BD/SP/6136-03/07

Warszawa, 8 lutego 2007 r.

Do: Pani Anna Ronikier-Dolańska
Wojewódzki Konserwator Przyrody
Mazowiecki urząd Wojewódzki.

Szanowna Pani Konserwator

W związku z rozpoczynającym się w lutym remontem trasy Wisłostrady na odcinku tzw. estakad bielańskich i przerwaniem do końca 2008 r., przejezdności Nadwiślańskiej Ścieżki Rowerowej poniżej skarpy Rezerwatu Bielańskiego uprzejmie proszę o czasowe dopuszczenie ruchu rowerowego na następującej trasie biegnącej w Lesie Bielańskim:

1. Wzdłuż ul. Kamedulskiej na odcinku od połączenia z Nadwiślańską Ścieżką Rowerową na wysokości mostu na rzece Rudawce i dalej na północ do ul. Dewajtis.

2. Następnie szlak poprowadzony byłby na kilkudziesięciometrowym odcinku ul. Dewajtis od skrzyżowania tej ulicy z ul. Kamedulską do początku zabudowań uniwersyteckich.

3. Trzeci odcinek . poprowadzony byłby wzdłuż drogi leśnej wychodzącej w kierunku północnym od ul. Dewajtis na wysokości budynków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ku północnemu narożnikowi Rezerwatu Las Bielański, skomunikowanej z Nadwiślańską Ścieżką Rowerową.

Utworzenie szlaku prowadzącego opisaną trasą umożliwi rowerzystom przejazd przez teren Lasku Bielańskiego eliminując jednocześnie niebezpieczne w okresie przebudowy estakad bielańskich próby korzystania z dzikich objazdów.

Jacek Wojciechowicz
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

WSR-VI.MB/6630/30/07

Warszawa, 22 lutego 2007 r.

Decyzja

po rozpatrzeniu

wniosku Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 8 lutego 2007r., znak: BD/SP/6136­03/07 L.dz. 825 o wyznaczenie szlaku dla ruchu rowerowego na terenie rezerwatu przyrody "Las Bielański" na czas remontu trasy Wisłostrady na odcinku tzw. estakad bielańskich i przerwaniem do końca 2008 r. przejezdności Nadwiślańskiej Ścieżki Rowerowej poniżej skarpy rezerwatu przyrody

wyznaczam

szlaki dla ruchu rowerowego na terenie rezerwatu przyrody "Las Bielański", zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji na okres remontu trasy Wisłostrady, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2008r. Niniejszą decyzję wydano pod następującymi warunkami:

- ww. szlaki zostaną odpowiednio oznakowane w terenie dla ruchu rowerowego z uwzględnieniem znaków informujących, że jest to szlak rowerowy wyznaczony na okres remontu,

- wnioskodawca zapewni kontrole przestrzegania zakazów obowiązujących na terenie przedmiotowego rezerwatu przyrody przez służby porządkowe - Straż Miejska, Policja W terminie 90 dni od ostatniego dnia ww. okresu, na który wyznacza się szlaki rowerowe wnioskodawca usunie znaki oraz dokona przywrócenia terenu do stanu pierwotnego (np. dokona rekultywacji w przypadku powstania zniszczeń na skutek zwiększonej presji na skutek ruchu turystycznego w rezerwacie przyrody),

- w terminie 30 dni od ostatniego dnia obowiązywania niniejszej decyzji dotyczącej wyznaczenia szlaków rowerowych wnioskodawca przęśle pisemne sprawozdanie z wykonania warunków niniejszej decyzji.

Przebieg wyznaczonych szlaków dla ruchu rowerowego oznaczono kolorem czerwonym (linia ciągła) na załączniku graficznym do niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja obowiązuje do 31 marca 2009 r.

Uzasadnienie

W opinii tutejszego Urzędu czasowe wyznaczenie szlaków turystycznych, rowerowych na terenie rezerwatu przyrody "Las Bielański" jest konieczne, ze względu na ograniczenie niebezpieczeństwa korzystania z Nadwiślańskiej Ścieżki Rowerowej. Wyznaczono szlak o który wystąpił wnioskodawca oraz szlak prowadzący do ulicy Podleśnej by zapewnić możliwość przejazdu osobom mniej sprawnym (starszym, dzieciom), ponieważ w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę szlak przebiega częściowo przez skarpę oraz schody. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że wyznaczenie szlaku dla ruchu rowerowego na terenie rezerwatu przyrody "Las Bielański" ma charakter czasowy na okres przedmiotowego remontu.

Podział przestrzenny ww. rezerwatu oparty jest na naturalnych ciągach i fragmentach terenu. Jest to obiekt, który charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi (pozostałości lasów o charakterze naturalnym). Obserwowany w ostatnim czasie wzrost niekontrolowanego ruchu turystycznego w tym rezerwacie przyrody, przyczynia się do znacznego niszczenia runa leśnego i wierzchniej warstwy gleby, co w konsekwencji może przyczynić się do stopniowego zniekształcenia całego ekosystemu leśnego. Biorąc powyższe pod uwagę w niniejszej decyzji określono warunki udostępnienia wyznaczonych szlaków dla ruchu rowerowego, które powinny w wystarczający sposób zabezpieczyć środowisko przyrodnicze przedmiotowego rezerwatu przyrody.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Środowiska za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Anna Ronikier-Dolańska
Wojewódzki Konserwator Przyrody

Zal. - 1. Mapa z wyznaczonymi szlakami rowerowymi niniejsza decyzja na terenie rezerwatu przyrody "Las Bielański".

Otrzymuje:

1. Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

2. Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie ll/19, 00-508 Warszawa

Jak do tego doszło

[zobacz >>>]