W uzupełnieniu kalendarium zdarzeń i dokumentów w sprawie Jeziorka Czerniakowskiego [zobacz >>>] publikujemy najnowsze stanowiska przyjęte przez radnych na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju i Polityki Gospodarczej Rady Dzielnicy Mokotów 19 listopada 2009 r.

UD-IV-WOR-B-KTW-0063-135-1-09 - skierowane do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy

Stanowisko z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju i Polityki Gospodarczej z dnia 19 listopada 2009 r.

W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi projektowanej zabudowy w otulinie Jeziorka Czerniakowskiego, powodującymi ogromne wzburzenie nie tylko społeczności lokalnej, ale również mieszkańców Warszawy, zaniepokojonych o losy Jeziorka, Komisje Rady Dzielnicy Mokotów zwracają się o niezwłoczne przekazanie poniższych dokumentów dotyczących wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę numer 256/MOK/2009 z dnia 24 września 2009 r.:

1. kopii uwarunkowań hydrologicznych opracowanych dla inwestycji na działce 53, której użytkownikiem wieczystym jest firma Marvipol S.A. W świetle publicznej wypowiedzi rzecznika Ratusza, p. Marcina Ochmańskiego dla TVN Warszawa, że inwestycja nie wpłynie znacząco na Jeziorko Czerniakowskie, Komisje zwracają się o wyjaśnienie, w jaki sposób w projekcie budowlanym zostało uwzględnione postanowienie RDOŚ z dnia 13 maja 2009 r. o nałożeniu na inwestora warunku polegającego na niedokonywaniu zmian stosunków wodnych wpływających negatywnie na rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie. Komisje wnoszą również o wyjaśnienie ewentualnych niezgodności projektu budowlanego z projektem planu miejscowego – tzn. czy kondygnacje podziemne garaży i schowków zostały zaprojektowane powyżej czy poniżej poziomu wód gruntowych? W przypadku niezgodności wniosku o wydanie warunków zabudowy z projektem planu miejscowego postępowanie powinno być zawieszone na rok od daty złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy.

2. kopii opinii geologa powiatowego nt. powyższych uwarunkowań hydrogeologicznych,

3. kopii wszystkich pozostałych ekspertyz dotyczących braku zmiany stosunków wodnych w rejonie Jeziorka Czerniakowskiego, w tym kopii ekspertyz, które dotyczą budowy zbiornika retencyjnego na działce 53 wraz z informacją, skąd będzie ten zbiornik zasilany,

4. kopii opinii BOŚ, w szczególności uzgodnienia gospodarki drzewostanem,

5. potwierdzenia braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy drogi dojazdowej lub innego wjazdu do terenu działki numer 53, którego użytkownikiem wieczystym jest firma Marvipol S.A.

6. kopii wszystkich uzgodnień i opinii RDOŚ, w tym opinii mówiącej o tym, że projekt jest zgodny ze Studium, o czym poinformował red. K. Sito w programie TVN Warszawa. W szczególności, Komisje zwracają się o wyjaśnienie, czy opinia ta była wydana przed czy po opracowaniu uwarunkowań hydrologicznych? Z informacji posiadanych przez Komisje wynika, że jedynym istniejącym uzgodnieniem RDOŚ jest postanowienie z 13 maja 2009 r., wydane przed datą decyzji o warunkach zabudowy terenu, mówiące o niedokonywaniu zmian stosunków wodnych, wpływających negatywnie na rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie.

7. kopię uzgodnienia lub braku uzgodnienia przez RDOŚ projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

8. kopię umowy 14/17/2009, o którym mowa w piśmie inwestora z dnia 9.11.09 dostarczonego 12.11.09.

Komisje zwracają się również o udzielenie poniższych informacji:

- Czy toczą się postępowania o ustanowienie służebności gruntowych w tym rejonie?

- W jaki sposób zrealizowano uzgodnienie MPWiK dotyczące możliwości odprowadzania ścieków tylko poza godzinami szczytu w połączeniu z zakazem budowy szamb zawartym w Prognozie oddziaływania na środowisko skutków realizacji mpzp z kwietnia 2009 r.

- Czy zostało przeprowadzone wprowadzenie na budowę? Jeżeli tak, to kiedy, jeżeli nie, to z jakiego powodu?

- Czy wydano wzizt lub brak sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy drogi dojazdowej lub wjazdu do działki numer 53? Jeżeli nie, to w jaki sposób zapewniony jest dojazd do działki 53?

- Czy nadal toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działki numer 53, którego użytkownikiem wieczystym jest firma Marvipol? Postępowanie o wydanie warunków zabudowy dla działki numer 53 zawieszone było na wniosek firmy Marvipol w związku ze zmianą przepisów, a nie jak w piśmie z dnia 12.11.2009 r. informuje pełnomocnik firmy Marvipol, w związku z wdrożoną procedurą uchwalenia planu miejscowego. Świadczy o tym treść postanowienia nr 132/MOK/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Komisje Rady Dzielnicy Mokotów zwracają się o również o udzielenie niezwłocznie odpowiedzi na pytanie, jakie wzizt zostały wydane dla terenów wokół Jeziorka Czerniakowskiego?

Zaniepokojenie Komisji budzi również fakt uporczywego pomijania i nieuznawania za strony postępowania podmiotów będących w obszarze oddziaływania procesu inwestycyjnego na terenie działki numer 53. O oddziaływaniu tym uprzedza również sam inwestor, pisząc w swoim piśmie z dnia 9.11.2009 dostarczonego 12.11.2009 o zminimalizowaniu negatywnych konsekwencji dla okolicznych mieszkańców. A już za przejaw niesłychanej arogancji należy uznać fakt wyznaczenia terminu na załatwienie sprawy na rzecz inwestora w terminie 1 (słownie jednego) dnia od daty otrzymania powyższego pisma. W przeciwnym wypadku braku porozumienia z przedstawicielami oraz poddania się bierności Urzędu Dzielnicy Mokotów, będziemy zmuszeni rozpocząć prace związane z utwardzaniem projektowanej drogi pomiędzy blokami SM Energetyka i okolicznych wspólnot po trasie posiadanych, przysądzonych orzeczeniami sądu służebności gruntowych (...). Rozwiązanie takie najprawdopodobniej wywoła falę protestów okolicznych mieszkańców (fragment pisma inwestora z dnia 09.11.2009 dostarczonego 12.11.2009 r.).

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Maria Rosołowska

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Polityki Gospodarczej Adam Ciesielski

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Witold Wasilewski

UD-IV-WOR-B-KTW-0063-134-1-09 - skierowane do Pana Andrzeja Nizio, Wiceprezesa Marvipol S.A.

Stanowisko z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju i Polityki Gospodarczej z dnia 19 listopada 2009 r.

Komisje Rady Dzielnicy Mokotów ponownie wzywają firmę Marvipol S.A. do natychmiastowego zaprzestania działań naruszających dobra osobiste radnych Rady Dzielnicy Mokotów.

Komisje wyrażają zaniepokojenie nasilającymi się działaniami inwestora, rozpowszechniającego informacje mogące wyczerpywać znamiona przestępstw z artykułów 212 oraz 224 Kodeksu karnego wobec radnych Dzielnicy Mokotów. Dalsze sugerowanie powiązań radnych z wybranymi przez radnych grupami nacisku, a także innych informacji naruszających dobra osobiste radnych spowodują przekazanie sprawy do organów ścigania.

Również w ten sam sposób zostaną potraktowane próby zastraszania pod groźbą odszkodowania oraz wymuszania publicznego złożenia nieprawdziwych oświadczeń, niezgodnych ze stanem faktycznym, zawarte m.in. w piśmie z dnia 12.11.2009 roku.

Przykładowo: Postępowanie o wydanie warunków zabudowy dla działki numer 53 zawieszone było na wniosek firmy Marvipol S.A. w związku ze zmianą przepisów, a nie jak w piśmie z dnia 12.11.2009 r. informuje pełnomocnik firmy Marvipol S.A., w związku z wdrożoną procedurą uchwalenia planu miejscowego. Świadczy o tym treść postanowienia nr 132/MOK/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku.

Podobnie, nieprawdziwa jest informacja: Nieruchomości nie znajduje się ani w obszarze ochronnym jeziora ani w obszarze otuliny ochronnej jeziora (…) (zachowana oryginalna pisownia z pisma firmy Marvipol SA), ponieważ jak wynika z prawomocnej decyzji numer 137/MOK/09 z dnia 01.06.2009 r. o warunkach zabudowy, od której firma Marvipol S.A. się nie odwołała, teren inwestycji znajduje się w obszarze objętym ochroną prawną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (…) ponieważ położony jest w granicach otuliny rezerwatu przyrody Jeziorka Czerniakowskiego (…). (str. 2 decyzji).

Komisje ponownie informują, że radni Rady Dzielnicy zostali wybrani w demokratycznych wyborach powszechnych i reprezentują interes swoich wyborców - mieszkańców Mokotowa. Sprawy, którymi zajmują się radni, są sprawami, z którymi zwracają się do radnych wyborcy, a nie wybrane grupy nacisku, jak ponownie pisze firma Marvipol S.A. w swoim piśmie z dnia 12.11.2009 r.

Jakiekolwiek dalsze sugerowanie ustne lub pisemne ewentualnych powiązań radnych z grupami nacisku jest nieuprawnione, wynika z całkowitego niezrozumienia istoty wykonywania mandatu radnego i spowoduje dochodzenie roszczeń na drodze prawem przewidzianej.

Komisje ze zdumieniem stwierdzają, że pismo firmy Marvipol S.A. z dnia 09.11.2009 r. otrzymane w dniu 12.11.2009 r., skierowane do jednej z radnych, jest bezprzedmiotowe, ponieważ radna ta nie jest adresatem zawartych w piśmie postulatów. Jak firmie Marvipol S.A. na pewno wiadomo, radni reprezentują wyborców, którzy są przeciwni, co do zasady inwestycji, konieczne w związku z tym jest rozstrzygnięcie przez upoważnione do tego organy, czy wszystkie działania są zgodne z obowiązującym prawem. Komisje przypominają, że rolą radnych jest zajmowanie się wspieraniem wyborców i obywateli i działanie w interesie tychże wyborców.

Ponieważ w sprawie ewentualnych nieprawidłowości, związanych z prowadzoną inwestycją lub jej kontynuowaniem, a także przebiegiem i budową drogi zwrócili się mieszkańcy ulicy Bernardyńskiej, to jest oczywiste, że rolą radnych było podjęcie koniecznej i stosownej interwencji.

Jak wynika z posiadanych przez Komisje dokumentów, zachodzi podejrzenie, że postępowanie mogło być obarczone naruszeniami prawa, a już pominięcie wspólnot i spółdzielni w tym postępowaniu jest faktem bezspornym i nie ulega wątpliwości.

Bezsporny fakt, że powyższe podmioty znajdują się w obszarze oddziaływania inwestycji na terenie działki numer 53 potwierdza również firma Marvipol S.A., pisząc w swoim piśmie z dnia 9.11.2009 roku, dostarczonego 12.11.2009 r., o zminimalizowaniu negatywnych konsekwencji dla okolicznych mieszkańców.

Dodatkowo, za przejaw niesłychanej arogancji należy uznać fakt wyznaczenia terminu na załatwienie sprawy na rzecz inwestora w terminie 1 (słownie jednego) dnia od daty otrzymania powyższego pisma. W przeciwnym wypadku braku porozumienia z przedstawicielami oraz poddania się bierności Urzędu Dzielnicy Mokotów), będziemy zmuszeni rozpocząć prace związane z utwardzaniem projektowanej drogi pomiędzy blokami SM Energetyka i okolicznych wspólnot po trasie posiadanych, przysądzonych orzeczeniami sądu służebności gruntowych (...). Rozwiązanie takie najprawdopodobniej wywoła falę protestów okolicznych mieszkańców (fragment pisma inwestora z dnia 09.11.2009 dostarczonego 12.11.2009 r.). W ten sposób firma Marvipol S.A. sama przyznaje, że zarówno wspólnoty, jak i spółdzielnia, znajdują się w obszarze oddziaływania inwestycji firmy Marvipol S.A.

Powyższe sformułowanie z pisma firmy Marvipol S.A. Komisje mogą potraktować również jako formę swoistego szantażu i próby wywierania bezprawnego nacisku na radnych.

Jako wyraz zdumiewającej nonszalancji ze strony firmy Marvipol S.A. Komisje uznają również nie tylko wyznaczenie terminu, ale doręczenie pisma na jeden dzień przed tym terminem.

Jako nieznajomość przepisów prawa Komisje muszą potraktować fakt, że na barki jednego radnego firma Marvipol S.A. przerzuca odpowiedzialność za właściwą realizację przedsięwzięcia budowlanego. Komisje przypominają, że zgodnie z przepisem art. 18 ustęp 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, do obowiązków inwestora, a nie radnego lub grupy radnych, należy zorganizowanie procesu budowy, a w szczególności zapewnienie wykonania robót budowlanych.

Rolą radnych jest ocena decyzji prawomocnych, ponieważ decyzje te podlegają ocenie społecznej. Jeżeli więc prowadzona przez firmę Marvipol S.A. inwestycja wywoła kolejną falę protestów mieszkańców lokalnej społeczności i mieszkańców Warszawy, to odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie firma Marvipol S.A.

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Maria Rosołowska

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Polityki Gospodarczej Adam Ciesielski

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Witold Wasilewski