Niniejsza broszura opisuje zagrożenia, jakie niesie ze sobą transport drogowy. Broszura skierowana jest do studentów, ekologów, dziennikarzy i wszystkich innych, którzy zainteresowani są ekologicznymi aspektami transportu. Celem publikacji jest upowszechnienie w społeczeństwie prawdziwego obrazu transportu drogowego i zwrócenie uwagi na zagrożenia z nim związane. Czytelnik po zapoznaniu się z jej treścią posiądzie wiedzę na temat ilości samochodów poruszających się po Polsce, dowie się dlaczego polskie pociągi i komunikacja miejska nie cieszą się takim zainteresowaniem jak w innych krajach. W publikacji poruszone zostały problemy zasad nierównego finansowania poszczególnych gałęzi transportu, szkodliwość hałasu i emisji zanieczyszczeń. Opisano problematykę wypadków drogowych i koszty zewnętrzne transportu, zaproponowano także proekologiczne rozwiązania transportowe, jak i zasady polityki transportowej.

Pierwszy rozdział przedstawia podstawowe dane na temat transportu drogowego i kolejowego.

W drugim rozdziale opisano czym jest hałas, jakie są przyczyny powstawania i odniesiono się do jego szkodliwości. Można w nim przeczytać o poziomach dźwięku emitowanych z transportu, zagrożeniach dla zdrowia człowieka i środowiska, jakie wiążą się z nadmiernym hałasem. Zostało jednoznacznie wykazane, że transport drogowy jest źródłem nadmiernego hałasu i przyczynia się do licznych chorób człowieka, jest także niezwykle szkodliwy da środowiska.

Rozdział trzeci opisuje szczegółowo substancje zawarte w spalinach pochodzących z transportu samochodowego i odnosi się do ich szkodliwości dla człowieka i środowiska. Można także znależć tu informacje o wpływie spalin na zjawiska atmosferyczne, efekt cieplarniany i zmiany klimatu.

W czwartej części broszury wymieniono inne zagrożenia dla środowiska, które są wywołane transportem - problem zimowego utrzymania dróg, zanieczyszczenie mórz i oceanów w wyniku transportu paliw, a także naświetlono kwestię produkcji samochodów, zagrożenia związane ze zużywaniem się opon, płynów eksploatacyjnych i części samochodowych.

Rozdział piąty opisuje dokładnie liczbę, przyczyny i skutki wypadków drogowych w ostatnich latach. Zaznaczono, że Polska jest najniebezpieczniejszym krajem w Unii Europejskiej pod względem ilości wypadków i liczby ofiar z nimi związanych.

Koszty zewnętrzne transportu zostały przedstawione w kolejnym rozdziale. Wykazano, że transport samochodowy wiąże się z największymi kosztami zewnętrznymi zarówno jeśli chodzi o wypadki, ale również o zanieczyszczenie środowiska czy zajętość terenu. W rozdziale tym opisano również problem budowy dróg na cennych przyrodniczo obszarach.

Przedostatni rozdział jest zbiorem dobrych rad dla każdego człowieka - jak postępować odpowiedzialnie, aby jak najmniej szkodzić środowisku. Wspomniano tutaj o korzystaniu z transportu zbiorowego, rowerów i o możliwości wywierania wpływ na władze odpowiedzialne za politykę transportową, do których należy organizowanie transportu zrównoważonego.

Ostatni rozdział opisuje politykę transportową jaką powinny prowadzić władze aby stworzyć dla ludzi warunki transportu możliwie mało szkodliwe dla środowiska.