Do: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Dotyczy: rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie miasta Kobyłka.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze na zlecenie Miasta Kobyłka opracowuje ,,Koncepcję rozwoju sieci tras rowerowych”. W związku z przeprowadzoną analizą koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej opracowanej przez konsorcjum firm CGM Projekt i WYG na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, oraz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i istniejącego zagospodarowania przyległego terenu, postulujemy wprowadzić następujące korekty w ww. projekcie rozbudowy drogi:

- Na skrzyżowaniu z ul. Hallera dodanie łącznika rowerowego pomiędzy jezdnią główną a serwisową i osygnalizowanie go jako czwarty wlot skrzyżowania (wg projektu np. rowerzysta wyjeżdżający z Turowa w kierunku Warszawy musiałby jechać ok. 700 m jezdnią główną, zanim pojawi się możliwość zjechania na drogę serwisową).

- Rezygnacja z prowadzenia drogi rowerowej wzdłuż jezdni serwisowej (odcinek od km 25+855 do km 26+560); zamiast tego lepiej wprowadzić elementy uspokojenia ruchu na ww. jezdni.

- Wprowadzenie przejazdu dla rowerów przez ul. Nadarzyńską na skrzyżowaniu z ul. Orląt Lwowskich i doprowadzenie drogi rowerowej do jezdni serwisowej po południowej stronie jezdni (wzdłuż ul. Orląt Lwowskich planowana jest droga rowerowa; z kolei doprowadzenie drogi rowerowej do drogi serwisowej umożliwi legalny dojazd rowerem do celów podróży również po drugiej stronie jezdni).

- Wprowadzenie przejazdu dla rowerów przez ul. Nadarzyńską również po południowej stronie skrzyżowania z ulicami Nadarzyn i Orzeszkowej (w ul. Orzeszkowej kontynuacja drogi po stronie południowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, będzie znacznie łatwiejsza do zrealizowania) oraz powiązanie przejazdu ze zaślepianym zakończeniem ul. Wyspiańskiego.

- Wprowadzenie przejazdów dla rowerów przez ul. Nadarzyńską na skrzyżowaniu z ul. Orszagha / Bohaterów Ossowa; odsunięcie chodnika i drogi rowerowej od jezdni na wlocie ul. Orszagha z zapewnieniem miejsc akumulacji dla pieszych przed przejściami (wg projektu piesi oczekujący na przejście -- zarówno przez ul. Orszagha jak i Nadarzyńską -- blokowaliby drogę rowerową).

- Powiązanie drogi rowerowej wzdłuż ul. Nadarzyńskiej ze ślepymi zakończeniami ul. Nałkowskiego i ul. Asnyka w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną.

- Zachowanie ciągłości nawierzchni i poziomu niwelety drogi rowerowej na zjazdach bramowych (zgodnie z art. 27 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym rowerzyści mają pierwszeństwo przed pojazdami przecinającymi ścieżkę poza jezdnią, a więc np. wyjeżdżającymi z posesji; przerywanie ciągłości nawierzchni drogi rowerowej na wjazdach stanowi sprzeczność pomiędzy rozwiązaniami geometrycznymi a organizacją ruchu, prowokując nieprzepisowe zachowania i powodując zagrożenie dla użytkowników drogi).

- Odsunięcie drogi rowerowej od wiat przystankowych, tak by zachować skrajnie zgodną z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 poz. 430).

Wprowadzenie tych zmian do projektu pozwoliłoby nie tylko na poprawę jakości trasy rowerowej i bezpieczeństwa ruchu w ul. Nadarzyńskiej, ale także na znaczne obniżenie kosztów budowy całego systemu tras rowerowych na terenie gminy. W szczególności uwzględnienie w projekcie przejazdów dla rowerów przez ulicę Nadarzyńską (nawet z pewnym nadmiarem) byłoby znacznie tańsze niż późniejsza kosztowna przebudowa sygnalizacji świetlnych.

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Nieruchomości i Infrastruktury

2. CGM Projekt Sp. z o.o.

3. Urząd Miasta Kobyłka