Wstęp

W dniu 12 listopada Stowarzyszenie Zielone Mazowsze skierowało do Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz Wniosek o uznanie Stowarzyszenia Zielone Mazowsze za stronę w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dotyczący działek w okolicach rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie.

Napisaliśmy w nim: W związku z toczącymi się postępowaniami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, odnośnie działek: 53, 54, 57/14, 58/3 z obrębu 1-05-02 oraz 116 z obrębu 1-05-01, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zwraca się do Pani Prezydent o uznanie nas za stronę tych postępowań.

W uzasadnieniu napisaliśmy:

1. Dla powyższych działek, to jest działek o numerach: 53, 54, 57/14, 58/3 z obrębu 1-05-02 oraz 116 z obrębu 1-05-01 z okolic Jeziorka Czerniakowskiego toczą się postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

2. Jak wynika z decyzji 137/MOK/09 o warunkach zabudowy, działki te leżą częściowo w otulinie rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego, co jest w naszym przekonaniu znaczącym szczegółowym uwarunkowaniem, związanym z kwalifikowaniem powyższego przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Po paru miesiącach otrzymaliśmy odpowiedź:

Pismo z Biura Ochrony Środowiska

OŚ-IV-MDA-76422-6-27-09

W związku z Państwa wnioskiem dnia 12.11.2009r., o uznanie za stronę w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogami i elementami zagospodarowania terenu na działce ew. nr 53, 8, 57/14, 58/3, 54 obręb 1-05-02 i części działek ew. nr 92, 116, 120 obręb 1-05-01 przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska informuje, że przedmiotowe przedsięwzięcie, z uwagi na budowę garaży lub parkingów samochodowych dla nie mniej niż 300 samochodów osobowych, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 53, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podjęte zostały następujące czynności:
- wydanie postanowienia uznającego za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz opinii merytorycznych zebranych w tut. Biurze,
- wykonanie i przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Kolejne czynności administracyjne, które zostaną podjęte to:
- przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w m.st. Warszawie, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz tut. Biurze,
- wskazanie 21 - dniowego terminu składania uwag i wniosków,
- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż Wnioskodawca, stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa-w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk (Dz. U. Nr 199, póz. 1227 z późn. zm.), zastosowano art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych Biura Ochrony Środowiska i Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów oraz na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie aktualnie jest na etapie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prezydent m.st. Warszawy _poda do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskaże miejsce i 21-dniowy termin składania uwag i wniosków. Informacja ta zostanie podana na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy i na tablicy ogłoszeń w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, Państwa wniosek o włączenie na prawach strony jest przedwczesny.

Marta Skowron
Główny Specjalista w Biurze Ochrony Środowiska

Czy aby na pewno przedwcześnie?

Wkrótce potem Pani Prezydent wydała decyzję numer 1/2010 zezwalającą firmie Marvipol S.A. na usunięcie drzew znajdujących się na działce numer 53 z obrębu 05 – 02, usytuowanej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej. Właścicielem powyższej działki jest miasto stołeczne Warszawa, zaś użytkownikiem wieczystym – Marvipol S.A. A więc czy rzeczywiście nasz wniosek był „przedwczesny”, czy raczej niemiło jest, jak patrzy się w tej sprawie na ręce, które takie decyzje podpisują?