Stanowisko nr 27 z dnia 24.02.2010 r. ws. koncepcji organizacji ruchu na skrzyżowaniu Plac Wileński w Warszawie (przyjęte jednogłośnie)

W związku z opracowywaniem na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy „Koncepcji organizacji ruchu na skrzyżowaniu Plac Wileński w Warszawie” Komisja przedstawia następujące stanowisko:

1)Opowiadamy się za zastosowaniem wariantu 2 z zastosowaniem poniższych poprawek.

2)Wnosimy o zwężenie wlotu ul. Wileńskiej z 5 do 3 pasów ruchu (1 pas w kierunku wschodnim, 1 pas w kierunku zachodnim + pas autobusowy) oraz zmniejszenie promieni łuków na połączeniu jezdni ul. Wileńskiej i Targowej. Pozwoli to na wydłużenie przystanku autobusowego w kierunku północnym i skrócenie przejścia dla pieszych.

3)Sugerujemy kontynuację pasa autobusowego umożliwiającego komunikacji publicznej wyjazd z ul. Wileńskiej w kierunku zachodnim i południowym. Rozwiązanie to można traktować jako tymczasowe do czasu wykonania pasa autobusowo-tramwajowego na ul. 11 Listopada i/lub Targowej.

4)Postulujemy zwężenie ul. Targowej:

a)na wlocie północnym do 2 pasów ruchu i przeznaczenie zewnętrznego pasa ruchu na pas autobusowy i jednocześnie pas do prawoskrętu w Al. Solidarności,

b)na północ od al. Solidarności do dwóch pasów ruchu w kierunku północnym. Ani obecne natężenie ruchu, ani prognozy nie uzasadniają 3 pasów ruchu w tym kierunku. Zwężenie jezdni pozwoli wyznaczyć drogę dla rowerów bez szkody dla ruchu pieszego, a także przysunąć przejścia i przejazdy przez al. Solidarności i ul. Wileńską na zachód, zmniejszając całkowity rozmiar skrzyżowania.

5)Proponujemy zmianę organizacji pasów ruchu na południowym wlocie ul. Targowej na układ: pas do lewoskrętu, pas do jazdy na wprost, pas do jazdy na wprost i prawoskrętu, pas autobusowy z wydzielonym prawoskrętem, będący w przyszłości kontynuacją pasa autobusowego w ciągu ul. Targowej.

6)Wnosimy o zaprojektowanie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Targowej w sposób umożliwiający łatwe wykorzystanie go w przyszłości pod pas tramwajowo-autobusowy. W tym celu konieczne jest rozsunięcie osi torów tak, aby w rozwiązaniu docelowym było możliwe wprowadzenie ruchu autobusowego w relacji 11-go Listopada – Targowa.

7)Prosimy o zastosowanie pasów o szerokości 2,75-3,0 m (z dopuszczalnym wyjątkiem dla pasów autobusowych). Pozwoli to na poszerzenie przestrzeni dla pieszych bez szkody dla ruchu, np. na wlocie wschodnim al. Solidarności po stronie północnej i południowej o 1,5-2 m.

8)W związku z punktami 2, 4 i 7 wnosimy o doprojektowanie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów po południowej stronie skrzyżowania. Przebudowa skrzyżowania powinna być okazją do wykonania kroku w kierunku realizacji zapisów dokumentów planistycznych i strategicznych, a nie tylko konserwować stan istniejący. Niefunkcjonalne rozmieszczenie już zaprojektowanych wyjść z przejść podziemnych nie powinno być przeszkodą, gdyż możliwe jest zaprojektowanie przejść skośnych. Przejścia takie są szeroko stosowane w Niemczech – dobrą analogią mogą być np. przejścia przez Berliner Allee nad stacją metra Steinstraße w Dusseldorfie. Zwężenie pasów ruchu pozwoli zdecydowanie skrócić drogę do pokonania przez pieszych przechodzących przez jezdnię.

9)W zależności od wyników przeprowadzonych analiz ruchu dla skrzyżowania Al. Solidarności z ul. Jagiellońską proponujemy likwidację wlotu ul. Cyryla i Metodego, a następnie zamianę go na pochylnię dojazdową do postulowanego parkingu podziemnego nad stacją metra i/lub pomieszczeń technicznych stacji metra.

10)Wnosimy o doprojektowanie przejazdu dla rowerów obok przejścia dla pieszych przez al. Solidarności na skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską, nawiązującego do projektu firmy Komprojekt s.c. z wprowadzeniem ruchu rowerowego w kierunku południowym w jezdnię ul. Jagiellońskiej. Celem uniknięcia niepotrzebnego przeplatania ruchu rowerowego z samochodowym, organizacja ruchu może wzorować się na rozwiązaniach stosowanych w Krakowie na skrzyżowaniach, na których ruch samochodowy może jedynie skręcać w prawo, a rowery mogą jechać na wprost, np. skrzyżowanie Starowiślna / Dietla lub Smoleńsk / Krasińskiego / Dunin-Wąsowicza.

11)Wnosimy o doprojektowanie przejazdu dla rowerzystów po zachodniej stronie skrzyżowania. Przejazd nie musi przebiegać obok przejścia dla pieszych - może zostać przeprowadzony po wschodniej stronie wyjść z przejść podziemnych.

12)Wnosimy o przesunięcie do skrzyżowania:

a)przystanku autobusowego na ul. Targowej po południowej stronie skrzyżowania z al. Solidarności (obecnie DW.WILEŃSKI 01), aby skrócić drogę przejścia podczas przesiadki,

b)przejścia dla pieszych i przejazdów dla rowerów po wschodniej stronie skrzyżowania Targowa / al. Solidarności.

13)Uznajemy za szczególnie ważne przewidzenie rezerwy na wygrodzenia uniemożliwiające nielegalne parkowanie (np. słupki U-12c), m.in. po wschodniej stronie ul. Targowej i po północnej stronie al. Solidarności.

14)Wyjście z metra w narożniku północno-zachodnim (przy cerkwi) powinno być obrócone o 45° i pozostawać w zgodnie z orientacją przestrzenną pozostałych wyjść z metra.

15)Wyrażamy ponadto nasze poparcie dla zawartego w "Koncepcji organizacji ruchu" postulatu usytuowania parkingu rowerowego na poziomie -1 północnej antresoli stacji metra, istotne jest przy tym zapewnienie możliwości sprowadzania rowerów na ten poziom za pomocą pochylni, a gdzie to nie jest możliwe, stosownych szyn przy krawędziach schodów (zdjęcia takowych znajdują się również w "Koncepcji").

16)Wnosimy w miarę możliwości o uwzględnienie szpalerów drzew wzdłuż ulic objętych projektem. Sugerujemy także likwidację trudnych w utrzymaniu wąskich pasów zieleni pomiędzy drogami rowerowymi a chodnikami, przy zastosowaniu segregacji wysokościowej ruchu rowerowego i pieszego, oddzieleniem ich pasem bruku oraz zapewnieniu skrajni rowerowej 0,5 m.

Prezydium Komisji
Jan Jakiel
Maciej Sulmicki
Witold Weszczak