Uchwała

Nr ... Rady Dzielnicy Warszawa-Ochota z dnia ... w sprawie tworzenia warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej w Dzielnicy Warszawa-Ochota [projekt]

1.

Uznaje się za niezbędne podejmowanie działań na rzecz tworzenia dogodnych warunków dla komunikacji rowerowej i jej popularyzacji na terenie Dzielnicy.

2.

Ustala się program budowy dróg rowerowych na terenie Dzielnicy na lata 2004-2006 określony harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały.

3.

Dla realizowanych przez Dzielnice dróg rowerowych przyjmuje się Standardy Projektowe w brzmieniu załącznika nr 2 do Uchwały.

4.

Zobowiązuje się Zarząd Dzielnicy do tworzenia w szkołach i obiektach sportowych warunków do bezpiecznego przechowywania rowerów.

5.

Zobowiązuje się Zarząd Dzielnicy do nawiązania współpracy z Policją i Strażą Miejską w celu utworzenia rowerowych patrolów na trasach rowerowych oraz w parkach i osiedlach mieszkaniowych.

6.

Zobowiązuje się Zarząd Dzielnicy do uwzględniania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dróg dla rowerów, a także uzupełnienia planów nie zapewniających warunków dla ruchu rowerowego.

7.

Realizacja zadań, określonych w par. 1-6, powinna się odbywać w konsultacji z przedstawicielami środowisk promujących ruch rowerowy.

8.

Protokół imiennego głosowania stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy.

10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Dzielnicy Warszawa-Ochota nr ... z dnia ...

HARMONOGRAM BUDOWY SIECI TRAS ROWEROWYCH W DZIELNICY WARSZAWA-OCHOTA na lata 2004-2006

I. Elementy tras rowerowych

Wyróżnia się poniższe elementy tras rowerowych o następujących szacunkowych kosztach jednostkowych:

- budowa wydzielonej drogi dla rowerów zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 2: 200,000 - 250,000 zł/km;

- adaptacja istniejącego chodnika lub alei parkowej poprzez wydzielenie ścieżki lub oznakowanie jako ciągu pieszo-rowerowego, obniżenie krawężników, wyznaczenie przejazdów przez skrzyżowania, podniesienie przejazdów przez ulice lokalne do poziomu chodnika: 20,000 - 50,000 zł/km;

- uspokojenie ruchu na ulicy lokalnej w sposób przyjazny dla ruchu rowerów: 20,000 - 30,000 zł/km.

II. Strefy ograniczonej prędkości

Strefy ograniczonej prędkości ("tempo 30 km/h") stanowią integralną część projektu układu tras rowerowych i będą tworzone równolegle z budową wydzielonych dróg rowerowych.

- W strefach ograniczonej prędkości komunikacja rowerowa jest traktowana w sposób równoprawny lub uprzywilejowany na jezdniach.

- Na ulicach jednokierunkowych w strefach ograniczonej prędkości dopuszcza się stosowanie tzw. kontrapasów do ruchu rowerów pod prąd.

- Strefy ograniczonej prędkości będą projektowane i finansowane ze środków Dzielnicy przeznaczonych na budowę i remonty dróg.

III. Przebieg i sposób realizacji tras

Trasa 1. Żwirki i Wigury - Uniwersytecka - Pl. Narutowicza

a. budowa wydzielonej drogi dla rowerów po stronie zachodniej ul. Żwirki i Wigury od granicy dzielnicy do ul. Miecznikowej;

b. uspokojenie ruchu na ul. Uniwersyteckiej i Akademickiej.

Trasa 2. Wawelska - Grzymały

a. adaptacja chodników po północnej stronie ul. Wawelskiej i Grzymały od Al. Niepodległości do Al. Jerozolimskich, budowa wydzielonej ścieżki w rejonie Hali Kopińskiej;

b. adaptacja chodników po południowej stronie ul. Wawelskiej od Al. Niepodległości do Żwirki i Wigury;

c. adaptacja chodnika po południowej stronie ul. Wawelskiej na odcinku od ul. Pasteura do Grójeckiej.

Trasa 3. Grójecka

a. uwzględnienie wydzielonych dróg dla rowerów po obu stronach ul. Grójeckiej w projektach modernizacji tej ulicy, remontów chodników;

b. tymczasowa adaptacja chodnika po stronie wschodniej na odcinku od pl. Narutowicza do pl. Zawiszy;

c. tymczasowa adaptacja chodnika po stronie zachodniej na odcinku od ul. Opaczewskiej do ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.;

d. uspokojenie ruchu na ul. Pasteura.

Trasa 4. Pole Mokotowskie - Banacha - Bitwy Warszawskiej

a. oznakowanie głównej alei Pola Mokotowskiego od kładki nad al. Niepodległości do istniejącej ścieżki rowerowej jako ciągu pieszo-rowerowego;

b. budowa wydzielonej drogi dla rowerów w ciągu ul. Banacha - Bitwy Warszawskiej 1920 r.;

c. przebudowa przejścia podziemnego pod Rondem Zesłańców Syberyjskich;

d. adaptacja podjazdu pod Dworzec Zachodni i koło torów kolejowych.

Trasa 5. Al. Jerozolimskie - Pl. Zawiszy - Nowogrodzka

a. budowa wydzielonych dróg dla rowerów po obu stronach Al. Jerozolimskich w ramach modernizacji tej ulicy;

b. uspokojenie ruchu na ul. Nowogrodzkiej.

Trasa 6. Nowickiego - Dickensa - Drawska / Bohaterów Września

a. budowa ścieżki w parku wzdłuż ul. Nowickiego, z częściowym wykorzystaniem istniejących alejek oraz ewentualnie jezdni ul. Wiślickiej;

b. budowa wydzielonej drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Dickensa i dalej do alei w Parku Szczęśliwickim;

c. oznakowanie wybranych alei w Parku Szczęśliwickim;

d. adaptacja drogi pożarowej na przedłużeniu ul. Bohaterów Września;

e. uspokojenie ruchu na ul. Bohaterów Września.

Trasa 7. Al. Niepodległości

a. budowa wydzielonej drogi dla rowerów w parku Pole Mokotowskie równolegle do Al. Niepodległości od ul. Wawelskiej do ul. Banacha;

Trasa 8. Miecznikowa - Winnicka - Częstochowska - Szujskiego - Dworzec Zachodni

a. uspokojenie ruchu na ul. Miecznikowej, Winnickiej, Częstochowskiej i Szujskiego;

b. budowa krótkiego łącznika ścieżki w parku przy ul. Miecznikowej;

c. adaptacja chodnika i oznakowanie przejazdu przy przystanku ZTM kino Ochota;

d. poszerzenie chodnika w parku od ul. Szujskiego do Dworca Zachodniego;

e. przebudowa wyjść z przejścia podziemnego pod Al. Jerozolimskimi k. Dworca Zachodniego.

f. opcjonalnie: przywrócenie dwukierunkowej organizacji ruchu lub wytyczenie kontrapasu na ul. Częstochowskiej między Szczęśliwicką a Białobrzeską.

IV. Harmonogram budowy z podziałem na lata

ulicatrasaodcinekinwestycjadług. w m
ROK 20047700
Żwirki i Wigury1wiadukt nad torami kol. - Miecznikowabudowa ścieżki2200
Uniwersytecka - Akademicka1Wawelska - pl. Narutowiczauspokojenie ruchu400
Grójecka3pl. Narutowicza - pl. Zawiszyadaptacja chodnika700
Wawelska - N2Al. Niepodległości - Grójeckaadaptacja chodnika1600
Wawelska - S2Al. Niepodległości - Żwirki i Wiguryadaptacja chodnika1100
Grzymały2Grójecka - Al. Jerozolimskieadaptacja chodnika700
Pole Mokotowskie4Al. Niepodległości - Żwirki i Wiguryoznakowanie alei1000
ROK 20054500
Banacha - Bitwy Warszawskiej4Żwirki i Wigury - rondo Zesłańcówbudowa ścieżki2000
rondo Zesłanców4przejście podziemneprzebudowa wyjścia50
Pasteura3Banacha - Grójeckauspokojenie ruchu600
Miecznikowa - Winnicka - Częstochowska - Szujskiego8Żwirki i Wigury - Dworzec Zachodniuspokojenie ruchu / adaptacja / budowa1800
Dworzec Zachodni8przejście podziemneprzebudowa wyjść50
ROK 20065200
Nowickiego - Dickensa6Żwirki i Wigury - Park Szczęśliwickibudowa ścieżki1700
Park Szczęśliwicki6Dickensa - Włodarzewskaoznakowanie alei1000
Bohaterów Września6Park Szczęśliwicki - Al. Jerozolimskieuspokojenie ruchu / adaptacja d. poż.900
Al. Niepodległości7Wawelska - Batoregobudowa ścieżki700
Nowogrodzka5Pl. Zawiszy - Al. Niepodległościuspokojenie ruchu900
RAZEM 2004-200617400