętrznych w dniu 21 grudnia 2005 roku podpisał Decyzję nr 162 o udostępnianiu lotniska Babice dla lotnictwa cywilnego. Od tej pory ruch lotniczy zaczął stopniowo wzrastać. Z lotniska Babice zaczęły korzystać prywatne ośrodki szkolenia (działa już ich dziewięć, w tym Aeroklub Warszawski), zaś prywatni właściciele zaczęli hangarować swoje maszyny. Swoją działalność zaczęli prowadzić przewoźnicy osób i towarów. Na chwilę obecną ponad 90% operacji lotniczych na lotnisku Babice dokonywanych jest przez lotnictwo cywilne. Lotnisko Babice rejestruje rocznie od 35.000 do 40.000 operacji lotniczych. W lipcu 2015 roku średnia dzienna liczba operacji lotniczych wynosiła 278 (maksymalnie 535 w dniu 29 lipca 2015 roku – sprawozdanie nr LB-S-2012-4/38), zaś w kwietniu 2016 roku wynosiła prawie 285 operacji dziennie (maksymalnie 452 w dniu 15 kwietnia 2016 roku – sprawozdanie nr LB-S-2012-4/48), porównując w październiku 2007 roku łączna liczba operacji lotniczych w ciągu całego miesiąca jedynie przekraczała nieco 300 (a więc ponad 10 operacji lotniczych dziennie). Obecna sytuacja jest znacząco różna od pierwotnej- zastanej przez mieszkańców decydujących się przed laty zamieszkać w opisywanym rejonie.

Zwiększenie poziomu hałasu związanego z funkcjonowaniem lotniska jest potwierdzone w oficjalnych dokumentach np. Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 roku. Zalecenia zawarte w programie sugerują: Wprowadzić ograniczenie maksymalnej liczby operacji lotniczych wykonywanych w jednej godzinie. Ze względu na różną emisję hałasu w zależności od pory doby, limity te należałoby ustalić oddzielnie dla różnych pór dnia. Ustalenie limitów liczby operacji powinno być przeprowadzone na drodze negocjacji społeczności lokalnej z zarządem lotniska, z udziałem Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Postulat ten do chwili obecnej nie został zrealizowany.

Mieszkańcy Warszawy, z którymi odbyłem spotkanie w moim biurze poselskim wskazują, że lotnisko prawdopodobnie może działać bez wymaganej decyzji o szkodliwości oddziaływania na środowisko. W ich opinii funkcjonowanie lotniska koliduje również z unijnymi regulacjami w zakresie ochrony środowiska.

Wskazany problem podnoszony był w licznych interpelacjach poselskich, w tym w interpelacji nr 32857 z dnia 25 maja 2015 roku [zobacz >>>] i ponowna z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie szkodliwego hałasu lotniczego na terenie Bielan, Bemowa i Żoliborza, wywołanego lotami komercyjnymi z lotniska Warszawa-Babice; interpelacji nr 16571 z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie uciążliwości lotniska Bemowo (Babice); interpelacji nr 16571 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie uciążliwości lotniska Bemowo (Babice), jak i z inicjatyw radnych (Zespół Radnego Ryszarda Mazurkiewicza z dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy; działania radnego m.st. Warszawy Dariusza Figury). Od lat sygnalizują go także liczni mieszkańcy, działający między innymi w ramach Stowarzyszenia „Ciche Niebo nad Warszawą”.

Mimo wszystko dostrzec należy pewne korzyści związane z funkcjonowaniem lotniska, zwłaszcza w wykorzystaniu go przez służby mundurowe czy ratownicze. Loty ratownicze, szkolenia na potrzeby służb państwowych czy loty sportowe stanowią jednak niewielki procent całego ruchu prowadzonego dziś przez lotnisko. Zdecydowana większość lotów ma charakter komercyjny (szkoleniowe, widokowe). Ich częstotliwość, hałas, prawdopodobieństwo wypadków w znacznym stopniu naruszają w ocenie mieszkańców interes publiczny.

Istnienie opisanego problemu potwierdzają wszystkie strony sporu, a zatem także podmioty prowadzące działalność szkoleniową z wykorzystaniem infrastruktury lotniska Warszawa-Babice. W dniu 14 października 2015 roku z inicjatywy Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju miało miejsce spotkanie w sprawie nadmiernego hałasu w obrębie lotniska Warszawa-Babice. Biorąc pod uwagę konsekwencje lotów szkoleniowych i sportowych dla mieszkańców okolic lotniska Warszawa– Babice oraz ze względu na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych na tym lotnisku, rozważono różne warianty przeniesienia działalności szkoleniowo- sportowej. Jako najbardziej odpowiednią dla realizacji celów sportowych i szkolnych uznano możliwość utworzenia lotniska w Zielonce, na części terenu istniejącego tam poligonu. Koncepcja ta uzyskała kierunkowe poparcie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Aeroklubu Polskiego, Aeroklubu Warszawskiego, Urzędu m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zainteresowanych mieszkańców, w tym ich stowarzyszeń. Z uwagi na to, że teren na którym mogłoby powstać lotnisko jest zarządzany przez resort obrony narodowej, dnia 16 listopada 2015 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wystosowało pismo do Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie opinii na temat utworzenia, na skrajnej części terenu wojskowego, lotniska cywilnego na cele szkoleniowo- sportowe. Według ostatnich informacji, obecnie toczą się rozmowy w przedstawianej sprawie. Pozytywne ustosunkowanie się Ministra Obrony Narodowej do wskazanej idei pozwoli rozwiązać trwający od ponad dekady problem z komercyjną działalnością cywilną prowadzoną z lotniska Warszawa-Babice, która miała mieć charakter wyłącznie tymczasowy. Proces ten jednak nie zakończy się szybciej, niż w perspektywie 2-3 lat.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest organem nadrzędnym dla Centrum Usług Lotniczych- podmiotu zarządzającego lotniskiem. Centrum Usług Logistycznych powstało w listopadzie 2010 roku z inicjatywy Komendanta Głównego Policji i Ministra Spraw Wewnętrznych. Jest to jednostka sektora finansów publicznych posiadająca osobowość prawną i stanowiąca logistyczne wsparcie dla działań Policji i jednostek resortu spraw wewnętrznych. Jej działalność opiera się na zarządzeniu nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2010 roku i na zarządzeniu nr 1670 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Usług Logistycznych”. Funkcje organu założycielskiego CUL wykonuje Komendant Główny Policji. Jednostką kieruje dyrektor (od chwili jej powstania Pan Tomasz Kowalczyk, kierownikiem Lotniska CUL „Lotnisko Warszawa-Babice” jest zaś Pan Sebastian Majewski).

Kierownik lotniska zarządza obiektem wydając komunikaty. Ogranicza między innymi loty w określonych godzinach lub w określonych warunkach pogodowych. To uprawnienie daje możliwość – w drodze komunikatów kierownika lotniska bądź dyrektora CUL – stopniowego ograniczania zarówno dopuszczalnej liczby komercyjnych (szkoleniowych) operacji lotniczych na godzinę oraz w ciągu doby, jak również zmianę godzin odbywania lotów. Według niektórych mieszkańców Warszawy pożądane byłoby ograniczenie liczby tych operacji oraz zmniejszenie ich intensywności w godzinach od 14:00 do 20:00.

Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie działania może podjąć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu ograniczenia uciążliwości hałasu lotów prowadzonych w kręgu lotniska Warszawa- Babice?

2. Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje ograniczyć liczbę operacji lotniczych na dobę dla lotniska Warszawa- Babice zgodnie z zaleceniami Programu ochrony ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 roku.

3. Jakie działania może podjąć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby Centrum Usług Logistycznych w realizacji swoich celów uwzględniło ważne potrzeby społeczne zawarte w postulatach mieszkańców rejonu lotniska Warszawa- Babice?

4. Czy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważa zmianę rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakazu lub ograniczenia lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące, w celu wskazywanym przez niektórych mieszkańców wyeliminowania praktyk wielokrotnych lotów tej samej maszyny na niskim pułapie w mieście w obszarze kręgu nadlotniskowego?

Łączę wyrazy szacunku,

Jarosław Krajewski

Poseł na Sejm RP

Tekst za witryną sejmu www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=71157A35&view=S