Uchwała Nr 430/11/01
Rady Gminy Warszawa-Bielany
z dnia 19 stycznia 2001 r.

w sprawie: ograniczenia uciążliwości i zagrożenia dla mieszkańców Gminy Warszawa-Bielany powodowanych przez loty statków powietrznych korzystających z lotniska Warszawa-Babice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz U z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Gminy Warszawa-Bielany uchwala, co następuje:

§1

Zwrócić się do zarządzającego lotniskiem Warszawa-Babice o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia uciążliwości i zagrożenia dla mieszkańców Gminy Warszawa-Bielany ze strony użytkowników lotniska, z wyłączeniem lotów sanitarnych i ratowniczych.

§2

Podjęte działania powinny polegać na:

1) wyegzekwowaniu od pilotów statków powietrznych korzystających z lotniska Warszawa-Babice ścisłego przestrzegania przepisów instrukcji użytkowania lotniska,

2) wprowadzeniu systemu kontroli parametrów lotów statków powietrznych w strefie ruchu lotniskowego oraz widocznego oznakowania statków uprzywilejowanych,

3) wprowadzeniu zakazów lotów w godzinach nocnych (pomiędzy godzinami 22°° - 6°°),

4) dostosowanie instrukcji użytkowania lotniska Warszawa-Babice do jego położenia wśród zwartej zabudowy miejskiej poprzez:

a) zamknięcie północnego rejonu przestrzeni powietrznej lotniska (nad zwartą zabudową miejską usytuowaną na obszarze Gminy Warszawa-Bielany) dla lotów szkolnych, treningowych i turystycznych,

b) uzgodnienie z władzami samorządowymi Gminy Warszawa-Bielany najmniej uciążliwych oraz niebezpiecznych procedur startów i podejść do lądowania na lotnisku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Warszawa-Bielany oraz w prasie lokalnej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Warszawa-Bielany
Stanisław Markiewicz