Jeszcze przez 2 dni można składać wnioski i uwagi do projektu zarządzenia RDOŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański” [zobacz >>>]. Zachęcamy do tego i dla ułatwienia zamieszczamy poniżej wzór skróconego pisma z głównymi postulatami. Wkrótce opublikujemy też nasze obszerniejsze wystąpienie w tej sprawie.

Przykładowe wnioski i uwagi

Warszawa, 7 października 2015 r.

imię, nazwisko

adres

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
rdos.warszawa@rdos.gov.pl

Zgłaszam następujące wnioski i uwagi do projektu zarządzenia RDOŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański”.

Dla przeciwdziałania negatywnemu wpływowi ruchu pojazdów silnikowych i ich parkowania na środowisko, bezpieczeństwo pieszych, walory rekreacyjne i społeczne wnoszę o skuteczne ograniczenie prędkości i natężenia ruchu oraz nielegalnego parkowania samochodów na ul. Dewajtis.

Wnoszę o wprowadzenie środków kontroli wjazdu, dzięki którym w ul. Dewajtis nie będzie mogło wjechać więcej samochodów niż są w stanie pomieścić legalne parkingi przy UKSW i WMSD. Ponadto wnoszę o wprowadzenie zakazu ruchu (oprócz rowerów) na ul. Dewajtis poniżej skarpy oraz na całej ulicy zakazu ruchu pojazdów ciężarowych z wyjątkiem służb komunalnych.

Popieram stanowisko samorządów mieszkańców Bielan wyrażone w piśmie do prezydent Warszawy z 26.11.2013 r. [zobacz >>>] - sprzeciw wobec likwidacji przyjemnych i bezpiecznych alejek po obu stronach ulicy Dewajtis Z alejek tych korzystała moja rodzina i znajomi od wielu lat. Nagła likwidacja alejek bez konsultacji z mieszkańcami, świadcząca o ich lekceważeniu, jest wielką krzywdą dla lokalnej społeczności.

Obecny jeden wąski (2 metry szerokości) chodnik nie spełnia wymagań niezbędnych dla tak uczęszczanej trasy rekreacyjnej, używanej przez różne grupy (rodzice z dziećmi, z wózkami, emeryci, biegacze, dorośli i dzieci na rowerach, młodzież). Poruszanie się w tłoku na tym chodniku wymaga bezustannej uwagi i przestaje być odpoczynkiem, jak w minionych latach.

Dla przywrócenia wartości społecznych i krajobrazowych, jakimi były szerokie gruntowe aleje spacerowe wzdłuż ul. Dewajtis dające możliwość rekreacji, spacerowania i przemieszczania się różnych grup użytkowników o różnych potrzebach wnoszę o likwidację betonowego chodnika po płd-wsch stronie ul. Dewajtis, przywrócenie gruntowych alej pieszych po obu stronach ul. Dewajtis, fizyczne uspokojenie ruchu i preferencje dla pieszych i rowerzystów na ul. Dewajtis.

Dla poprawy dostępności tras pieszych w rejonie ul. Dewajtis wnoszę o zastąpienie pełnych wygrodzeń innymi zabezpieczeniami, które nie będą tworzyć tak długiej bariery uniemożliwiającej spacerowiczom przejście na drugą stronę ul. Dewajtis.

Dla poprawy klimatu akustycznego i ciszy niezbędnej do odpoczynku wnoszę o fizyczne ograniczenie wjazdu ruchu zmotoryzowanego w ul. Dewajtis, instalację ekranów dźwiękowych, nasadzenia roślinności tłumiącej hałas wzdłuż ulic, z których hałas drogowy przenika do rezerwatu, oraz ograniczenie na nich prędkości. Ze względu na dokuczliwy i długotrwały hałas lotniczy [zobacz >>>] [zobacz >>>] wnoszę też o usunięcie cywilnego ruchu lotniczego znad terenu rezerwatu najlepiej poprzez przeniesienie komercyjnych szkół lotniczych z lotniska Babice na inne lotnisko.

Liczę na pozytywne przyjęcie moich uwag w interesie społecznym poprzez uwzględnienie w planie ochrony powyższych postulatów i uwag.

Z poważaniem

/podpis/

Pobierz plik

Powyższy tekst można pobrać w formacie pliku .doc

wrzutnia.zm.org.pl/pub/temp/wnioski_do_planu_ochrony_Lasu_Bielanskiego.doc

Zobacz też

Wnioski i uwagi ZM złożone w 2011 roku [zobacz >>>]

Wnioski i uwagi ZM złożone w 2015 roku [zobacz >>>]