Do: Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Transportu Rowerowego.

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Dróg Miejskich przetargu (NDZP/183/PN/132/07) na:

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w obszarze ograniczonym ulicami: Marszałkowska - Słomińskiego - Wisłostrada - Szwoleżerów - Myśliwiecka - Trasa Łazienkowska - Marszałkowska, w związku z zamknięciem ulicy Krakowskie Przedmieście dla indywidualnego ruchu kołowego

zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zakresu zamawianego opracowania o elementy organizacji ruchu rowerowego.

Uzasadnienie

Objęty opracowaniem obszar jest często odwiedzany przez cyklistów, ze względu na liczne i ważne cele podróży (w tym np. Uniwersytet Warszawski), a jednocześnie niemal zupełnie pozbawiony infrastruktury rowerowej. Co roku dochodzi tutaj do ok. 20 zdarzeń drogowych (wypadków lub kolizji) z udziałem rowerzystów.

Planowane opracowanie to doskonała okazja, by kompleksowo zastosować w Śródmieściu Warszawy różnorodne środki inżynierii ruchu usprawniające ruch rowerowy (szerzej omówione w pkt 2), nie wymagające dużych nakładów finansowych czy skomplikowanych inwestycji, a dotychczas wykorzystywane nader sporadycznie. Zwiększy to możliwości obsługi komunikacyjnej obszaru przez ruch rowerowy, rekompensując ograniczenia w indywidualnym ruchu samochodowym.

Z drugiej strony - brak uwzględnienia ruchu rowerowego w zamawianym opracowaniu i późniejsze wprowadzanie tras rowerowych w oderwaniu od całościowej koncepcji skutkować będzie rozwiązaniami ułomnymi i konfliktowymi.

Proponowane elementy organizacji ruchu rowerowego

Naszym zdaniem, w ramach opracowania warto rozważyć takie zmiany w organizacji ruchu jak na przykład:

(a) Dopuszczenie ruchu rowerów na wybranych ulicach zamkniętych dla ruchu samochodowego, np. Freta, Mostowa;

(b) Dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerów na ulicach o jednokierunkowym ruchu samochodów (na wydzielonym kontrapasie lub na zasadach ogólnych), np. Oboźna, Bednarska, Podwale, Mokotowska, Wiejska, Hoża, Żurawia, Marszałkowska;

(c) Wprowadzenie pasów dla rowerów na wybranych ulicach o ruchu dwukierunkowym, np. Nowy Świat na odcinku plac Trzech Krzyży - rondo de Gaulle'a, Krucza, Tamka;

(d) Objęcie strefą "Tempo 30" lub strefą zamieszkania poszczególnych kwartałów ulic lokalnych oraz wprowadzenie na te ulice elementów uspokojenia ruchu;

(e) Wprowadzenie śluz rowerowych przed wybranymi skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną i ruchem rowerów prowadzonym na zasadach ogólnych jezdnią, np. na ul. Nowy Świat przy skrzyżowaniu z ul. Świętokrzyską;

(f) Zalegalizowanie wyjazdu rowerów na Trakt Królewski z ulic ślepych dla ruchu samochodowego, np. Foksal, Ordynacka, Kopernika, Traugutta.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wyraża gotowość pomocy przy dostosowaniu wyżej wymienionych przykładowych propozycji do przyjętej ogólnej koncepcji organizacji ruchu w obszarze i przy opracowaniu szczegółów tego typu rozwiązań.

Dodatkowe uwagi

Nasze wątpliwości budzi umieszczony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapis: Konieczne jest zbilansowanie potrzeb zaistniałych po likwidacji parkowania na Krakowskim Przedmieściu z możliwościami rozszerzenia parkowania w rejonie Powiśla poprzez wskazanie możliwości budowy zatok, zagospodarowanie niewykorzystanych przestrzeni publicznych itp. Uważamy, że zwiększanie liczby bezpłatnych miejsc parkingowych w strefie śródmiejskiej byłoby niekorzystne dla systemu transportowego Warszawy.

Zwracamy uwagę, że w bieżącym roku ukończono budowę trzech parkingów strategicznych typu Park&Ride, których celem było zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnie komunikacyjne w centrum miasta. Łączna pojemność tych parkingów - 1190 miejsc - w zupełności wystarcza do skompensowania likwidacji miejsc parkingowych na Krakowskim Przedmieściu. Kluczowe dla sukcesu systemu przesiadkowego jest zapewnienie sprawnej komunikacji publicznej, na przykład poprzez wydzielanie nowych pasów dla autobusów czy modyfikacje programów sygnalizacji świetlnej, tak by przyspieszyć ruch tramwajów - i tego typu zmiany powinny się znaleźć w zamawianym opracowaniu.

Drugą możliwością zrekompensowania ubytku miejsc parkingowych na Krakowskim Przedmieściu byłoby poszerzenie strefy płatnego parkowania o Powiśle i rejon Nowego Miasta, co pozwoliłoby uwolnić część istniejących miejsc parkingowych. Warto też przy okazji rozważyć wprowadzenie w rejonie Traktu Królewskiego odpłatności za parkowanie w dni wolne od pracy - ze względu na liczne podróże o charakterze turystycznym i rekreacyjnym, popyt na miejsca parkingowe w rejonie Starego Miasta czy Ujazdowa nie ulega istotnemu zmniejszeniu w weekendy.