Tytułem wprowadzenia

Na prośbę mieszkańców Stowarzyszenie Zielone Mazowsze włączyło się do działań mających na celu utrzymanie nienaruszonego stanu rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie wraz z jego otuliną. Konflikt między deweloperami i okolicznymi mieszkańcami nabrał tempa w ostatnich tygodniach. Przeciwko inwestycjom protestują mieszkańcy i radni Mokotowa. Będziemy więc informowali o kolejnych krokach obu stron, zajmując jednoznaczne stanowisko, że obiekty chronione powinny zgodnie z prawem pozostać nienaruszone.

Niestety, plany zagospodarowania przestrzennego są opracowywane i zatwierdzane wyjątkowo powoli. Jeśli zaś plan jest sprzeczny z zamierzeniami inwestycyjnymi, to tym gorzej dla planu. Chcemy tu przywołać - jako najszerzej znane - dramatyczne wysiłki z maja tego roku, aby Pole Mokotowskie pozostało przestrzenią publiczną [zobacz >>>]. Wtedy, na szczęście, przy masowym sprzeciwie społeczeństwa, dużej aktywności radnych z Mokotowa, Śródmieścia i Ochoty udało się sprawę dla Warszawy wygrać.

Teraz sytuacja nie jest łatwiejsza. Pod ocenę naszych Czytelników i wyborców, świadomych swoich przyszłych decyzji w nadchodzących wyborach parlamentarnych i samorządowych, poddajemy intencje i działania urzędników miasta. W czyim interesie działają? Czy rzeczywiście należało się spieszyć z wydaniem bardzo kontrowersyjnych decyzji i pozwoleń budowlanych, na skutek których niszczy się resztki przyrody w mieście o i tak fatalnej reputacji ekologicznej.

Na stronach stacji telewizyjnej TVN Warszawa można znaleźć następującą wypowiedź z dnia 23.10.2009 r. wiceburmistrza Mokotowa, Wojciecha Turkowskiego, która dobrze podsumowuje problem:

dla ratowania jeziora najważniejsze jest jak najszybsze uchwalenie planu zagospodarowania dla tego terenu. Jego sporządzenie idzie jednak w żółwim tempie. Nikt nie wie, kiedy dokument może wejść w życie. Musi powstać także plan ochrony tego terenu. Powinien obowiązywać już od dawna, jednak prawdopodobnie projekt planu będzie gotowy dopiero w przyszłym miesiącu.

Kalendarium zdarzeń

W celu uporządkowania dalszych informacji zaczynamy od zamieszczenia kalendarium wydarzeń i formalnych stanowisk Zarządu Dzielnicy Mokotów i Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czerniakowa Południowego. Upublicznienie jawnych przecież dokumentów umożliwi prześledzenie Czytelnikom sposobu procedowania przez urzędy.

Data wydarzenie
13 marca 2009 r. wniosek Marvipol S.A. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną, drogami i elementami zagospodarowania terenu na części działek nr 53, 8, 54, 57/14 i 58/3 w obrębie 1-05-02 i na części działek nr 92, 116 i 120 w obrębie 1-05-01 w rejonie ul. Bernardyńskiej w Warszawie.
11 maja 2009 r. wniosek Prezydenta m.st. Warszawy znak: AM-WRU-KNO-7331-73-4-09 w sprawie uzgodnienia wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną, drogami i elementami zagospodarowania terenu.
13 maja 2009 r. postanowienie o uzgodnieniu inwestycji pod warunkiem niespowodowania zmian stosunków wodnych, które mogą wpłynąć negatywnie na rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie.
18 maja 2009 r. zawiadomienie o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu wszczętym w dniu 15.04.2009 r. z wniosku z dnia 13.03.2009 r. o ustalenie warunków zabudowy.
1 czerwca 2009 r. decyzja o warunkach zabudowy nr 137/MOK/09.
9 lipca 2009 r. wniosek o pozwolenie na budowę.
21 lipca 2009 r. Stanowisko Zarządu Dzielnicy Mokotów w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czerniakowa Południowego.
24 lipca 2009 r. stanowisko z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o konieczności zawieszenia postępowań o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszaru objętego planem Czerniakowa Południowego oraz o przedstawienie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2009 r. poprawionego projektu planu Czerniakowa Południowego.
13 sierpnia 2009 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marvipol S.A. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę.
15 września 2009 r. poprawiony projekt planu nie wpłynął, do dziś.
24 września 2009 r. wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę numer 256/MOK/2009 na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem, infrastrukturą techniczną.
23 października 2009 r. Spotkanie przedstawicieli mieszkańców ul. Bernardyńskiej oraz radnych z p. o. dyr. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, Markiem Mikosem, w sprawie projektu planu Czerniakowa Południowego i inwestycji Marvipolu.
28 października 2009 r. zawiadomienie o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technicznej.
30 października 2009 r. skarga z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju i Polityki Gospodarczej do Wojewody Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydanej decyzji nr 256/MOK/2009 o pozwoleniu na budowę.
5 listopada 2009 r. Stanowisko Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju i Polityki Gospodarczej w sprawie wezwania firmy Marvipol S.A. do zaprzestania działań naruszających dobra osobiste radnych Rady Dzielnicy Mokotów.

Stanowisko Zarządu i Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego

Warszawa, dnia 16.05.2008 r.

Zgodnie z pismem nr AM-PM/7322/M/AK/Mok/46708/Czern.Płd. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego z dnia 22.04.2008 r. i przekazanej przy piśmie roboczej wersji ww. projektu planu, sporządzanego w oparciu o uchwałę nr LXXXIV/2860/2006 z dnia 26 października 2006 r. Rady m. st. Warszawy, przedstawiamy poniżej uwagi i spostrzeżenia dotyczące przyszłego zagospodarowywania omawianego terenu:

1. W przedstawionej roboczej wersji planu nie uwzględniono wniosków dotyczących konieczności zachowania charakteru miejskiego terenu Mokotowa Dolnego. W związku z tym, ponownie wnioskujemy o niewprowadzanie w obszarze planu elementów śródmiejskich, w tym przede wszystkim lokalnych dominant wysokościowych. Dominanty te nie tylko zaburzą charakter dzielnicy, ale również mogą znacząco oddziaływać na obszar rezerwatu i otuliny Jeziorka Czerniakowskiego. Brak w materiałach opracowań dotyczących warunków ekofizjograficznych oraz prognozy oddziaływania na środowisko uniemożliwia ocenę stopnia tego oddziaływania.

2. Z powodu niedostarczenia opracowań dotyczących warunków ekofizjograficznych oraz prognozy oddziaływania na środowisko utrudnione jest właściwe odniesienie się do projektu planu. Wnioski wynikające z tych opracowań powinny mieć zasadnicze znaczenie przy formułowaniu ustaleń planu. Biorąc powyższe pod uwagę, nie sposób ustalić, czy uwzględnione w projekcie planu rozwiązania są wystarczające w odniesieniu do np.:

• występowania na obszarze objętym planem wysokiego poziomu wód gruntowych,

• istnienia Systemu Przyrodniczego Warszawy, klina nawietrzającego,

• pomników przyrody (Topola czarna Populus nigra - zachodni brzeg Jez. Czerniakowskiego, Wiąz szypułkowy Ulniu leavis - ul. Bernardyńska pomiędzy zabytkowym dworkiem a Jez. Czerniakowskim) zlokalizowane na granicy lub w sąsiedztwie obszaru objętego planem,

2. Konieczne jest zweryfikowanie zapisów wersji roboczej planu z powodu stwierdzenia niezgodności z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy

2.1. nie można się zgodzić z przedstawionym w projekcie planu przeznaczeniem terenów Al.l, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 pod zabudowę wielorodzinną, ponieważ uszczupliłyby powierzchnię terenu przewidzianego w Studium jako tereny ZP1 (tereny zieleni urządzonej).

2.2. występuje niezgodność proponowanych wartości minimalnych wskaźników powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do zapisów w Studium np.: A2.4, A2.5 MW/U, A4.5 -4.7U-HA, (w Studium wskaźnik wynosi min. 60% PBC).

3. Wprowadzone przez projektantów tereny ZP (A10.3; A10.4 i A 11.5) mogą w bardzo korzystny sposób służyć migracji zwierząt oraz pełnić funkcję ciągów spacerowych, pod warunkiem, że trasy komunikacyjne nie będą przecinać się z ciągami terenów zieleni w jednym poziomie. Natomiast istnienie ww. ciągów nie zwalnia z konieczności zachowania terenu zieleni parkowej na terenach A10.1 i A10.2 bez wprowadzania zabudowy, ponieważ przewidziana w studium funkcja ZP1 nie przewiduje wprowadzania mieszkalnictwa.

4. Konieczne jest rozważenie innego rozwiązania komunikacyjnego zamiast zaproponowanej w projekcie planu pętli na ulicy Bernardyńskiej.

5. Na mapie nie odnaleziono obszaru B12.1 KGW, A10.5 ZP, C10.6.ZP.

6. Dla terenów ozn. C3.9. MN i C3.10 MN minimalna wielkość działki określona jest na 30 m2 (powinno być 300m2).

7. Należy stworzyć możliwość dodatkowego zasilenia wodami opadowymi (wody opadowe z powierzchni umownie „czystych") Jeziorka Czerniakowskiego w uzgodnieniu z Konserwatorem Przyrody.

8. Proponuje się następującą zmianę treści § 29:

• ustala się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości własnej w sposób określony w przepisach szczególnych prawa miejscowego,

• ustala się, iż odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (tymczasowo) z terenu nieruchomości może odbywać się wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie właściwego organu.

9. Wprowadzone w pkt 31 i 33 definicje odpowiednio „uciążliwości dla środowiska" i „usługi nieuciążliwe" nie są zgodne z konkretnymi definicjami zawartymi w stanowisku z dnia - 9 lipca 2007 r., tym niemniej można uznać, że projektanci planu po przeanalizowaniu wniosków zaproponowali swoje uwzględniające problemy oddziaływania na środowisko.

10. Należy ujednolicić zapisy zawarte w treści uchwały z oznaczeniami na mapie:

- w § 41 ust. 2 tekstu uchwały teren oświatowy (Przedszkole nr 326) oznaczony jest symbolem A 8.2.OU natomiast na mapie symbolem B 8.2.UO,

- w § 41 ust. 3 tekstu uchwały teren oświatowy (Gimnazjum nr 10) oznaczony jest B.8.3.OU natomiast na mapie C 8.2.UO;

10. Zmniejszyć liczbę miejsc przypadających na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków oświatowych maksymalnie do 5 miejsc.

11. Zmienić nieprzekraczalne granice zabudowy dla terenu Przedszkola P 326 (wg mapy oznaczenie B 8.2.UO).

Na rysunku mapy granice zabudowy pokrywają się z obecnie istniejącym budynkiem przedszkola, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym do roku 2014 planowane jest wyburzenie m.in. przedszkola przy Bernardyńskiej 14 i wybudowanie nowego obiektu. Pozostawienie granic zabudowy w obecnym układzie wymusi na przyszłej inwestycji identyczną zabudowę działki, co nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ teren wykorzystany jest mało efektywnie. Z uwagi na brak koncepcji zagospodarowania działki nowym obiektem wskazane jest wyznaczenie na terenie Przedszkola 326 linii zabudowy zgodnych z granicami działki ewidencyjnej.

12. Zlikwidować linie zabudowy terenu Gimnazjum nr 10 (wg mapy. C 8.3 UO) od strony ul. Woziwody, przesunąć wyznaczone linie zabudowy obejmujące budynek szkoły w sposób umożliwiający w przyszłości rozbudowę obiektu np. o halę sportową.

13. Na terenie Czerniakowa południowego nie ma szkoły podstawowej, rejon ten włączony jest do obwodu Szkoły Podstawowej przy ul. Jeziornej 5/9 (obszar mpzp Miasto Ogród Sadyba). Dla właściwej obsługi mieszkańców, powstających w tym rejonie osiedli, w zakresie dostępu do publicznych placówek oświatowych niezbędne jest zaplanowanie nowych obiektów oświatowych. Wskazane jest zatem zlokalizowanie w tym rejonie jednej szkoły podstawowej oraz jednego przedszkola. Teren przewidziany pod realizacje szkoły podstawowej powinien posiadać powierzchnie ok. 1,5 ha, natomiast pod realizacje przedszkola ok. 0,6 ha.

14. Funkcje kultury zostały zaplanowane na działce oznaczonej sygnaturą A7.1. Biorąc pod uwagę fakt, że równolegle plan dopuszcza we wskazanym rejonie usługi handlu, biura i administrację oraz niewielką powierzchnię działki, taki zapis nie gwarantuje, że znajdą tam swoje miejsce usługi kulturalne. Przy zakładanym rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie objętym planem konieczne jest uwzględnienie możliwości lokalizacji ośrodka kultury dla lokalnej społeczności.

[...]

Maria Rosołowska
Przewodnicząca Komisji Planowania i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Mokotów

Maciej Ras
Przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów

Robert Soszyński
Burmistrz Dzielnicy Mokotów

Stanowisko Zarządu Dzielnicy Mokotów w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego

Warszawa, dnia 21.07.2009 r.

Zgodnie z pismem nr AM-PM/7322/M/AK/835-846/Czerniaków Południowy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego z dnia 24.06.2009 r. i przekazanego przy piśmie projektu ww. planu, sporządzanego w oparciu o uchwałę nr LXXXIV/2860/2006 z dnia 26 października 2006 r. Rady m. st. Warszawy, zmienioną uchwałą nr XLIX/1502/2009 z dnia 5.02.2009 r. przedstawiamy poniżej uwagi i spostrzeżenia dotyczące przyszłego zagospodarowywania terenu objętego planem:

1. Wnosimy o dostosowanie układu tekstu oraz legendy planu do zasad tzw. legendy planistycznej zatwierdzonej przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego do stosowania w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w m. st. Warszawie.

2. Wnioskujemy o zmianę zapisów przedstawionego projektu planu dotyczących intensywności zabudowy przedmiotowego terenu poprzez zmniejszenie parametrów dotyczących maksymalnej wysokości zabudowy oraz wskaźników intensywności zabudowy. Konsekwencje tak intensywnego zurbanizowania mają ogromny wpływ na rezerwat Jeziorko Czerniakowskie, jego otulinę oraz uniemożliwiają zapewnienie wystarczającej obsługi komunikacyjnej. W związku z powyższym wnioskujemy o znaczne zmniejszenie ww. parametrów.

3. W przedstawionym projekcie planu nie zachowano konsekwencji w wyznaczeniu układu komunikacyjnego:

3.1. Brak jest powiązań z terenem przyszłego planu Jeziorka Czerniakowskiego oraz z ul. Czerniakowską-Bis.

3.2. Niedopuszczalne jest zlokalizowanie drogi 15 KDD w tak dużym zbliżeniu do istniejących budynków mieszkalnych, dlatego też należy przewidzieć inny sposób włączenia drogi lokalnej 7 KD-L w istniejący układ drogowy.

3.3. Ponadto teren jest obsługiwany dwoma wjazdami z ul. Czerniakowskiej poprzez drogę lokalną 6 KDL oraz drogę lokalną 9 KD-L, co jest niewystarczające do obsługi komunikacyjnej terenu o tak wysokiej intensywności zabudowy.

4. Wnosimy o wprowadzenie zapisu, że działka staje się budowlaną po zapewnieniu dojazdu i uzbrojeniu terenu, w co najmniej sieć kanalizacyjną i podłączeniu jej do czynnej sieci miejskiej.

5. Proponowane w projekcie planu granice działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową wyznaczają zbyt wąskie działki (szer.6m), stosowane w substandardowej zabudowie szeregowej.

6. W przesłanych materiałach brak opracowań dotyczących warunków ekofizjograficznych, co utrudnia właściwe odniesienie się do planu.

7. Konieczne jest zweryfikowanie zapisów proponowanego planu z powodu stwierdzenia niezgodności z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy:

7.1. zagospodarowanie terenów A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 pod zabudowę wielorodzinną, uszczupla powierzchnię terenu przewidzianego w Studium jako tereny ZP1 (tereny zieleni urządzonej);

7.2. występuje niezgodność proponowanych wartości minimalnych wskaźników powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do zapisów w Studium np.: A2.4, A2.5 MW/U, A4.4 U-HA (obecnie 10 %), A4.1 U-HA (obecnie 20%) - w Studium wskaźnik wynosi min. 60% PBC;

7.3. przeznaczenie terenu A16.2 oznaczonego IH jest niezgodne ze studium.

8. Wprowadzone przez projektantów tereny ZPW (A13.1- A13.4) oraz tereny IH (A16.1, A16.2) mogą w bardzo korzystny sposób służyć migracji zwierząt oraz pełnić funkcję ciągów spacerowych, pod warunkiem, że trasy komunikacyjne nie będą przecinać się z ciągami terenów zieleni w jednym poziomie.

9. Proponuje się następującą zmianę treści § 28:

9.1. ustala się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości własnej w sposób określony w przepisach szczególnych,

9.2. ustala się, iż odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości może odbywać się wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie właściwego organu.

10. Z uwagi na położenie terenu objętego planem (otulina rezerwatu, SPW) zapisy planu oraz proponowane w nim rozwiązania mogące mieć znaczący wpływ na tereny chronione powinny być skonsultowane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Obecnie w przygotowaniu jest Plan Ochrony Jeziorka Czerniakowskiego wraz z otuliną.

11. § 20 pkt 3 po słowie ...ogrodzeń ...należy dodać słowo ... całkowicie (całkowicie ażurowe ogrodzenia umożliwiają swobodną migrację zwierząt).

12. Należy stworzyć możliwość dodatkowego zasilenia wodami opadowymi (wodami opadowymi z powierzchni umownie „czystych") Jeziorka Czerniakowskiego w uzgodnieniu z RDOŚ (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska).

13. W § 24 pkt 3 niezrozumiałe jest ograniczenie do 200 m2 wielkości powierzchni dachów, z których zezwala się na bezpośrednie odprowadzenie do gruntu czystych wód opadowych. Wg prognozy teren znajduje się w strefie najniższych opadów w kraju. Umożliwienie odprowadzania wód z powierzchni dachów „umownie czystych" nie powinno zależeć od wielkości powierzchni. W przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do gruntu na własnej działce (niewystarczająca powierzchnia infiltracyjna - biologicznie czynna) wody opadowe z powierzchni czystych powinny być, odprowadzane do Jeziorka Czerniakowskiego. Stosowny zapis powinien być umieszczony w ustaleniach szczegółowych dla konkretnych terenów, dla których przewidziano niewielką powierzchnię biologicznie czynną. Natomiast jako zasadę należy przyjąć odprowadzanie wód opadowych do gruntu na terenie własnej działki.

14. Doprecyzowania wymaga sposób zrekompensowania obniżenia się poziomu wód gruntowych mających wpływ na poziom wód Jeziorka Czerniakowskiego (wywołany zainwestowaniem terenu) poprzez budowę zbiorników retencyjnych. Należy wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego (zasilania Jeż. Czerniakowskiego wodami o odpowiedniej jakości) np. należy wskazać, które ze zbiorników powinny mieć dno szczelne a które przepuszczalne.

15. § 24 należy uzupełnić o punkty:

- ustala się rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach urbanizowanych - przewidzianych do zabudowy i zagospodarowania, wyprzedzająco do realizacji zabudowy,

- w § 24 pkt 4 po słowach... zbiorników retencyjnych... należy dodać słowa... lub do gruntu....

16. W zakresie gospodarki odpadami wskazane byłoby określenie miejsca pozbywania się ziemi z wykopów nawet poza terenem objętym planem jako informację (związane jest to z koniecznością ograniczenia nielegalnego pozbywania się ziemi z wykopów i gruzu).

17. Powinien zostać wprowadzony zakaz lokalizowania obiektów obsługi komunikacji w szczególności: stacje paliw, myjnie samochodowe, stacje obsługi samochodów.

18. Z załączonej do projektu planu prognozy oddziaływania na środowisko wynika, iż na terenie położonym wzdłuż Trasy Siekierkowskiej przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu (hałas komunikacyjny - przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu występują nawet do kilkuset metrów od trasy) w związku z tym w ustaleniach szczegółowych planu dla tego terenu w celu zapewnienia właściwego standardu akustycznego należy uwzględnić zapis dotyczący konieczności stosowania odpowiednich rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych tj. przegród budowlanych o odpowiedniej izolacyjności, okien dźwiękoszczelnych (zgodnie z przepisami odrębnymi). W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej dla zabudowy mieszkaniowej tym samym uniknięcia przyszłych konfliktów należy wskazać, iż wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne (wyrzutnie wentylatorów, wyciągi, klimatyzatory) montowane na dachach zabudowy usługowej należy lokalizować od strony Trasy Siekierkowskiej.

19. Usytuowanie terenu usług UH-A ozn. 4.5 gdzie wokół planowana jest zabudowa mieszkaniowa może rodzić w przyszłości konflikty. W ustaleniach szczegółowych powinny być bardzo ściśle określone warunki (rodzaj usług) dla tego terenu.

20. § 23 str. 11 planu, ostatni wers - „literówki",

21. § 24 powinien być przeredagowany - kanał Czerniakowski nie jest zbiornikiem retencyjnym a ponadto plan powinien dopuszczać możliwość jego przebudowy,

22. Istnieje niezgodność pomiędzy rysunkiem planu a opisem w ustaleniach szczegółowych dla terenu zabudowy usługowej ozn. terenu A4.4. Na rysunku planu zaznaczona jest dominanta przestrzenna a w opisie mowa jest o dominancie wysokościowej.

23. Wnosimy o wykluczenie możliwości realizacji dominant przestrzennych o wysokości 30m na terenach oznaczonych symbolami:A4.4, A2.10,A2.15,Al.2.

24. Wnosimy o zmianę przebiegu pomocnej granicy kwartału C3.22 MN tak by zapewnić możliwość połączenia ul. Czyżewskiej z ul. Woziwody.

25. Wnosimy o wkreślenie linii wyznaczającej strefę ochrony sanitarnej cmentarza oraz w związku z istnieniem tej strefy zmianę przeznaczenia kwartału C3.22 na funkcję usługową.

26. Wnosimy o korektę przebiegu linii rozgraniczających kwartału C 4.9 UH-A, dostosowanie granicy kwartału do granicy strefy ochrony konserwatorskiej kwartału Cl2. l ZP/UK, zmianę obowiązującej linii zabudowy na nieprzekraczalną oraz ustalenie maksymalnej liczby kondygnacji w kwartale wynoszącej 3.

27. Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości zabudowy kwartału B 4.8 U-HA na nie przekraczającą 3 kondygnacji oraz zwiększenie terenu przeznaczonego pod powierzchnię biologicznie czynną w celu ochrony układu zabytkowego Kościoła o. Bernardynów.

28. Wnosimy by w kwartale B14.7 ZP zamiast dopuszczalnego przeznaczenia pod usługi sportu i rekreacji wprowadzić zapis ustalający możliwość realizacji miejsc parkingowych.

29. Wnosimy by w kwartale C14.12 ZP wydzielić teren, na którym znajduje się budynek wielorodzinny przy ul. Św. Bonifacego 161, zaznaczyć istniejący wjazd do nieruchomości Koronowska 24 i 24A oraz ustalić przeznaczenie terenu pod szpaler zieleni przyulicznej oraz zieleń ogródków przydomowych dla istniejących od ulicy Gołkowskiej i ul. Koronowskiej posesji.

30. Wnosimy o ponowne przeanalizowanie zapisów kwartałów A14.1 ZP- A14.3ZP, B14.4ZP-B14.10ZP pod kątem dopuszczalnego przeznaczenia terenu gdyż w większości z nich absolutnie wykluczona jest możliwość realizacji jakichkolwiek usług sportu jednocześnie prosimy o wyjaśnienie, jakiego rodzaju sport może być uprawiany w kwartale B14.6

31. Wnosimy o ponowne przeanalizowanie zapisów kwartału B2.17 MW/U, dla którego plan ustala maksymalną wysokość zabudowy wynoszącą 5 kondygnacji, podczas gdy istniejący budynek ma 14 kondygnacji. Ponadto brak jest korelacji pomiędzy wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a maksymalnym wskaźnikiem intensywności zabudowy wynoszącym 1,5. Jednocześnie wnioskujemy by wysokość nowej zabudowy w tym kwartale nie przekraczała 3 kondygnacji oraz o inne wyznaczenie linii zabudowy, tak by budynek istniejący został wydzielony analogicznie jak pozostałe budynki osiedla.

32. Wnosimy o doprecyzowanie na rysunku planu oznaczenia i zapisów dotyczących placów publicznych. Place publiczne oznaczone są w projekcie planu jako KP/P. Dodatkowo użyta w oznaczeniu kratka w miejscu lokalizacji placów sugeruje, że są to place miejskie w liniach rozgraniczających ulic. Tymczasem plac publiczny 46 KP/P oznaczony kratką znajduje się również poza liniami rozgraniczającymi ulicy Bernardyńskiej 3 KD-L.

33. Wnosimy o likwidację projektowanego w kwartale 46KP/P po północnej stronie ulicy Bernardyńskiej placu publicznego na rzecz zieleni urządzonej oraz o zmniejszenie placu i przedłużenie linii rozgraniczającej teren B5.1 U-KS od terenów KP i 46 KP/P, po istniejącym ogrodzeniu terenu kościelnego.

34. Wnosimy o zmianę obowiązującej linii zabudowy we wschodniej części kwartału Cl.16 na nieprzekraczalną.

35. W kwartale C 1.16 MW nieprzekraczalna linia zabudowy przebiega wzdłuż ciągu istniejących ustalonych projektem planu do zachowania drzew.

36. Wnosimy o korektę zapisu na rysunku planu wyznaczającego obowiązujące linię zabudowy w kwartale A10.1 UO - tak wyznaczone linie zabudowy ograniczają możliwości rozwiązań projektowych budynku szkoły.

37. Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów w kwartałach A6.l US, A3.18 MN, A3.17 MN dla których projekt planu ustala maksymalnie 3 kondygnacje wysokości przy maksymalnej wysokości mierzonej w metrach wynoszącej 10m, 12m, 20m.

38. Wnosimy o wykluczenie możliwości realizacji zabudowy w kwartale przeznaczonym pod usługi sportu A6. l US.

39. Wnosimy o zmianę obowiązującej linii zabudowy w kwartale C2.18 MW/U na nieprzekraczalną. Ponadto w kwartale tym określono minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 60%. Zaproponowany na rysunku projektu planu przebieg linii zabudowy wyklucza możliwość spełnienia powyższego ustalenia.

40. Wnosimy o zmianę obowiązującej linii zabudowy w kwartale C3.21 MN na nieprzekraczalną.

41. Teren o symbolu C12.1 ZP/UK. Proponujemy dostosowanie ustaleń planu do stanu prawnego nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wpisanym do rejestru zabytków. Szczególnie dotyczy to proponowanego ustalenia zakazującego grodzenia działek. Proponujemy także wprowadzenie zapisu o możliwości realizacji placu z zielenią towarzyszącą w południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania ulicy Powsińskiej i Gołkowskiej oraz ciągu pieszego wzdłuż granicy osiedla mieszkaniowego, łączącego ulicę Gołkowską z ulicą Powsińską.

42. Teren o symbolu 46KP/P. Proponujemy zmniejszenie placu oraz przedłużenia linii rozgraniczającej teren B5.1U-KS od terenów KP i 46KP/P, po istniejącym ogrodzeniu terenu kościelnego. Na terenie kościelnym, przed wejściem do kościoła, istnieje wewnętrzny plac i łączenie go z placem projektowanym przed obiektami handlowo-usługowymi jest niefunkcjonalne. Proponujemy także zmianę przebiegu linii rozgraniczającej i likwidację placu projektowanego po stronie północnej ulicy Bernardyńskiej na rzecz zieleni urządzonej.

43. Szerokość w liniach rozgraniczających (szerokość pasa drogowego) wynika z klasy drogi. Klasy posiadają tylko drogi publiczne. Drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne nie posiadają klas a tym samym formalnej, podkreślamy formalnej szerokości w liniach rozgraniczających. Rozumiemy, iż szerokość pasów drogowych dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych została przyjęta przez projektantów, przy czym szerokość drogi wewnętrznej 31 Kdw (5,5 m) jest poza przyjętymi przez projektantów wielkościami (p. § 30 pkt 3). W tabeli, w § 52, w wierszach od 28 do 35 kolumna 3 powinna pozostać pusta.

44. Wymaga wyjaśnienia, jakiej klasy jest ulica projektowana 10 KD-D? W kolumnie 2, w wierszu 10, w § 52 użyte jest sformułowanie : ,,lokalna(D)".

45. W § 4, w pkt 4 e użyto sformułowania : „tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem KP". W § 5, w pkt 1.1 użyto sformułowania: "...publiczne ciągi piesze (KP)...". Czy ciągi piesze i publiczne ciągi piesze to to samo?

Burmistrz Jan Rasiński

Stanowisko Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r.

UD-IV-WOR-B-SMI-0063-23-l-09

Do: Marek Mikos, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy.

Po wysłuchaniu opinii wydziałów oraz wobec stanowiska Zarządu Dzielnicy Mokotów w sprawie projektu mpzp rejonu Czerniakowa Południowego z dnia 21.07.2009 r. (zał. 1), a także w związku z nieuwzględnieniem uwag zawartych w stanowisku Zarządu i Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie wersji roboczej projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czerniakowa Południowego z dnia 16.05.2008 r. (zał. 2), Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska wnioskuje o przedstawienie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2009 r. poprawionego projektu planu w ten sposób, że uwzględnione zostaną wnioski i uwagi zawarte w stanowisku z dnia 21.07.2009 r. (zał. 1), a także uwagi z dnia 16.05.2008 r. (zał. 2). W szczególności, dotyczy to konieczności zmniejszenia parametrów zabudowy oraz całkowitego przeprojektowania układu komunikacyjnego z uwzględnieniem uwag 2 i 3.2 zał. 1.

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska wnioskuje o bezwzględne wykreślenie wszystkich dominant wysokościowych z tego rejonu. Dotyczy to terenu oznaczonego jako A 4.7.

Komisja wnioskuje również o wykreślenie dominant określonych jako przestrzenne na rysunku planu, których wysokość w ustaleniach szczegółowych wskazuje na to, że są to dominanty wysokościowe. Dotyczy to terenów oznaczonych symbolami: A4.4, A2.10, A2.15, A1.2.(pkt 23zał. 1).

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska stoi na stanowisku, że konieczne jest zawieszenie postępowań o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących tego terenu, zgodnie z artykułem 62 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska uważa, że celem zagospodarowania terenu Czerniakowa Południowego, ze względu na bliskie sąsiedztwo Jeziorka Czerniakowskiego, jest zachowanie cennych wartości przyrodniczo-krajobrazowych tego rejonu dla przyszłych pokoleń. Przedstawiony pod obrady Komisji projekt planu uniemożliwia realizację tego zadania.

Przewodnicząca Komisji
Maria Rosołowska

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Maciej Raś

Uzasadnienie

Opiniowanie przez komisje Rady Dzielnicy przedstawianych przez urząd materiałów jest istotnym elementem konsultacji i społecznego nadzoru nad działalnością urzędu.

Przedstawiony pod obrady Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Mokotów projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czerniakowa Południowego nie uwzględnia uwag zgłoszonych do wcześniejszej wersji planu - wersji roboczej. Wprowadzone do tej wersji zmiany są wręcz sprzeczne ze stanowiskiem z 16 maja 2008 roku. (zał. 2).

Zmiany te wpłyną niekorzystnie nie tylko na istnienie Jeziorka Czerniakowskiego, ale również w istotny sposób pogorszą warunki życia obecnych i przyszłych mieszkańców tego rejonu.

Przesłany Radzie Dzielnicy do zaopiniowania materiał różni się od materiału omawianego przez projektantów na posiedzeniu komisji (wysokość dominanty w materiale komisji wynosi 80 metrów, a w materiałach projektantów 70 metrów). Dodatkowo, podane przez projektantów informacje są niezgodne ze stanem faktycznym - według informacji przedstawionych przez projektantów projektowana dominanta wysokościowa jest zgodna z opracowaniem Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, podczas gdy z materiałów i wiedzy posiadanej przez Komisję wynika, że proponowana w projekcie planu lokalizacja ta jest sprzeczna z opracowaniem powyższej pracowni.

Zawyżone parametry zabudowy i zbyt mała powierzchnia biologicznie czynna (nawet 10 lub 20%), niewydolny układ komunikacyjny z drogą wytyczoną w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków, ogólnodostępny plac miejski na ogrodzonym terenie przed kościołem to tylko niektóre wady przedstawionego do zaopiniowania projektu planu, wynikające z dyskusji podczas posiedzenia komisji. Obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele projektanta nie potrafili w sposób przekonujący uzasadnić wprowadzonych na tym etapie tak daleko idących zmian.

W związku z tym, komisja popiera w całości stanowisko Zarządu z dnia 21.07.2009 (zał. 1). W szczególności, komisja domaga się wprowadzenia zmian w projekcie planu, polegających na zmniejszeniu parametrów zabudowy oraz zwiększeniu powierzchni biologicznie czynnej, tak, aby zapewnić dla tego rejonu zrównoważony rozwój.

Komisja uważa również za konieczne przeprojektowanie układu komunikacyjnego dla terenu objętego planem (punkt 3 stanowiska z 21.07.2009 r. zał 1), w szczególności dotyczy to rezygnacji z budowy drogi 15 KDD.

Załączniki

1. Stanowisko Zarządu Dzielnicy Mokotów w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czerniakowa Południowego z dnia 21.07.2009 r.

2. Stanowisko Zarządu i Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie wersji roboczej projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czerniakowa Południowego dnia 16.05.2008 r.

Do wiadomości:

Pan Jan Rasiński - Burmistrz Dzielnicy Mokotów

Pani Krystyna Solarek - Pracownia Architektury i Urbanistyki „SOL-AR"

Pani Anna Ronikier-Dolańska - Regionalny Konserwator Przyrody