Odpowiedź ZTM na wnioski Komisji Dialogu Społecznego w sprawie zagospodarowania przestrzeni nad stacjami II linii metra (3+3) [zobacz >>>] wskazuje na to, że spora część zgłoszonych postulatów zostanie uwzględniona. Poniżej przytoczono odpowiedź ZTM w całości - w większości jest ona sformułowana jako zalecenia dla projektantów.

Pismo ZTM z 10 VII 2014 r.

Dotyczy: Uchwały nr 11/20l4 Komisji dialogu społecznego ds. transportu

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na przekazaną Uchwałę nr 11/2014 Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu przy Biurze Koordynacji inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym z dn. 28 maja 2014 r. w sprawie projektów budowlanych dla I etapu realizacji odcinka zachodniego oraz wschodnio-północnego II linii metra, Zarząd Transportu Miejskiego po zapoznaniu się z treścią i uwagami zawartymi w ww. uchwale oraz przeanalizowaniu posiadanych dokumentacji projektowych dotyczących realizowanych odcinków I etapu pod kątem wniosków Komisji zawartych w uchwale, postanowił przekazać projektantem następujące zalecenia:

dot. odcinka wschodniopółnocnego:

1. C-18 Trocka

a. zalecenie dot. włączenia do ruchu drogi dla rowerów na północnym krańcu ut. Nowo-Pratulińskiej oraz usytuowania przejazdu przez jezdnię po drugiej stronie przejścia dla pieszych,

b. zapytanie o możliwość realizacji chodnika dla pieszych dalej w kierunku ul. Gilarskiej,

c. zapytanie o możliwość realizacji chodnika dla pieszych po linii prostej bezpośrednio od przejścia dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania z ul. Trocką do wejścia W4.

2. C-17 Targówek

a. pasy rowerowe w ul. Ossowskiego mogą być uwzględnione dopiero po zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu, której projekt na wniosek ZDM będzie obecnie poddany audytowi bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b. zalecenie dot. likwidacji drogi dla rowerów i przejazdów dla rowerzystów przez północne i zachodnie ramiona skrzyżowania oraz wprowadzenie ruchu rowerowego na skrzyżowanie poprzez czwarty, wschodni wlot,

c. zalecenie dot. wprowadzenia przejść dla pieszych na wszystkich kierunkach skrzyżowania ulic Pratulińskiej i Ossowskiego.

3. C-16 Szwedzka

a. zalecenie dot. usunięcia trawnika pomiędzy przejściem dla pieszych przez ul. Strzelecką, a wejściem do stacji metra,

b. zapytanie o możliwość uzupełnienia szpaleru drzew po zachodniej stronie ul. Szwedzkiej zgodnie z zapisami projektu mpzp Nowa Praga.

dot. odcinka zachodniego:

1. C-8 Płocka

a. zapytanie o możliwość prowadzenia ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ul. Płockiej, zgodnie z zapisami projektu mpzp rej. Wolska-Płocka,

b. zapytanie o możliwość uzupełnienia szpaleru drzew po wschodniej stronie ul. Płockiej, w zastępstwie przewidzianych miejsc parkingowych, zgodnie z zapisami projektu mpzp rej. Wolska-Płocka.

2. C-7 Młynów

- lokalizacja dojścia do stacji kolejowej była uzgadniana z PKP PLK, które w ramach projektu realizacji przystanku Warszawa Młynów planuje budowę kładek pieszych nad ul. Górczewską po obu stronach linii kolejowej nr 20, na przedłużeniu peronów, z wykorzystaniem istniejącej w pasie dzielącym zabytkowej podpory.

3. C-6 Księcia Janusza

a. nie przedstawiano dotychczas do uzgodnienia ostatniej wersji projektu zagospodarowania terenu stacji,

b. obecna lokalizacja wyjścia ze stacji metra na południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania ul. Olbrachta z ul. Górczewską jest niezgodna z zapisami mpzp dla rej. ul. Jana Olbrachta (Plan 3), który teren 27U przeznacza pod usługi,

c. zalecenie dot. wprowadzenia przejazdów dla rowerzystów przez wszystkie ramiona skrzyżowania ul. Góralskiej z ul. Górczewską,

d. zalecenie dot. przeanalizowania możliwości lokalizacji ścieżki rowerowej także po stronie południowej ul. Górczewskiej, na odcinku od ul. Góralskiej do ul. Ciołka, z przejazdami dla rowerzystów przy wszystkich przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ul. Górczewskiej z ulicami Księcia Janusza i Ciołka.

Część uwag i wniosków dotyczących lokalizacji stojaków rowerowych, korekty przebiegu dróg rowerowych oraz przejść przez jezdnie będzie możliwa do wdrożenia na etapie uzgadniania docelowej organizacji ruchu lub realizacji projektów wykonawczych.

Buspasy i zatoki autobusowe pozostają w gestii Inżyniera Ruchu.

Projekt nie obejmuje swoim zakresem zagadnień zwężenia ulic, zmiany układu skrzyżowań czy likwidacji miejsc parkingowych. Uwagi dotyczące zmiany lokalizacji stacji są na obecnym etapie projektowania niemożliwe do wprowadzenia.

Z up. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
Grzegorz Dziemeszczyk

Do wiadomości:
- Biuro Drogownictwa i Komunikacji
- Metro Warszawskie Sp. z o.o.