Warszawa, 12 listopada 2009 r.

Do: Pan Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki.

Skarga ZM/09/0510/01/WJ

W związku z toczącymi się postępowaniami w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla działek leżących w otulinie rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego [zobacz >>>] oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi dla powyższych działek wnosimy o skontrolowanie prawidłowości wszystkich toczących się postępowań i wydanych decyzji odnośnie tego rejonu.

- Dla działek 8, 53, 54, 57/14, 58/3 z obrębu 1-05-02 oraz 92, 116, 120 z obrębu 1-05-01 wydano decyzję 137/MOK/09 o warunkach zabudowy oraz decyzję 256/MOK/2009 o pozwoleniu na budowę.

- Dla działek 25, 53, 54, 57/14, 58/3, 58/4, 60, 64 z obrębu 1-05-02, dla działek 9, 11, 13, 32 z obrębu 1-05-11 oraz dla działki 116 z obrębu 1-05-01 toczy się postępowanie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technicznej.

- Dla działek 53, 54, 57/14, 58/3 z obrębu 1-05-02 oraz dla działki 116 z obrębu 1-05-01 nadal toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Powyższym postępowaniom zarzucamy liczne nieprawidłowości i naruszenia przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwaną dalej ustawą ooś).

W szczególności zarzucamy następujące nieprawidłowości.

1. Zgodnie z ustawą ooś oraz innymi uregulowaniami pozwolenie na budowę może być wydane dopiero po zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla działek 8, 53, 54, 57/14, 58/3 z obrębu 1-05-02 oraz 92, 116, 120 z obrębu 1-05-01 zostało wydane pozwolenie na budowę numer 256/MOK/09, a mimo to dla działek 53, 54, 57/14, 58/3 z obrębu 1-05-02 oraz dla działki 116 z obrębu 1-05-01 toczy się nadal postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Jak wynika z pisma skierowanego przez firmę Marvipol do radnej Agaty Klepaczko z dnia 29 października 2009 roku, całkowity planowany obszar inwestycji to 4,5 ha przy planowanej gęstości zabudowy 15%, co oznacza, że planowany teren zabudowy to 67,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni zabudowy czyli 4 razy większy niż w pozwoleniu na budowę numer 256/MOK/09. Oznacza to również, że liczba miejsc parkingowych znacznie przekroczy 300. Zgodnie z paragrafem 4 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zwanym dalej rozporządzeniem parametry tego samego rodzaju sumuje się, co oznacza, że przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym, dla tego przedsięwzięcia przed wydaniem pozwolenia na budowę powinno zostać zakończone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mimo tego obowiązku, jedynym postępowaniem w sprawie jest uzgodnienie RDOŚ z dnia 13 maja 2009 roku na wniosek z 11 maja 2009 roku, uzgadniające powyższą inwestycję pod warunkiem nie spowodowania zmian stosunków wodnych, które mogą wpłynąć negatywnie na rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie. Szczegółowymi uwarunkowaniami związanymi z kwalifikowaniem powyższego przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko są powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań sąsiednich przedsięwzięć (powierzchnia zabudowy 4,5 ha, ponad 300 miejsc parkingowych).

3. Kolejnym, w naszym przekonaniu najistotniejszym uwarunkowaniem szczegółowym jest fakt, że teren inwestycyjny leży w otulinie rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego, co potwierdza prawomocne pozwolenie na budowę numer 256/MOK/09. Jedynym dokumentem w związku z wydanym pozwoleniem na budowę jest uzgodnienie zawarte w postanowieniu RDOŚ z dnia 13 maja 2009 roku. W naszym przekonaniu nie jest możliwe przeprowadzenie szczegółowej analizy uwarunkowań zawartych w uzgodnieniu w ciągu jednego dnia od złożenia wniosku (wniosek z dnia 11 maja, postanowienie z 13 maja ). Wnosimy również o szczegółową ocenę zapisów projektu budowlanego pod kątem zapisu postanowienia RDOŚ. Wątpliwości budzi fakt posadowienia garażu podziemnego, a także toczącego się postępowania w sprawie instalacji podziemnych infrastruktury technicznej, wobec wymogu nienaruszania stosunków wodnych przy wysokim poziomie wód gruntowych w tym rejonie. W naszym przekonaniu dla istnienia Jeziorka Czerniakowskiego zbadanie powyższych uwarunkowań jest niezbędne, w związku z tym niezbędne jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

[Skarga złożona została w Kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 16 listopada 2009 r.]