2010.02.04: Zażalenie do Ministra

Warszawa, dnia 4 lutego 2010 r.

UD-IV-WOR-B-KTW-0063-16-1-10

Od: Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Komisja Rozwoju i Polityki Gospodarczej Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Do: Pan Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska.

Zażalenie

z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju i Polityki Gospodarczej z dnia 14 stycznia 2010 r.

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisja Rozwoju i Polityki Gospodarczej Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie artykułów 35 i 36 Kpa zwraca się do Pana Ministra w sprawie bezczynności Wojewody Mazowieckiego w związku ze skargą (kopia w załączeniu) złożoną w dniu 30 października 2009 r.

Komisje do dnia dzisiejszego nie otrzymały żadnych wyjaśnień w powyższej sprawie. Na marginesie należy również dodać, że na pismo skierowane w związku z tą sprawą do Pani Prezydent m.st. Warszawy (kopia w załączeniu), Komisje również nie otrzymały żadnej odpowiedzi.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że organ nie wskazał żadnych przyczyn zwłoki, ani nie określił terminu na wyjaśnienie sprawy.

Ze względu na ważny aspekt społeczny - obawy społeczności lokalnej i organizacji ekologicznych w związku z możliwością naruszenia stosunków wodnych w otulinie Jeziorka Czerniakowskiego, spowodowaną prowadzonymi pracami, Komisje zwracają się do Pana Ministra o podjęcie niezbędnych działań w celu wyjaśnienia tej sprawy, bulwersującej lokalną społeczność Mokotowa, mieszkańców Warszawy, a także liczne organizacje ekologiczne. Analiza zdjęć przekazywanych Komisji przez mieszkańców wskazuje na fakt prowadzenia prac wykraczających poza teren określony w decyzji o pozwoleniu na budowę 256/MOK/09. Prace te spowodowały zalanie części terenów nie tylko poza granicami określonego w pozwoleniu na budowę terenu inwestycyjnego, ale również poza teren działki 53.

Okolicznością budzącą poważne wątpliwości mieszkańców, przekazywaną do Komisji jest również fakt naruszenia przez organ wydający decyzję 256/MOK/09 w sprawie o środowisku i jego ochronie. Ustawodawca w „Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...." zawarł artykuł 72.1, którego celem jest niedzielenie zadań inwestycyjnych na części w celu omijania zapisów ustawy.

W prowadzonym postępowaniu organy administracji publicznej, stojąc na straży praworządności, powinny zgodnie z paragrafem 5 punkty la, l b, 2a, 2d i e „Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie..." zawiesić wszelkie postępowania do czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Informację o konieczności uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawarto m.in. w postanowieniu numer 132/MOK/09. Mimo toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Prezydent m.st Warszawy wydał decyzję 256/MOK/09. Tym samym, Prezydent m.st. Warszawy uniemożliwił udział społeczeństwa w ochronie środowiska przed wydaniem decyzji 256/MOK/09 Powodem dla, dla którego powinna być wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji 256/MOK/09, jest fakt, że budynek dla którego wydano decyzję 256/MOK/09 jest zaledwie częścią inwestycji, dla której docelowo zaplanowano 450 mieszkań w trzech etapach i 650 miejsc na parkingach podziemnych 2-kondygnacyjnych, o czym publicznie informował przedstawiciel inwestora na spotkaniu w dniu 23.01.2010 w Szkole Podstawowej im. Wandy Turowskiej.

Na szczególne podkreślenie zasługuje również fakt, iż informację zawarte w uzasadnieniu decyzji numer 354/MOK/2009, odmawiającej uchylenia decyzji 256/MOK/09 są niezgodne ze stanem faktycznym, ponieważ zarówno z pisma Burmistrza z dnia 11.04.08 (w załączenia), jak i z pisma z dnia 7.12.2009 r. podpisanego przez Zastępcę Burmistrza p. Piotra Boresowicza (w załączeniu) wynika, że droga dojazdowa na działce numer 58/3 z obrębu 0502 oraz 116 z obrębu 0501 w obecnym stanie prawnym nie stanowi wystarczającego dojazdu do działki inwestycyjnej.

Coraz to nowe okoliczności ujawniane w związku z inwestycją prowadzoną na podstawie ostatecznej decyzji numer 256/MOK/09 budzą coraz większy niepokój społeczny. Jednym z ostatnich przykładów jest chociażby wycinka drzew bez zezwolenia między budynkami Bernardyńska 16 i 18.

1 lutego 2010 r. zostały wycięte drzewa - wykonawca legitymował się decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy numer 1/2010 z dnia 21.01.2010r. W uzasadnieniu decyzji podano kolizję z budową budynku mieszkalnego co jest niezgodne ze stanem faktycznym, ponieważ usunięte drzewa nie kolidowały z budową budynku mieszkalnego. We wniosku oraz w decyzji wymieniono jedynie działkę 53, chociaż w załączniku graficznym wykazano drzewa, które następnie usunięto w dniu 1 lutego 2010 r., usytuowane poza granicami tej działki. Należy również podkreślić fakt, że inwestor nie przedstawił zgody właścicielskiej na wycięcie powyższych drzew, a drzewa wycięto przed uprawomocnieniem się decyzji. W tej sprawie nie może znaleźć zastosowania art. 130 paragraf 4 Kpa, ponieważ brak informacji o prowadzonym postępowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st Warszawy uniemożliwił wniesienie odwołania od decyzji ewentualnym stronom postępowania, a jej wykonanie przed uniemożliwiło złożenie wniosków o uznanie za stronę chociażby przez organizacje ekologiczne, zaniepokojone podejmowanymi w tej sprawie działaniami. Dodatkowo należy wskazać na niejasną procedurę postępowania, ponieważ protokół z postępowania wyjaśniającego datowany jest na 02.02.2009 r., chociaż wniosek złożony był 20.11.2009 r.

W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Ministra o jak najszybsze podjęcie skutecznych i oczekiwanych przez mieszkańców Warszawy i organizacje ekologiczne działań wyjaśniających.

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Maria Rosolowska

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Polityki Gospodarczej Adam Ciesielski

Przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Maciej Raś

2009.10.30: Skarga do wojewody

Warszawa, dnia 30 października 2009 r.

UD-IV-WOR-B-KTW-0063-128-1 -09

Do: Pan Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki.

Skarga

z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju i Polityki Gospodarczej 22 października 2009 r.

W związku z uzyskaną w dniu 22 października 2009 roku informacją o wydaniu w dniu 24 września 2009 roku decyzji numer 256YMOK/2009 o pozwoleniu na budowę Komisje zwracają się w trybie skargi o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wydanej decyzji.

W opinii komisji decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa, ponieważ:

1. Droga dojazdowa do inwestycji ustanowiona została na części drogi wewnętrznej, co jest naruszeniem art. 2 ust. 12 i 14 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z zapisów ustawy wynika, że dostęp do drogi publicznej dla działki budowlanej może być ustanowiony przez drogę wewnętrzną lub ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. W przypadku inwestycji będącej przedmiotem decyzji numer 256/MOK/09 o pozwoleniu na budowę dostęp do drogi publicznej został ustanowiony poprzez część drogi wewnętrznej. Pozostała część drogi wewnętrznej (działka numer 7) jest w użytkowaniu wieczystym Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka", która nie została uznana za stronę toczącego się postępowania. W opinii Komisji, wytyczana droga dojazdowa do terenu inwestycji po części drogi wewnętrznej ulicy Bernardyńskiej jest niewystarczająca do obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji, ponieważ niemożliwa jest organizacja ruchu dla tego rejonu po jednym pasie drogi wewnętrznej ulicy Bernardyńskiej naprzemiennie w obu kierunkach. Fakt, że część drogi będąca w użytkowaniu wieczystym spółdzielni jest niezbędna <$o obsługi komunikacyjnej tego rejonu potwierdzony został również pismem Wydziału Realizacji Urbanistycznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27.05.2008 roku, znak: AM-PU/7331/480/06/KM skierowanym do MSM „Energetyka". Z pisma wynika, że: „Wydział realizacji Urbanistycznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości korzystania przez Firmę „Marvipol" z fragmentu drogi będącego w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni".

2. W postępowaniu zakończonym decyzją 256/MOK/09 o pozwoleniu na budowę nieprawidłowo zostały wyznaczone strony postępowania. We wcześniejszym postępowaniu, zakończonym nieprawomocną decyzją 321/MOK/08 o warunkach zabudowy udział brały Wspólnoty Bernardyńska 16 i 18 oraz MSM „Energetyka". Podstawą było oddziaływanie inwestycji ze względu na sposób dojazdu. Droga dojazdowa do terenu inwestycji w postępowaniu zakończonym decyzją 2567MOK/09 o pozwoleniu na budowę została wytyczona w identyczny sposób, jak w postępowaniu zakończonym nieprawomocną decyzją 321/MOK/08 o warunkach zabudowy. W postępowaniu zakończonym decyzją 256/MOK/2009 mimo niezmienionego sposobu dojazdu w stosunku do wcześniejszego postępowania zakończonego decyzją 321/MOK/08, oddziałującego na powyższe podmioty, podmiotom tym odmówiono prawa stron.

Zwraca również uwagę fakt bardzo szybkiego wydania decyzji 256/MOK/09 o pozwoleniu na budowę. 17.09.2009 roku uzupełniono wniosek, a 24 września 2009 roku wydano decyzję, przy czym, jak wynika z treści decyzji, uzupełnienie polegało na modyfikacji zakresu inwestycji. Tak szybkie tempo wydawania decyzji pozwala na domniemanie, że w ten sposób uniemożliwiono ewentualnym stronom postępowania zapoznanie się z decyzją i wniesienie o uznanie za stronę.

3. Decyzja 256/MOK/2009 o pozwoleniu na budowę została wydana niezgodnie z prawem, ponieważ jest niezgodna z decyzją numer 137/MOK/09 o warunkach zabudowy z dnia 01.06.2009 roku. Naruszenie prawa stanowi fakt nieuwzględnienia w decyzji numer 256/MOK/2009 o pozwoleniu na budowę obowiązujących warunków zawartych w wydanej w dniu 01.06.2009 r. decyzji numer 137/MOK/09 o warunkach zabudowy dla powyższej inwestycji, w tym: konieczności uzyskania opinii Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów do projektu gospodarki drzewostanem (str. 2 decyzji numer 137/MOK/09).

Komisje zwracają uwagę na fakt, że procedura planowania przestrzennego dla tego rejonu powinna być prowadzona ze szczególną starannością, ze względu na eksponowany charakter miejsca w krajobrazie przyrodniczym miasta. Na szczególny charakter tego miejsca zwrócono uwagę również w decyzji 137/MOK/09.

Teren ten leży w otulinie rezerwatu przyrody Jeziorka Czerniakowskiego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy jest przeznaczony pod zieleń.

Komisje zwracają uwagę również na fakt wydania decyzji mimo stanu zaawansowania prac nad projektem planu miejscowego, co zgodnie z prawem pozwała na zawieszenie postępowania na rok od daty złożenia wniosku. Wniosek w tej sprawie został złożony 13.03.09. Z możliwości zawieszenia postępowania na rok Urząd niestety nie skorzystał.

Rok wcześniej na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 15 maja 2008 roku, na którym opiniowano roboczą wersję planu miejscowego dla tego rejonu, Komisję poinformowano, że: (...) takie warunki mogą zostać szybko wydane na podstawie sąsiedztwa i dlatego w planie trzeba zaproponować takie rozwiązanie które z jednej strony dawałoby możliwość pogodzenia wytycznych ze studium oraz interesu inwestora. (cyt Krystyna Solarek SOL-AR, prot. numer 42). Komisje odnoszą nieodparte wrażenie, że postępowanie w tej sprawie zabezpiecza jedynie interes inwestora, a się interes społeczności m.st. Warszawy.

Wydana 24 września 2009 roku decyzja numer 256/MOK/2009 o pozwoleniu na budowę rozpocznie ostateczną degradację Jeziorka Czerniakowskiego.