Pismo Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2010 r.

1 Ds.273/07/II

Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

W odpowiedzi na treść pisma w sprawie o sygn. 1 DS. 273/07/11 dot. przekroczenia uprawnień przez władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego poprzez zorganizowanie imprezy masowej w dniach 12 i 25 maja 2006r. w Warszawie z naruszeniem norm ochrony rezerwatu przyrody tj. o czyn z art. 231 § 1 kk informuję, iż na obecnym etapie brak jest ustawowych przesłanek przemawiających za wzruszeniem prawomocnej decyzji merytorycznej wydanej w niniejszej sprawie.

Po przeprowadzeniu czynności w trybie art. 327 § 2 kpk i dokładnej analizie ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody należy stwierdzić, że zachowanie organizatorów koncertu w dniu 25.05.2007 r. winno być zakwalifikowane, jako wykroczenie z art. 127 ust.l pkt b cytowanej wyżej ustawy.

Wyżej artykuł statuuje, że odpowiedzialności prawnej za wykroczenie podlega sprawca, który narusza zakazy obowiązujące w rezerwatach przyrody (tj. do Lasu Bielańskiego) podlega karze aresztu lub grzywny do 5000 zł.

Zważywszy jednak na fakt, że karalność w/w wykroczenia, zgodnie z treścią art. 45 § 1 kw. ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu uznać należy, że w niniejszej sprawie zachodzi negatywna przesłanka procesowa uniemożliwiająca kontynuowanie postępowania.

Kierownik Działu I Ds
Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz
Dariusz Ziółkowski

[Wytłuszczenia od redakcji, skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/dewajtis/juvenalia/prok_uksw_juwenalia2010.pdf ]

Od redakcji

Opinia uznająca organizację koncertu na UKSW 25 maja 2007 r. za naruszenie przepisów prawnych [zobacz >>>] trafiła dwa lata temu do Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. Jako nowa okoliczność w sprawie powinna skutkować wznowieniem śledztwa, co niestety nie nastąpiło.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz nie uznała za stosowne podjąć działań również po dwukrotnym, pisemnym przypomnieniu przez Stowarzyszenie o w/w opinii: 10 kwietnia 2008 r. i 16 kwietnia 2009 r. Dopiero trzecie pismo z 24 czerwca 2009 r. przyniosło skutek widoczny wyżej.

Pozostaje szczerze pogratulować obu organom ścigania uczestniczącym w powyższej sprawie skutecznej ochrony sprawców czynów karalnych.

Nie przedłużając zbędnego w tym wypadku komentarza poprzestaniemy na przytoczeniu fragmentów art. 2. Kodeksu postępowania karnego, którego przepisy mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.