[1] Obywatelski Ruch Ekologiczny 2006. "Miasta bez spalin i hałasu". Strona internetowa: www.ore.most.org.pl/projekty/folder.html Strona odwiedzona w marcu 2006.

[2] Raport Instytutu Transportu Drogowego na podstawie IRTAD (International Road Traffic and Accident Database) 2005. "Stan Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w krajach OECD". Instytut Transportu Drogowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa.

[3] Raport Komendy Głównej Policji 2005. "Liczba wypadków w 2004 r." Komenda główna Policji. Strona Internetowa KGP www.kgp.gov.pl Strona odwiedzona w lutym 2006.

[4] GUS 2005. "Ochrona Środowiska 2005". Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

[5] GUS 2002. "Mały Rocznik Statystyczny". Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

[6] Prezentacja 2004. "Społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju Polskich Kolei Państwowych". Polskie Koleje Państwowe, Warszawa.

[7] Eurostat 2003. Detailed statistics on the EU and candidate countries, and various statistical publications for sale. Strona internetowa epp.eurostat.cec.eu.int Strona odwiedzona w marcu 2006.

[8] Hyła M. 1996. "Miasta dla rowerów, nie dla samochodów". Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Kraków.

[9] Rogers R. 1997. "Cities for a small planet" London.

[10] Dz. U 1998 nr 66 poz. 436. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

[11] European Environmental Agency 2000. Strona internetowa Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska: dataservice.eea.eu.int Strona odwiedzona w lutym 2006.

[12] Jennifer Bretschneider 1997. Podręcznik ICLEI w zakresie zarządzania środowiskiem dla władz samorządowych środkowej i wschodniej europy. Tom 17 "Ekologiczne zarządzanie transportem miejskim" Freiburg: ICLEI European Secreatariat.

[13] Instytut Patologii Słuchu 2006. Strona internetowa Instytutu Patologii Słuchu: www.ifps.org.pl Strona odwiedzona w lutym 2006.

[14] Ministerstwo Środowiska 2006. Program Operacyjny "Infrastruktura i środowisko". Wstępny projekt nr 1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa.

[15] Kopta T. 2001. "Twój Samochód Zagraża Twemu Życiu". Polski Klub Ekologiczny, Wrocław.

[16] Gronowicz J. 1996. "Ochrona Środowiska w Transporcie Lądowym". Zakład Techniki i Eksploatacji Samochodów. Politechnika Szczecińska, Szczecin.

[17] Zakrzewski S. 2000. "Podstawy toksykologii środowiska" Polskie wydawnictwo naukowe PWN.

[18] University of California, Irvine in: L.A.'s Lethal Air - New Strategies for Policy, Organizing, and Action; WATCHDOG, Los Angeles 1991, za: Brodde K. 1993.

[19] Analiza 2002. "Analiza metodyk inwentaryzacji emisji pyłu drobnego możliwych do zastosowania na potrzeby konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości. Wstępna inwentaryzacja na rok 2000" Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji, Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.

[20] Wojewódzki Instytut Środowiska, Raport 2000. “Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie" WiOŚ Warszawa.

[21] Jendryczko A 1998: "Czy platyna będzie zagrożeniem na drogach?", AURA 2/98.

[22] Abbey, Lebowitz, Mills, Petersen, Lawrence, Buchette 1995. “Long - term ambient concentrations of particulates and oxidants and developmet of chronic desease in a cohort of nonsmoking california residnts" Inhalation Toxicology. 7/1995 za: Budinger M 1996: Krank durch Ozonsmog, Greenpeace Studie, Hamburg.

[23] Rachel's Hazardous Waste News 1994, nr 390 i 391.

[24] Brodde K 1993: "Krebsgefahr Stadten - die todliche Wirkung des Autoverkehrs, Greenpeace Studie“ Hamburg.

[25] Ippen M. 1998: "Studie zur Krebshaufigkeit und Verkehrsdichte“ Versicherungsmagazin, Heft 2/1989, za: Brodde K 1993: "Krebsgefahr Stadten - die todliche Wirkung des Autoverkehrs, Greenpeace Studie, Hamburg.

[26] Suddeutsche Zeitung, Mysteriose Cluster, 27.5.93, za: Brodde K 1993: "Krebsgefahr Stadten - die todliche Wirkung des Autoverkehrs, Greenpeace Studie, Hamburg.

[27] Savitz D.A., Feingold L.A.: Association of childhood cancer with residential traffic density. Scand. J. Health 1989, 15, 360-363, za: Brodde K 1993: "Krebsgefahr Stadten - die todliche Wirkung des Autoverkehrs, Greenpeace Studie, Hamburg.

[28] WWF, Światowa organizacja na rzecz dzikiej przyrody. 2006. Strona internetowa Światowej Organizacji na rzecz dzikiej Przyrody WWF: www.wwf.pl/kampanie/kampania_energia.php Strona odwiedzona w lutym 2006.

[29] European Federation for Transport and Environment. 2005 “Cleaner is Cheaper: Why European climate policy for cars is failing, and what can be done about it".

[30] Urząd Zamówień Publicznych 2006. Strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl/biulety/2005/162/162_8550.html Strona odwiedzona w lutym 2006.

[31] Delobbe S., Kapel A., Bogdanowska A. 01.2004. "W półtora roku po zatonięciu Prestige". Salamandra nr 1/2004(19).

[32] Mikuła J. 2000. Recykling wraków samochodowych w  świetle Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Dr hab. inż. Janusz Mikuła, Politechnika Krakowska.

[33] Welfens M.J., Śleszyński J., Schutz H., Mundel A., Stodulski W. 1999. "Ekorozwój poprzez odmaterializowanie produkcji i konsumpccji strategia dla nowej polityki ekologicznej w Polsce. Raport 2/99. Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warszawa.

[34] Broszura Światowej Organizacji Zdrowia. 2004. "Bezpieczeństwo na drodze to nie przypadek". WHO. Warszawa.

[35] Tylutki A., Wronka J. 1994. "Koszty zewnętrzne transportu niedoceniona kategoria ekonomiczno społeczna". Rynek Kolejowy 8/1994.

[36] Dz. U. 2004 nr 235 poz. 2350. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

[37] Greenpeace 2006. Strona internetowa Organizacji Ekologicznej Greenpeace: www.greenpeace.pl/campaigns/story/story_12.html Strona odwiedzona w marcu 2006.

[38] Rospuda, Kampania Ochrony Doliny 2005. Strona internetowa: www.rospuda.most.org.pl Strona odwiedzona w marcu 2006.

[39] Kuśnierz G. 1998. "Krótka historia obrony przyrody". Strona Internetowa: www.anna-akcja.eko.org.pl/kniga.html Strona odwiedzona w lutym 2006.

[40] Aeris Futuro 2006. Projekt "Czas na Las". Strona internetowa: www.aeris.eko.org.pl Strona odwiedzona w marcu 2006.

[41] Swolkień O. 2005. "Polityka transportowa" Federacja Zielonych Grupa Krakowska, Kraków.

[42] Konferencja Ministrów Transportu Unii Europejskiej 2001. Podsumowanie obrad Okrągłego Stołu Ministrów Transportu Unii Europejskiej pt. Transport i rozwój gospodarczy.