Pismo do Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy

Do: Pan Janusz Galas
Z-ca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji

Warszawa, 15.06.2009 r.

dotyczy: zagrożenia bezpieczeństwa na drodze rowerowej w ciągu ul. Kasprowicza

Szanowny Panie Dyrektorze!

Uprzejmie proszę o sprawdzenie, na jakich zasadach na drodze rowerowej w ciągu ul. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. Lindego umieszczono niebezpieczne drewniane podpory zadaszenia ochronnego związanego z budową bloku mieszkalnego. Załączam trzy fotografie ilustrujące obecny stan z obu stron omawianego odcinka ścieżki.

Jeśli sytuacja ta jest zgodna z zatwierdzonym przez Pana projektem organizacji ruchu, wnoszę o udostępnienie kopii tego projektu wraz z dokładnym wyjaśnieniem podstaw, jakimi kierował się Pan udzielając zgody na umieszczenie na drodze rowerowej elementów stanowiących oczywiste zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, bez żadnego ich oznakowania zwracającego uwagę i skutkujące niedopuszczalnym, subnormatywnym zwężeniem przekroju. Na uwagę zasługuje zwłaszcza miejsce widoczne na ostatnim zdjęciu, sąsiadujące z przejazdem przez jezdnię. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego nie zobowiązano wykonawcy budynku do wytyczenia bezpiecznego i zgodnego z przepisami objazdu drogi rowerowej?

Jeśli sytuacja ta nie jest zgodna z projektem organizacji ruchu, wnoszę o pilne spowodowanie usunięcia ze ścieżki wspomnianych elementów oraz podjęcie działań zmierzających do ustalenia winnych zaistniałej sytuacji i wyciągnięcia wobec nich konsekwencji przewidzianych prawem za samowolne spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z góry dziękuję za sprawne potraktowanie zgłoszenia i poinformowanie mnie o podjętych działaniach. Akceptuję udzielenie odpowiedzi pocztą elektroniczną.

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Do wiadomości: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Załącznik - dokumentacja fotograficzna

BD-IR-IC-GSZ-55141-524-2-09

Warszawa, dnia 24.06.2009 r.

Do: Marcin Jackowski

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na ścieżce rowerowej na ul.Kasprowicza wynikającego z ustawienia podpór zadaszenia na ścieżce rowerowej uprzejmie informuję, że funkcjonujące w terenie oznakowanie jest niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W tut. Urzędzie zatwierdzony był w roku 2008 projekt organizacji ruchu na czas budowy budynku mieszkalnego przy ul.Kasprowicza 68. W zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu nie przewiduje się ustawienia podpór zadaszenia w ścieżce rowerowej ani jej zawężania w stosunku do stanu istniejącego (kserokopię projektu organizacji ruchu przesyłam w załączeniu).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacja o nieprawidłowym oznakowaniu i zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu zostanie przekazana do Zarządu Dróg Miejskich z jednoczesną prośbą o podjęcie natychmiastowych działań w powyższej sprawie.

Janusz Galas
Z-ca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji
Inżynier Ruchu m. st. Warszawy

[Wytłuszczenia od redakcji, skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/odpowiedzi/ir_kasprowicza_lindego_200906.pdf ]

Fragment projektu organizacji ruchu

Opis Techniczny projektu organizacji ruchu

Pod adresem wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/odpowiedzi/org_ruchu_kasprowicza_lindego_txt_2009.pdf

Od redakcji

Na rysunku wyraźnie zaznaczono, że podpory zadaszenia mają się znajdować na granicy ścieżki rowerowej i chodnika. Tymczasem w rzeczywistości ustawiono je prawie w jednej czwartej przekroju ścieżki. Stwierdzenie niezgodności z zatwierdzonym projektem było więc dość proste. O wiele trudniej wyjaśnić inne okoliczności dotyczące tej sytuacji -- zatwierdzenie nieprzepisowego projektu, a potem dopuszczenie do jego półrocznego funkcjonowania.

Nawet gdyby wykonawca daszka trzymał się ściśle projektu i postawił podpory zachowując 2 metry szerokości drogi rowerowej, to i tak nie byłoby to zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. § 54. Rozporządzenia [zobacz >>>] mówi jasno, że nad drogą powinna być zachowana wolna przestrzeń, zwana dalej "skrajnią drogi", o wymiarach określonych w załączniku nr 1.

W załączniku tym schemat skrajni dróg dla rowerów wskazuje czytelnie, że w odległości 20 cm od krawędzi nie może być żadnych elementów ograniczających skrajnię.

Czy Inżynier Ruchu m. st. Warszawy o tym nie wiedział wydając zgodę na umieszczenie podpór w 20-centymetrowej skrajni ścieżki rowerowej? A może w ogóle nie zauważył problemu ruchu rowerowego, tak jak na wiaduktach ul. Modlińskiej, gdzie zatwierdzona organizacja ruchu pozbawiona jakiejkolwiek możliwości legalnego przejechania rowerem [zobacz >>>] wywołała niedawno protesty cyklistów? Dyrektor Galas zareagował szybko i naprawił błąd, ale dlaczego dopuścił wcześniej do jego powstania?

Dlaczego ani żaden z dwóch organów zarządzających drogami (ul.Kasprowicza i ul.Lindego), ani organ zarządzający ruchem nie dostrzegły przez pół roku opisanych nieprawidłowości? Czy dotychczasowe sygnały o podobnych przypadkach w tym rejonie [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] nie powinny spowodować większej czujności?

W opisie technicznym projektu organizacji ruchu czytamy: Na ul. Kasprowicza na czas ustawienia zadaszenia przewidziano zamknięcie dla ruchu ścieżki rowerowej. Budowa zadaszenia nad chodnikiem potrwa ok. 2 - 3 dni. Ciekawe, jaki sposób poruszania się rowerów przewidziano na ten czas (zapewne żaden) i czy podobne podejście zostałoby zaakceptowane dla ulicy, którą jeżdżą samochody...

Na naszej witrynie nie brakuje przykładów błędnej organizacji ruchu, które zauważyli i zgłosili warszawiacy [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>], co niekiedy doprowadziło do uporządkowania bałaganu, ale czasami pozostaje bez echa. Jak widać -- problem nadal istnieje, a o jego powadze nie trzeba chyba przekonywać. Jeśli Wydziałowi Inżyniera Ruchu w BDiK nadal dokuczają braki kadrowe sygnalizowane dwa lata temu [zobacz >>>], to może czas pomyśleć nad bardziej systematycznym wsparciem społecznym? Może BDiK uruchomi upraszczający komunikację elektroniczny formularz do zgłaszania zastrzeżeń do warunków na stołecznych drogach i zachęci do korzystania z niego?

Efekty

[zobacz >>>]